• Imprimeix

Proposta formativa

Les accions formatives que es detallen a continuació proporcionen, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu,  recursos i estratègies d'intervenció docent per afavorir l'èxit educatiu dels alumnes de procedència estrangera que necessiten suport a l’aula ordinària per accedir al currículum.

 • Estratègies de suport a l’aprenentatge de l’alumnat d’origen estranger a l’aula ordinària

  Estratègies de suport a l’aprenentatge de l’alumnat d’origen estranger a l’aula ordinària

  Curs telemàtic adreçat al professorat que atén alumnat d’origen estranger, especialment de les àrees i matèries no lingüístiques. Ofereix orientacions i recursos per facilitar l’accés al currículum i afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat en el marc d’un centre acollidor. (Imatge de l’institut escola Trinitat Nova de Barcelona)

 • Suport lingüístic i social en aules multilingües (primària)

  Suport lingüístic i social en aules multilingües (primària)

  Curs telemàtic que proporciona recursos per facilitar l'accés al llenguatge acadèmic i al currículum ordinari a l'alumnat de procedència estrangera incorporat plenament a l'aula ordinària que necessita suport lingüístic i social. (Imatge de l’escola Pere Torrent de Lloret de Mar)

 • Suport lingüístic en aules multilingües (secundària)

  Suport lingüístic en aules multilingües (secundària)

  Curs telemàtic que proporciona recursos per facilitar l'accés al llenguatge acadèmic i al currículum ordinari a l'alumnat de procedència estrangera incorporat plenament a l'aula ordinària que necessita suport lingüístic i social. (Imatge de l’institut Emperador Carles de Barcelona)

 • El tractament integrat de llengua i continguts a les àrees no lingüístiques de secundària

  El tractament integrat de llengua i continguts a les àrees no lingüístiques de secundària

  Curs telemàtic que pretén treballar els recursos i estratègies d’ensenyament del llenguatge acadèmic de cada matèria, i ajudar a identificar les necessitats lingüístiques dels alumnes d’origen estranger per accedir als continguts de les matèries curriculars.

 • Educació intercultural: fonaments teòrics i aplicació en el centre docent

  Educació intercultural: fonaments teòrics i aplicació en el centre docent

  Curs telemàtic que pretén proporcionar al professorat elements d’anàlisi i reflexió per entendre i treballar la diversitat cultural, així com també donar pautes per a la planificació d’actuacions en el marc de l’escola inclusiva. (Imatge de l’escola Saavedra de Tarragona)

 • El tractament de la diversitat lingüística en els centres educatius

  El tractament de la diversitat lingüística en els centres educatius

  Curs telemàtic internivell (primària, secundària, batxillerat i formació de persones adultes) per reflexionar sobre la resposta educativa que podem donar a la diversitat lingüística i cultural dels centres educatius, i conèixer i compartir estratègies d'intervenció lingüística.

 • Les altres literatures universals

  Les altres literatures universals

  Curs telemàtic que pretén donar elements per a la reflexió i orientacions pràctiques per al professorat de secundària per aproximar-se a la tradició cultural dels alumnes d'origen estranger a l'aula.