Les accions formatives que es detallen a continuació proporcionen, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, recursos i estratègies d'intervenció docent sobre el procés d'acollida, l'adquisició de la llengua i l'accés al currículum ordinari de l'alumnat nouvingut que s'incorpora als centres educatius catalans.

 • L'acollida en contextos escolars de diversitat lingüística i cultural

  L'acollida en contextos escolars de diversitat lingüística i cultural

  Curs telemàtic que proporciona recursos i orientacions per a l’acollida de l’alumnat nouvingut i les seves famílies, tenint en compte els aspectes emocionals, culturals i la incorporació al nou entorn escolar i social. (Imatge cedida per l'Institut Escola Trinitat Nova de Barcelona)

 • Didàctica del català com a segona llengua per a l'alumnat nouvingut

  Didàctica del català com a segona llengua per a l'alumnat nouvingut

  Curs telemàtic que proporciona recursos i orientacions per a l'ensenyament del català com a segona llengua a l'alumnat nouvingut, a partir de les teories de l'adquisició i l'aprenentatge de segones llengües i de l'assoliment de la competència plurilingüe i intercultural.

 • Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat nouvingut a l'aula ordinària

  Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat nouvingut a l'aula ordinària

  Curs telemàtic adreçat al professorat que atén alumnat d’origen estranger a l’aula ordinària, especialment de les àrees i matèries no lingüístiques. Ofereix orientacions i recursos per facilitar l’accés al currículum i afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat en el marc d’un centre acollidor. (Imatge cedida per l'Institut Escola Trinitat Nova de Barcelona)

   

 • El tractament de la diversitat lingüística en els centres educatius

  El tractament de la diversitat lingüística en els centres educatius

  Curs telemàtic internivell (primària, secundària, batxillerat i formació de persones adultes) per reflexionar sobre la resposta educativa que podem donar a la diversitat lingüística i cultural dels centres educatius, i conèixer i compartir estratègies d'intervenció lingüística.

 • Les altres literatures universals

  Les altres literatures universals

  Curs telemàtic que pretén donar elements per a la reflexió i orientacions pràctiques per al professorat de secundària per aproximar-se a la tradició cultural dels alumnes d'origen estranger a l'aula.