• Imprimeix

Projectes d'innovació pedagògica

Els projectes d’innovació pedagògica consisteixen en iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de centres, que formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

El Departament d'Ensenyament vol promoure, reconèixer i certificar els projectes d'innovació pedagògica impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema educatiu.

El la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, s’obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica, a través d’unes bases reguladores que estableixen, entre altres, els destinataris, els requisits de participació i criteris de certificació, el procediment i els terminis.

Tota la informació sobre la convocatòria, el procediment a seguir i documentació necessària es troba a l’apartat d’Innovació Pedagògica del Portal de centre.

 

Centres educatius públics i concertats de Catalunya.

Del 7 de juliol al 31 d'octubre.

Que el projecte estigui emmarcat en un o més dels tres àmbits d’innovació pedagògica: metodologies i recursos, organització i gestió educativa i relació i cooperació amb la comunitat educativa.

Presentar una memòria del projecte d'innovació pedagògica.

Que el projecte no hagi estat certificat per cap programa d’innovació amb anterioritat.

Que el projecte tingui l’abast de centre i estigui consolidat.

Haver desenvolupat el projecte segons les fases de la innovació pedagògica: disseny, implementació i consolidació.

Sol·licitud

Memòria del projecte d’innovació pedagògica

La Comissió Territorial farà la selecció dels centres admesos/exclosos a la convocatòria, en funció dels requisits. El Departament d’Ensenyament publicarà la llista d’admesos i exclosos.

La comissió de selecció territorial valorarà la memòria dels centres admesos i proposarà el reconeixement dels centres que obtinguin una valoració positiva. El Departament d’Ensenyament publicarà la llista de centres educatius que hagin obtingut el reconeixement d'innovació pedagògica.