• Imprimeix

Projectes d'innovació pedagògica

Consisteixen en iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de centres, que formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

Requisits de participació

 • Hi ha un diagnòstic fonamentat, amb identificació d’un problema o d’un repte, i de la necessitat de canvi o millora.
 • S’especifica l’objecte del projecte i aquest escau en un o més dels àmbits d’innovació pedagògica.
 • Es concreten el professorat i altres agents o participants i les tasques assignades i els compromisos del centre.
 • El projecte i els compromisos compten amb l’aprovació del claustre i del consell escolar.
 • Es concreta una planificació del desenvolupament del projecte que té en compte les diferents fases de la innovació en el temps suficient per realitzar-les (durada orientativa: 3 cursos).
 • S’especifiquen les actuacions prioritàries i els recursos que s’hi destinaran.
 • Es preveu de forma completa i sistemàtica l’avaluació de procés, de resultats i d’impacte.

Criteris de valoració per a la selecció

 • Grau de precisió i rellevància dels objectius del projecte i coherència amb el diagnòstic inicial.
 • Alineament amb les prioritats del Departament d’Ensenyament  i/o les necessitats del centre i en qualsevol cas amb l’equitat, la cohesió social i la inclusivitat.
 • Treball en equip i en xarxa del professorat i d’altres agents participants.
 • Coherència del projecte amb el PEC, el  Projecte de direcció i altres plans de centres.
 • Factibilitat de realització del projecte.

Requisits de certificació

 • Hi ha constància i evidències de la participació del professorat i altres agents implicats.
 • Compliment de la planificació prevista en el projecte de centre (orientativament: 3 cursos).
 • Hi ha evidències dels resultats i del canvi o millora que s’ha produït.
 • Es presenta una memòria d’avaluació, amb propostes de sostenibilitat, consolidació, continuïtat o generalització.
 • Incorporació al PEC, als plans i a la cultura de centre.

Criteris de valoració per a la certificació

 • Grau d’assoliment dels objectius inicials, del canvi o de la millora generada.
 • Qualitat del procés d’avaluació i de les valoracions realitzades.
 • Factibilitat, funcionalitat i consistència de les propostes de consolidació, continuïtat o generalització en el centre.
 • Grau de transferència de la innovació a altres centres i contextos.
Data d'actualització:  31.03.2017