• Imprimeix

Programes d'innovació

Els programes d’innovació consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

 • Hi ha una diagnosi fonamentada, amb identificació del problema o de la necessitat de canvi o millora.
 • S’especifica l’objecte del programa i aquest escau en un o més dels àmbits d’innovació pedagògica.
 • Es concreten els ensenyaments, nivells, sectors, col·lectius o processos als quals va adreçat.
 • Es requereix el compromís dels centres amb l’aprovació dels òrgans col·legiats o la incorporació al projecte de direcció.
 • Es concreta una planificació del projecte per als centres que té en compte les diferents fases de la innovació en el temps suficient per realitzar-les (durada orientativa: 3 cursos).
 • S’especifiquen les actuacions prioritàries i els recursos que s’hi destinaran.
 • Es preveu de forma completa i sistemàtica l’avaluació dels resultats i de l’impacte del programa, mitjançant els processos i indicadors adients.
 • Precisió i rellevància dels objectius del programa i coherència amb el diagnòstic inicial.
 • Alineament amb les prioritats del Departament d’Ensenyament  i les necessitats dels centres i en qualsevol cas amb l’equitat, la cohesió social i la inclusivitat
 • Impuls del treball en equip i en xarxa dels participants.
 • Coherència del programa amb els plans de treball de les diferents unitats  del Departament d’Ensenyament.
 • Factibilitat de realització del programa.
 • Hi ha constància i evidències de la participació dels centres I altres agents implicats.
 • Compliment de la planificació prevista (el programa finalitza en el termini previst).
 • Hi ha evidències dels resultats i dels canvis o millores que s’han produït.
 • Elaboració i presentació d’un informe d’avaluació, amb propostes de sostenibilitat, consolidació, continuïtat o generalització, si escau
 • Incorporació als plans de treball de les diferents unitats  del Departament d’Ensenyament.
 • Valoració de l’assoliment dels objectius inicials i de les millores generades.
 • Concreció del procés d’avaluació, amb valoracions i propostes.
 • Factibilitat, funcionalitat i consistència de les propostes de consolidació, continuïtat o generalització del programa.
 • Transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.