• Imprimeix

Pràctiques educatives de referència

Consisteixen en iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

 • Hi ha una fonamentació de la necessitat de canvi o millora i de la pràctica educativa.
 • S’especifica l’objecte de la pràctica educativa i aquest escau en un o més dels àmbits d’innovació pedagògica.
 • Es concreten el professorat i altres agents o participants, així com als centres implicats, les tasques i els compromisos.
 • La iniciativa està vinculada al projecte educatiu de centre (o projectes educatius en cas de més d’un centre) i compta amb el vistiplau de la direcció o direccions.
 • Es concreta una planificació del desenvolupament de la iniciativa de millora i la temporització és suficient per realitzar-la.
 • S’especifiquen les actuacions, tasques i recursos necessaris per al desenvolupament de la pràctica.
 • Es preveu l’avaluació dels productes esperats i dels resultats de l’aplicació de la pràctica educativa.
 • Grau de precisió i de concreció dels productes i resultats esperats i coherència amb la fonamentació de la pràctica.
 • Alineament amb les prioritats del Departament d’Ensenyament  i/o les necessitats del centre o centres i en qualsevol cas amb l’equitat, la cohesió social i la inclusivitat.
 • En cas que la iniciativa parteixi d’un equip de docents, treball cooperatiu i en equip del professorat i d’altres agents participants.
 • Coherència de la iniciativa de millora amb el PEC i altres plans de centres.
 • Factibilitat de realització de la iniciativa de millora o pràctica educativa.
 • Hi ha constància i evidències de les actuacions i tasques realitzades pel docent o docents implicats.
 • El desenvolupament de la pràctica educativa s’ha realitzat en el termini previst.
 • Hi ha evidències dels productes i dels resultats de l’aplicació de la pràctica educativa.
 • Es presenta una memòria d’avaluació dels productes i resultats de l’aplicació de la pràctica, amb propostes de continuïtat o transferència a altres cursos o etapes.
 • Incorporació a les programacions didàctiques i plans de centre.
 • Grau de realització dels productes i dels resultats esperats i del canvi o de la millora generada.
 • Qualitat de la memòria d’avaluació i de les valoracions realitzades.
 • Factibilitat i consistència de les propostes d’aplicació, continuïtat o transferència en el centre o centres implicats.
 • Grau de transferència de la innovació a altres centres i contextos.