• Imprimeix

Marc normatiu i documents de suport

  • Llei d’educació de Catalunya (LEC) (Llei 12/2009)

    “El propòsit de la Llei d'educació és facilitar el marc institucional estable i adequat per a la millora sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu català. No pretén canviar novament l'ordenació educativa, sinó possibilitar que l'acció educativa es desenvolupi en un marc que estimuli la innovació i consolidi les bones pràctiques.” (fragment del preàmbul)

  • Ordre de reconeixement de la innovació pedagògica (Ordre Ens/303/2015)

    “S’entén per innovació pedagògica un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius.” (article 1)

  • Marc de la innovació pedagògica a Catalunya

    El moviment de renovació pedagògica que va iniciar-se a Catalunya a finals del s.XIX va aparèixer com a resposta a la necessitat de canvi i de regeneració social provocada per la crisi econòmica i social que va viure el nostre país durant aquella època. Durant el primer terç del segle XX, aquesta regeneració va fer emergir nous models pedagògics que oferien una nova mirada per donar resposta a la necessitat de canvi i de progrés.

 

Save

Save

Save