• Imprimeix

Marc normatiu i documents de suport

  • Llei d’educació de Catalunya (LEC) (Llei 12/2009)

    “El propòsit de la Llei d'educació és facilitar el marc institucional estable i adequat per a la millora sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu català. No pretén canviar novament l'ordenació educativa, sinó possibilitar que l'acció educativa es desenvolupi en un marc que estimuli la innovació i consolidi les bones pràctiques.” (fragment del preàmbul)

  • Ordre de reconeixement de la innovació pedagògica (Ordre Ens/303/2015)

    “S’entén per innovació pedagògica un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius.” (article 1)