• Imprimeix

Exemples

Tractaments tècnics

En una empresa d’extrusió d’alumini, es va realitzar l’estudi d’un forn de tractaments tèrmics en el qual, en funció de la posició d’una peça dins del forn, les propietats mecàniques aconseguides després del tractament variaven substancialment. Dos alumnes, tutorats per un professor,  varen realitzar un estudi en el qual comprovaven els paràmetres del tractament, la traçabilitat del producte tractat, recollien peces tractades, en mecanitzaven una proveta, i li realitzaven assajos de duresa i resistència a la tracció. Un cop recollides un centenar de mostres, es va realitzar un estudi dels resultats obtinguts i es varen extreure conclusions per a la modificació del forn que es varen presentar a l’empresa.

Disseny de producte

Per a una empresa del sector agrari, s’ha dissenyat una màquina que permet realitzar un tractament fitosanitari de forma innovadora. En el projecte un alumne, tutorat per un professor, ha realitzat una recerca de l’estat de la tècnica, posteriorment es varen presentar quatre propostes per solucionar el repte, i finalment, un cop triada una de les opcions per part del client, s’ha desenvolupat la solució final. Per tractar-se d’un producte patentable, hi ha un contracte de confidencialitat entre l’empresa i l’equip de desenvolupament.

Modificació de procés

Per a una empresa del sector alimentari, s’està treballant en una solució per resoldre un problema d’aspecte que apareix als productes fabricats. En aquest cas, dos alumnes tutorats per dos professors, han realitzat un estudi basat en observació i entrevistes amb les persones que participen d’alguna manera en la producció. Posteriorment s’han realitzat una sèrie de probes i assajos per determinar com afecten els paràmetres de fabricació en l’aspecte final. Actualment s’està treballant en el disseny de la solució o minimització del problema. Per tractar-se d’una novetat industrial, hi ha un contracte de confidencialitat entre l’empresa i l’equip de desenvolupament.

Estudi de nou procés

Per a una empresa d’equipaments de jardineria, es treballa en l’estudi de la incidència que pot tenir un dels seus equipaments en el creixement de plantes. En aquest projecte, tres professors ha realitzat un estudi de l’estat de la tècnica. En la següent fase, comptant amb l’ajut de dos alumnes, es procedeix a realitzar els assajos pertinents per determinar la incidència real d’aquest equipament en determinats tipus de plantes. Per tractar-se d’una novetat industrial, hi ha un contracte de confidencialitat entre l’empresa i l’equip de desenvolupament.

Assajos

De vegades, les empreses necessiten homologar productes. En aquests casos, cal enviar productes a laboratoris acreditats per tal que puguin certificar els resultats. El servei que s’ha ofert a algunes empreses, és realitzar assajos utilitzant els mateixos procediments però sense certificar els resultats. D’aquesta manera, es pot donar una resposta més ràpida i econòmica en les fases inicials del procés d’homologació, i quan ja es disposa d’un producte que compleix els paràmetres mínims d’homologació, l’empresa n’envia mostres a un laboratori acreditat assegurant que el certificat serà OK.

Sector plàstics

Donada la importància del sector del plàstic a la comarca de la Garrotxa, l’institut La Garrotxa va iniciar un projecte per trobar una millora de procés que donés un avantatge competitiu a les empreses del territori. Un cop es va haver comprovat la viabilitat del projecte, es va oferir a diverses empreses del sector la seva participació en el projecte. Amb les empreses participants, es va dur a terme un procés de creativitat després del qual es va identificar un focus de treball centrat en el reciclatge. Aquest projecte ha de finalitzar amb la creació d’una empresa que gestionarà un alumne que participa en l’experiència i de la qual en seran socis les empreses participants.