• Imprimeix

Innovació i transferència del coneixement

En un mercat global, on la competència arriba des de qualsevol part del món i per a qualsevol tipus d’empresa o entitat, la innovació és una peça clau de l’estratègia de les organitzacions. A l’hora de potenciar la innovació dins d’una organització, el nivell de formació dels treballadors és absolutament determinant.

Amb la intenció de donar una nova resposta a aquesta situació, neix el programa d’innovació i transferència de coneixement "InnovaFP". La finalitat del programa és col.laborar amb les empreses i entitats, de l'entorn d'influència del centre, per desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement, que incentivin l'actualització dels coneixements del professorat, la millora de la capacitació dels alumnes dels cicles formatius i augmenti els vincles CENTRE FORMATIU - EMPRESA, tot contribuint a la millora de la competitivitat de les organitzacions que participen en el programa.

 

 Qui hi té accés

 El programa està obert a organitzacions de tot tipus, empreses privades, empreses públiques, Organitzacions No Governamentals, administració pública, autònoms, fundacions, associacions, i fins i tot emprenedors.

 

Pel fet de tractar-se de projectes innovadors, sempre que s’escau es garanteix la confidencialitat de les tasques dutes a terme i dels resultats obtinguts, durant el període que s’estimi oportú en cada cas. Aquesta confidencialitat afecta tant a professors, com a alumes.

   

Objectius

       Esdevenir un pol de coneixement. Això implica que el centre acumula coneixement que després ha de revertir en el territori esdevenint un referent en aquesta matèria.

       Millora les competències clau per dels alumnes que participen en aquest tipus de projectes.

       Actualitzar permanentment els  coneixements del professorat de formació professional, per tal contribueixi a l'augment de la motivació i la millora de la formació de l'alumnat.

       Contribuir a la millora de la competitivitat de les organitzacions. L'augment de la competitivitat de les organitzacions porta associat, en la majoria de casos, la necessitat de comptar amb tècnics qualificats, la qual,cosa ha de revertir en una millor inserció de l'alumnat. Aquest fet ha de fer més atractiva la formació professional, i atraure més persones als centres educatius, sobretot als cicles de caire industrial que són els que tenen  nivells de matriculació mes baixos.

       Millorar les relacions Centre formatiu - Empresa. Aquesta millora de les relacions, s’espera que contribueixi a millorar els currículums dels diferents cicles formatius, millorar la inserció dels alumnes a les empreses, així com millorar l’equipament i/o instal·lacions dels centres participants, ja sigui a través de donacions de les empreses, o bé com a inversió de les quantitats aportades per les empreses per la prestació dels serveis.

       Optimitzar les instal·lacions i l'equipament del centre formatiu.

 

 Grups d'interès

Es poden identificar quatre grups d’interès que interactuen en aquest programa:

 

Alumnat

Participa en projectes altament interessants i engrescadors per a la seva formació, alhora que exploren una via d’inserció laboral.

Professorat

Té la possibilitat de mantenir-se actualitzat en els coneixements i les tècniques utilitzades a la indústria, millorar la programació dels mòduls formatius que imparteix i obtenir un creixement personal i professional per la participació en aquest tipus de projectes.

Centres formatius

Permet establir unes relacions més estretes amb les organitzacions del seu entorn, millorar l’equipament del centre i mantenir un elevat nivell de motivació, tant del professorat com de l'alumnat.

Organitzacions

Poden desenvolupar projectes d’innovació o transferència de coneixement, a un cost avantatjós. A més les organitzacions poden avaluar les capacitats dels participants, essent una possible via de captació de nou talent.

 

Tipus de projectes

En el programa hi tenen cabuda tres tipologies de projectes en relació amb organitzacions: 

     Projectes que l’organització proposa per ser desenvolupats en hores de classe, amb reconeixement per a les millors solucions aportades. Normalment es tracta de la generació d’idees per a un producte, procés o servei determinat. 

 

     Projectes amb organitzacions en els quals professors i alumnes desenvolupen un projecte que sigui d’utilitat per a l’organització i pel qual el centre rep una compensació econòmica. Aquests projectes van més enllà de la generació d’idees. Dins d’aquests tipus de projectes, s’inclouen:

- Petits projectes d’innovació o transferència de coneixement que l’organitació tingui pensats de fa temps però que, el dia a dia, no li ha permès tirar endavant.

- Projectes que s’identifiquen en una visita a l’organització i que resulten d’interès, tant per al centre formatiu com per a l’organització.

 

     Projectes d’iniciativa pròpia. De vegades, les diferents visites a les organitzacions i el coneixement que els diferents tècnics i coordinadors tenen dels seus camps de treball, fa que sorgeixin idees de nous projectes. En aquests casos, es comença a treballar el projecte al servei d’innovació i transferència de coneixement del centre i, un cop madurat, es proposa a les organitzacions la seva participació en el projecte. En aquest cas, s'acorda l’aportació de les organitzacions al projecte i tot el que fa referència a la propietat intel·lectual, drets d’autoria i patents.

 

     Projectes Europeus. També és considera  la participació en projectes d’àmbit europeu, en col·laboració amb centres i organitzacions d’altres països. Aquest tipus de projectes, aporten un avantatge addicional com és haver de desenvolupar el projecte en un altre idioma (normalment anglès), i la possibilitat d’estrènyer lligams amb centres i organitzacions on més tard, es poden enviar alumnes a realitzar el mòdul de formació professional en centres de treball (FPCT). En aquests casos es pot comptar amb fons de programes europeus que faciliten el finançament del projecte.

  

Exemples

 En els exemples que segueixen, s’han evitat els noms d’empreses i centres, així com alguns detalls del projecte, per tal de respectar els acords de confidencialitat establerts.

 

Tractaments tèrmics.

En una empresa d’extrusió d’alumini, es va realitzar l’estudi d’un forn de tractaments tèrmics en el qual, en funció de la posició d’una peça dins del forn, les propietats mecàniques aconseguides després del tractament variaven substancialment. Dos alumnes, tutorats per un professor,  varen realitzar un estudi en el qual comprovaven els paràmetres del tractament, la traçabilitat del producte tractat, recollien peces tractades, en mecanitzaven una proveta, i li realitzaven assajos de duresa i resistència a la tracció. Un cop recollides un centenar de mostres, es va realitzar un estudi dels resultats obtinguts i es varen extreure conclusions per a la modificació del forn que es varen presentar a l’empresa.

 

Disseny de productes.

 

                 Màquina.

Per a una empresa del sector agrari, s’ha dissenyat una màquina que permet realitzar un tractament fitosanitari de forma innovadora. En el projecte un alumne, tutorat per un professor, ha realitzat una recerca de l’estat de la tècnica, posteriorment es varen presentar quatre propostes per solucionar el repte i, finalment, un cop triada una de les opcions per part del client, s’ha desenvolupat la solució final. Per tractar-se d’un producte patentable, hi ha un contracte de confidencialitat entre l’empresa i l’equip de desenvolupament.

 

Producte químic.

Una bona manera d’escurçar el “Time to market”, és la de col·laborar amb un centre de Formació Professional, de manera que a un cost molt avantatjós, es poden treure al mercat nous productes desenvolupats conjuntament en un temps reduït. Això és el que ha fet una empresa que dissenya i produeix laques i pintures, que col·laborant amb un grups d’alumnes i professors d’un centre d’FP, ha aconseguit llançar una nova laca al mercat en un temps molt menor a l’habitual i amb resultats molt bons tant per l’empresa, com per als alumnes i per els professors. A més, el centre s’ha vist compensat amb la instal·lació d’uns equipaments d’alta qualitat que permetran realitzar noves pràctiques de laboratori i poder continuar la col·laboració amb l’empresa.

 

Modificació de procés.

Per a una empresa del sector alimentari, s’ha trobat una solució per resoldre un problema d’aspecte que apareix als productes fabricats. En aquest cas, dos alumnes, tutorats per dos professors, han realitzat un estudi basat en l'observació i entrevista amb les persones que participen, d’alguna manera, en la producció. Posteriorment, s’han realitzat una sèrie de proves i assajos per determinar com afecten els paràmetres de fabricació en l’aspecte final. Per tractar-se d’una novetat industrial, hi ha un contracte de confidencialitat entre l’empresa i l’equip de desenvolupament.

 

Solucions noves a problemes.

 

Seguiment solar.

Els sistemes d’escalfament d’aigua mitjançant energia solar tenen gran rendibilitat al desert. Tot i això, el vent pot reduir significativament aquesta rendibilitat en determinats equips. És per això, que es va treballar en el desenvolupament d’un mesurador de la inclinació en temps real de plaques còncaves, i un sistema de correcció de les desviacions observades, mitjançant petits actuadors elèctrics, que corregeixen l’actuació del vent sobre la placa i asseguren una millor rendibilitat de l’equip.

 

Detector de nivell.

Per a una empresa de lloguer de carretons elevadors s’ha desenvolupat un sistema que permet detectar el nivell del líquid de les bateries, allargant d’aquesta manera la vida útil de les mateixes

 

Iniciativa de centre.

Donada la importància del sector del plàstic en una comarca determinada, el centre  va iniciar un projecte per trobar una millora de procés que donés un avantatge competitiu a les empreses del territori. Un cop es va comprovar la viabilitat del projecte, es va oferir a diverses empreses del sector la seva participació en el projecte. Amb les empreses participants, es va dur a terme un procés de creativitat després del qual es va identificar un focus de treball centrat en el reciclatge. Es va trobar una utilitat al residu que va donar lloc a la creació d’una nova empresa.

 

Transferència de coneixement.

Sabent que la definició d’innovació és la de qualsevol novetat a la qual el mercat li dóna valor, és important fer que la innovació arribi al mercat i es doni a conèixer. En determinats sectors, conèixer bé el producte o servei en el qual s’ha innovat és crític. Això és el que li passa a una empresa dedicada a la producció de vinils autoadhesius. Per aquest motiu l’empresa i un centre de Formació Professional han arribat a un acord pel qual s’ha creat un “centre de formació europeu” que facilita que les novetats de l’empresa en matèria de nous productes i de tècniques d’aplicació, arribi tant als seus clients com als centres de Formació Professional que imparteixen formació relacionada, de manera que s’asseguri que el producte s’aplica de forma correcta i s’assegurin els millors resultats.

 

Projectes transversals.

Un dels clars avantatges de treballar en xarxa, és que es poden oferir solucions integrals que afectin a més d’una família professional. Aquest és el cas d’un projecte per a un hospital en el qual treballen conjuntament alumnes i professors dels cicles formatius d’Integració Social (IS) i de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM). El projecte ha desenvolupat una solució de comunicació per a persones amb discapacitats, en la qual els alumnes de DAM han seguit les indicacions dels alumes d’IS per desenvolupar les aplicacions informàtiques que donin resposta a les necessitats especials detectades per a aquest col·lectiu a l’hospital.

 

Projectes Solidaris.

Com que el programa està obert a tot tipus d’entitats, també s’han dut actuacions en col·laboració amb ONG’s. Aquest és el cas d’un projecte finançat per institucions tant públiques com privades, en el qual un grup d’alumnes i professors d’Edificació i Obra Civil, ha col·laborat en la creació d’una escola professional al Senegal orientada a formar a joves en dos àmbits molt diversos que donen resposta a necessitats molt concretes d’aquesta comunitat. Per una banda realitzar cursos de construcció relacionats amb els diferents oficis (atenent sobretot els sistemes constructius locals), i per l’altra impartir formació musical amb l’ objectiu de crear un grup que pugui realitzar actuacions, de forma que pugui arribar a constituir una formula de finançament per l’escola. Aquest ha estat un projecte de dos anys de durada.

 

 

Xarxes de centres

El programa compta amb diferents xarxes de centres que treballen conjuntament per fomentar la innovació i la transferència de coneixement des de la Formació Professional. Cada xarxa treballa per aconseguir els objectius del programa.

Es realitzen reunions presencials un cop al mes per avançar conjuntament en els serveis prestats i compartir experiències que enriqueixin els serveis de cadascun dels centres participants.

 

Els centres que prenen part en el programa són:

 

ECA Alfarràs

ECA Empordà

ECA Espiells

ECA Tàrrega

INS Badia

INS Baix Camp

INS Bonanova

INS Cal·lipolis

INS Carles Vallbona

INS Comte de Rius

INS de Terrassa

INS de Vic

INS Ebre

INS Escola del Treball de Barcelona

INS Escola del Treball de Lleida

INS Escola d'Hoteleria i turisme de Barcelona

INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils

INS Escola Municial del Treball de Granollers

INS Esteve Terradas

INS Francesc Vidal i Barraquer

INS Guineueta

INS Horticultura de Reus

INS Jaume Huguet

INS Josep Brugulat

INS La Caparrella

INS Lacetània

INS La Ferreria

INS La Garrotxa

INS La Mercè

INS Marianao

INS Mollet

INS Montilivi

INS Montsià

INS Nicolau Copèrnic

INS Palau Ausit

INS Pere Martell

INS Poblenou

INS Provençana

INS Quercus

INS Salvador Seguí

INS Thos i Codina

Bemen 3

Ilerna

Salessians de St. Vicenç

Salesians de Sarrià

 
 

Resolució ENS/1080/2014

 

RESOLUCIÓ ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i es dóna publicitat dels que actualment en formen part.

 L’article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que el Departament ha d’afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d’innovació pedagògica i curricular que tinguin l’objectiu d’estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l’èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l’activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres. Així mateix, estableix que aquests projectes poden referir-se a un o més centres i comportar, si escau, vinculacions amb la universitat, amb els sectors econòmics o amb altres organitzacions.

D’altra banda, el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, estableix a l'article 17.1 que en el marc de l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels centres educatius, i la seva relació i cooperació amb l'entorn productiu i sociolaboral, el Departament ha de fomentar i afavorir i estimular el treball en equip del professorat, la formació permanent del professorat, la recerca i innovació en el seu àmbit docent, i el desenvolupament de les actuacions que afavoreixin la millora contínua dels centres.

En aquest context, des del curs 2011-2012 el Departament d'Ensenyament ha impulsat en determinats centres que imparteixen ensenyaments professionals, amb caràcter experimental, actuacions d'innovació i transferència de coneixements, amb l’objectiu d’enfortir la seva vinculació amb les empreses i entitats del seu entorn territorial i sectorial.

Així, es compta amb una certa experiència i una perspectiva de futur que aconsellen establir un marc regulador estable per al desplegament d'un programa d'innovació i transferència de coneixement entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals i les empreses i entitats de seu entorn de relació.

El programa "InnovaFP" desenvolupa metodologies d'innovació i transferència de coneixement entre els centres i les empreses i integra cursos i seminaris específics i de jornades d'intercanvi d'experiències, amb l'objectiu que els centres es donin suport i comparteixin estratègies i experiències. Així mateix, fomenta la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques amb altres centres; promou el compromís col·lectiu entre el professorat, l'alumnat i les empreses o entitats i el desenvolupament de capacitats clau com la iniciativa, la innovació, l'emprenedoria, la planificació, l'organització, el treball en equip, l'anàlisi i l'avaluació i la responsabilitat davant de reptes amb sentit empresarial, i posa el centre en disposició d'interactuar amb les empreses i les entitats per al desenvolupament, transferència i aplicació de coneixements.

 

Per tot això exposat,

 

Resolc:

-1 Crear el programa d'innovació i transferència de coneixement "InnovaFP" (en endavant Programa “InnovaFP”), amb el contingut que estableix l’annex 1 d’aquesta Resolució.

-2 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa “InnovaFP” a partir del curs 2014-2015, d’acord amb les bases que conté l’annex 2 d’aquesta Resolució.

-3 Donar publicitat a l’annex 3 dels centres educatius que actualment formen part del Programa "InnovaFP".

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 5 de maig de 2014

 

Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex 1

Contingut del Programa “InnovaFP”

-1 Finalitats i objectius específics

1.1 Finalitat.

La finalitat del programa "InnovaFP"és estimular la vinculació entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional inicial i les empreses i entitats, per al desenvolupament de projectes d'interès mutu que generin valor educatiu i empresarial, que els permetin:

a) Millorar la formació de l'alumnat mitjançant la seva participació en projectes innovadors que contribueixin a l'adquisició i consolidació de nous continguts, habilitats i actituds, i que li facilitin l’ocupabilitat.

b) Vincular els coneixements que posseeixen l’alumnat i el professorat dels centres educatius, amb el les empreses o entitats per obtenir sinergies d'interès mutu.

c) Actualitzar els coneixements del professorat dels centres educatius.

d) Promoure el paper dels centres educatius de formació professional en matèria d'innovació i transferència de coneixement, contribuint a la millora de la competitivitat, especialment per a les micro i petites empreses.

e) Optimar i rendibilitzar les instal·lacions, els equipaments i els recursos dels centres educatius.

f) Promoure vincles de cooperació entre els centres educatius i les empreses i entitats.

1.2 Objectius específics.

Els objectius específics del Programa "InnovaFP" són els següents:

a) Definir i desenvolupar estratègies de relació en el camp de la innovació i la transferència de coneixement entre els centres educatius i les empreses i entitats.

b) Establir xarxes de centres educatius participants que es donin suport mutu i comparteixin estratègies i experiències.

c) Afavorir les vies que facilitin la cooperació entre centres educatius i entre aquests i les empreses i entitats, i l'eliminació dels obstacles que les limitin o restringeixin.

d) Consolidar una estructura organitzativa en el centre que planifiqui, impulsi i segueixi les estratègies de col·laboració amb empreses i entitats en matèria d'innovació i transferència de coneixement.

e) Implicar equips de professorat i alumnat en el desenvolupament d'estratègies d'innovació i transferència de coneixement en col·laboració amb empreses i entitats.

f) Formar professorat i alumnat del centre en metodologies d'innovació i transferència de coneixement en col·laboració amb el seu entorn productiu.

g) Valorar els processos i els resultats de les actuacions endegades i proposar-ne millores.

 

-2 Òrgan gestor

El Programa "InnovaFP" es gestiona per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

-3 Requisits dels centres

Poden formar part del Programa “InnovaFP” els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els següents requisits:

a) Impartir ensenyaments de formació professional inicial.

b) Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

c) Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies d'innovació i transferència de coneixement amb les empreses i entitats del seu entorn de relació.

 

-4 Selecció dels centres educatius

4.1 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant Resolució publicada al DOGC, obrirà convocatòria pública adreçada als centres que estiguin interessats a ser inclosos en el Programa “InnovaFP”.

4.2 La participació dels centres educatius en la convocatòria requerirà la sol·licitud dels directors en el cas dels centres educatius públics, i dels titulars en el cas dels privats.

4.3 Les convocatòries contindran les següents reserves:

a) Un 75% de les places, per a centres de titularitat pública.

b) Un 25% de les places, per a centres de titularitat privada sostinguts amb fons públics.

4.4 Els criteris de selecció seran els següents:

a) Experiència: es valora l’experiència prèvia en projectes d’innovació i transferència de coneixement.

-Evidències: memòria de cada projecte o projectes que s’al·leguin, d’una extensió màxima d’un full per projecte. Cadascun dels projectes ha d’especificar la seva finalitat, la relació d’empreses o entitats que hi han participat, els resultats assolits i la família o famílies professionals afectades.

-Puntuació: fins a 2 punts per projecte, amb un màxim de 5 punts.

b) Cartera de serveis: es valora la diversitat de serveis que el centre ofereix al seu entorn productiu.

-Evidències: nombre i característiques dels serveis oferts d’entre els que conté el següent llistat:

Servei de suport a l’emprenedoria i la creació d’empreses.

Servei d’innovació i suport a les empreses o entitats.

Servei de formació per a empreses i entitats o per a col·lectius singulars.

Servei d’assessorament en la formació professional inicial per a persones o empreses.

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits mitjançant experiència laboral o en activitats socials.

Formació professional en alternança.

Projectes de mobilitat i cooperació amb empreses d’altres països.

Altres serveis vinculats amb l’entorn productiu.

Per a cada servei cal especificar, amb una extensió màxima de 20 línies: breu descripció de l’objecte, relació d’empreses implicades, entitats o col·lectius participants, resultats més importants assolits i família o famílies professionals afectades.

-Puntuació: fins a 0,5 punts per servei, amb un màxim de 2 punts.

c) Vinculació a l’empresa: participació del centre en acords o convenis de col·laboració amb empreses o entitats dels seu entorn d’influència.

-Evidències: nombre i característiques dels convenis o acords en els quals participa el centre, diferents del subscrit en el marc de la formació en centres de treball.

Per a cada conveni o acord cal especificar, amb una extensió màxima de 20 línies: finalitat, relació d’empreses o entitats participants, resultats més importants assolits i família o famílies professionals afectades.

-Puntuació: fins a 1 punt per conveni o acord, amb un màxim de 3 punts.

d) Volum: nombre de famílies professionals i cicles formatius que el centre vincula al programa.

-Evidències: relació de famílies professionals i cicles formatius que s’hi vinculen.

-Puntuació: 0,25 per família professional i 0,1 per cicle formatiu, amb un màxim de 1,5 punts.

e) Qualitat: temps de durada de la certificació de qualitat emesa per una entitat externa acreditada.

-Evidències: fotocòpia de les dues darreres certificacions.

-Puntuació: 0,1 per any de durada, amb un màxim de 0,5 punts.

4.5 Les evidències han de correspondre als quatre darrers cursos acadèmics.

4.6 Els projectes es valoren i puntuen per una comissió de selecció, que formula la proposta de centres seleccionats al Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, amb la següent composició:

a) El subdirector general de Programes, Formació i Innovació, que la presideix.

b) El subdirector general d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

c) El subdirector general de la Inspecció d’Educació, o persona en qui delegui.

d) El cap de Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals

e) El director de centres del Consorci d’Educació de Barcelona, si es presenten centres de la ciutat de Barcelona.

f) Un tècnic del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que actuarà de secretari amb veu i sense vot.

 

-5 Obligacions dels centres

5.1 La selecció del centre suposa l'acceptació dels compromisos següents:

a) Desenvolupar activitats d'innovació i transferència del coneixement amb empreses o entitats del seu entorn de relació, amb la participació del professorat i/o l’alumnat del centre.

b) Participar en el Programa “InnovaFP”, incorporant-se a la xarxa de centres que li correspongui.

c) Participar en les activitats individuals i grupals de desplegament del Programa "InnovaFP", entre les quals destaquen les jornades i trobades de les xarxes de centres per a l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, i la participació en les activitats de formació que organitzi la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

d) Seguir el programa general de treball de la xarxa on s'integri el centre.

e) Estendre progressivament les actuacions d'innovació i transferència de coneixement amb empreses i entitats a totes les famílies professionals del centre.

f) La participació en les actuacions del Programa a través del campus virtual.

c) La designació d’una persona com a coordinadora del projecte.

En el cas dels centres públics, la persona coordinadora del projecte, s'ha de designar, preferentment, entre el professorat que tingui la destinació definitiva en el centre i, en tot cas, l'assignació s'ha de fer tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.

5.2 L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

 

-6 Recursos

6.1 La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial dotarà tots els centres seleccionats amb els següents recursos:

a) Assessorament per al desenvolupament de les activitats d'innovació i transferència de coneixement.

b) Formació, a través de la xarxa intercentres, adreçada al coordinador o coordinadora del projecte i, eventualment, a altres membres de l'equip de direcció i coordinació.

c) Documentació per a la gestió del Programa “InnovaFP”.

6.2 Els centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament, poden rebre compensacions econòmiques de les empreses i entitats per la seva participació en el Projecte, d’acord amb el règim d’autonomia dels centres educatius.

 

-7 Certificació de les activitats

7.1 Les assistències a les reunions de xarxa formen part del programa de formació permanent i, com a tals, són certificables per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, com a activitats de formació per al professorat participant dels centres educatius públics.

7.2 En els centres educatius públics, tenen la consideració d'activitat d'innovació educativa, sempre que es dugui a terme durant tot un curs acadèmic, la coordinació del Programa en el centre. També té la consideració d'activitat d'innovació educativa la participació del professorat en un o diversos projectes d'innovació i transferència de coneixement, sempre que s'hi acrediti un mínim de 50 hores de dedicació durant tot un curs acadèmic.

7.3 Als efectes que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial n'emeti el certificat corresponent, el director o directora del centre educatiu li ha de trametre el nom, cognoms i NIF de la persona coordinadora del Projecte i del professorat que hi hagi participat. Respecte del professorat, el director ha de trametre també una memòria justificativa que acrediti la participació.

7.4 Els centres educatius han d’emetre els corresponents certificats a l'alumnat que hagi participat en projectes d'innovació i transferència de coneixement.

7.5 En cas que es pugui registrar la propietat intel·lectual o industrial derivada del desenvolupament d'un projecte d'innovació, el centre vetllarà perquè l'alumnat i el professorat participants hi constin de forma adequada, i en qualsevol cas donarà compliment a la normativa d’aplicació en matèria de propietat intel·lectual.

 

-8 Memòria de seguiment i avaluació del projecte

Els centres han de trametre anualment, finalitzat el curs escolar corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial una memòria del desplegament del Programa, la situació dins el centre i l'avaluació.

 

-9 Inspecció

La Inspecció d'Educació supervisa i assessora el desenvolupament del Programa “InnovaFP”.

 

-10 Obertura a altres centres

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, si ho considera oportú, pot fer extensiva l’aplicació d’aquest projecte a centres que imparteixin altres ensenyaments.

 

 

Annex 2

Bases de la convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa “InnovaFP” durant el curs 2014-2015.

 

1. Nombre de centres de nova incorporació

La convocatòria per al curs 2014-2015 permet l’accés al Programa “InnovaFP” de 8 centres amb la següent distribució: 6 instituts i 2 centres privats sostinguts amb fons públics.

 

2. Sol·licitud

El director/a de l’Institut o el titular del centre privat sostingut amb fons públics pot sol·licitar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant escrit adreçat a la subdirecció general de Programes, Formació i Innovació: promociofp.ensenyament@gencat.cat

 

3. Termini

El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i fins el 13 de juny de 2014.

 

 

Annex 3

Centres educatius que actualment formen part del Programa “InnovaFP”.

 

Consorci d'Educació de Barcelona

1. Institut Bonanova

2. Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Barcelona

3. Institut Escola del Treball

4. Institut Mare de Déu de la Mercè

5. Institut Poblenou

6. Institut Salvador Seguí

7. Salesians de Sarrià

 

Serveis territorials a Barcelona Comarques

8. Institut Provençana, de l'Hospitalet de Llobregat

9. Escola Mercè Rossell i Domènech, d’Espiells, Sant Sadurní d’Anoia

 

Serveis territorials al Baix Llobregat

10. Institut Esteve Terradas, de Cornellà de Llobregat

 

Serveis territorials a la Catalunya Central

11. Institut de Vic, de Vic

12. Institut Quercus, de Sant Joan de Vilatorrada

13. Institut Lacetània, de Manresa

 

Serveis territorials a Girona

14. Escola de Capacitació Agrària de l'Empordà, Monells

15. Institut Montilivi, de Girona

16. Institut La Garrotxa, d'Olot

17. Institut Josep Brugulat, de Banyoles

 

Serveis territorials a Lleida

18. Escola de capacitació agrària Alfarràs, d'Alfarràs

19. Escola de capacitació agrària Tàrrega, de Tàrrega

20. Ilerna, de Lleida

21. Institut Escola del Treball, de Lleida

22. Institut Caparrella, de Lleida

 

Serveis territorials al Maresme-Vallès Oriental

23. Institut Carles Vallbona, de Granollers

24. Institut Thos i Codina, de Mataró

25. Institut Escola Municipal del Treball, de Granollers

26. Institut de Mollet, de Mollet del Vallès

 

Serveis territorials a Tarragona

27. Institut Pere Martell, de Tarragona

28 Institut Comte de Rius, de Tarragona

29. Institut d'Horticultura i Jardineria, de Reus

30. Institut Francesc Vidal i Barraquer, de Tarragona

31. Institut Jaume Huguet, de Valls

32. Institut Baix Camp, de Reus

 

Serveis territorials a Les Terres de l'Ebre

33. Institut de l'Ebre, de Tortosa

34. Institut Montsià, d'Amposta

 

Serveis territorials al Vallès Occidental

35. Institut Badia, de Badia del Vallès

36. Institut Nicolau Copèrnic, de Terrassa

37. Institut Terrassa, de Terrassa

 

 

Entrevista a la xarxa Ràdio

Entrevista COM.RÀDIO