• Imprimeix

Bones pràctiques

Bones Pràctiques en Ensenyament (Xarxes del PQiMC)

1. Introducció
L’objectiu d’aquest document és l’establiment d’una sistemàtica per definir, detectar, validar, promocionar i transferir les Bones Practiques en un centre educatiu en que la gestió es basa en les metodologies de la qualitat, està certificat segons la norma ISO 9001 o fins tot, ha desenvolupat en el seu sistema de gestió models d’excel·lència (e2cat o EFQM).
També volem fer esment en destacar la diferencia entre “millora i innovació”.
 
2. Bona Pràctica
Una bona pràctica educativa és qualsevol petita o gran actuació, activitat o experiència, relacionada amb els processos d’E/A d’un centre educatiu. Una BP ha d’estar planificada, implantada i avaluada satisfactòriament, ha de donar resposta a una problemàtica determinada, els resultats obtinguts, a més a més de ser satisfactoris, han d’evidenciar, d’alguna manera i, en més o menys valoració, una millora de la eficiència i de l’eficàcia del procés ( PQiMC).
 
3. Millors pràctiques
Nom que reben els processos o activitats reconeguts com exemplars, s’identifiquen normalment en els processos de benchmarquing.
 
4. Innovació
Transformació pràctica d’idees en nous productes, serveis, processos o activitats. Una innovació és un trencament, un salt entre abans i després, a diferència de la millora en que solsament és fer-ho en més eficiència però seguin les metodologies o els paràmetres coneguts. Una innovació POT mantenir el QUE fem, però canvia completament el COM ho fem. (PQiMC).
 
5. Característiques d’una Bona Pràctica
Les principals característiques que una Bona practica ha de tenir, són:
a. Innovadora 
b. Transferible
c. Factible
d. Impacte positiu
e. Planificació
f. Lideratge sòlid
g. Responsabilitats definides
h. Sistema d’avaluació establert
i. Implicació dels grups d’interès
j. Peer recognition ( reconeixement dels professionals)
k. Rellevància
l. Sosteniabilitat
 
6. Criteris per detectar i triar bones pràctiques
Els criteris per seleccionar una Bona Pràctica per avalar la seva presentació en una jornada o en un catàleg de bones pràctiques són:
· Donar resposta a una problemàtica prèvia, detectada en el centre.
· L’experiència que es presenta com a BP ha estat planificada, s’ha desenvolupat en el centre i s’ha avaluat.
· Tenim indicadors de resultat d’abans i desprès de la seva aplicació, per petita que sigui l’experiència i per simples que puguin ser els seus indicadors.
· Compleix , clarament, al menys en la meitat de les característiques d’una BP
· Esta situada en un dels eixos del model d’excel·lència e2cat; lideratge, marc estratègic, Gestió de les persones, Aliances, ...
 
7. Divulgació
La divulgació de la Bona pràctica es farà, banda de la seva presentació a la xarxa, a traves de la web del Projecte o d’altres d’ organitzacions associades per tal de fer-ne la transferència.
Els centres triaran la BP que considerin que reuneix millor les característiques definides per a una bona pràctica.
 
8. Fitxa per presentar bones pràctiques
 
9. Model per presentar BP
Enviar la fitxa a la  coordinació del PQiMC o bé publicar-la directament a la base de dades del Moodle, desprès de la seva validació es publicarà al curs Moodle del PQiMC.
 
10. Lloc per accedir a l'intercanvi de bones pràctiques
Cal accedir al curs Moodle del PQiMC, apartat del tema de bones pràctiques.
 
*** Important: l'accés es permet com a visitant