• Imprimeix

FP en zones de baixa densitat de població

Introducció 

La formació professional del sistema educatiu té com a objectiu fonamental respondre a les necessitats de qualificació dels diferents sectors productius i de serveis de l’economia catalana.

Actualment, l’Institut d’Educació Secundària Obert de Catalunya (IESOC) integra l’oferta d’ensenyaments a distància, tot facilitant que aquests puguin arribar al màxim de persones, superant les limitacions de l’espai i del temps.

L’interès en cursar determinats cicles formatius en zones amb baixa densitat de població pot implicar el desplaçament o el canvi de residència, per a l’alumnat que hi vulgui accedir, en els casos en què no hi ha demanda suficient per implantar-ne l’oferta.

El Departament d’Educació vol afavorir l’accés d’aquest alumnat als ensenyaments de formació professional del sistema educatiu mitjançant els recursos dels que ja disposa l’IESOC, tot impulsant l’oferta de determinats cicles formatius en els quals s’ha de cursar una part dels continguts en la modalitat presencial i l’altra part en la modalitat a distància.

Objecte

Establir, amb caràcter experimental, durant els cursos acadèmics 2009-2010,2010-2011 i 2011-2012, el règim d’ensenyaments de formació professional del sistema  educatiu en zones de baixa densitat de població i implantar l’oferta, amb la finalitat d’obtenir dades qualitatives i quantitatives per a l’extensió de l’oferta de cicles formatius en les zones esmentades.

Es pot implantar aquest règim en relació amb aquells cicles formatius que s’imparteixen en la modalitat a distància a l’IESOC i comporta cursar una part de continguts en la modalitat presencial i l’altra en la modalitat a distància.

Objectius

Els objectius són els següents:

a) Ampliar les possibilitats efectives d’accés als cicles formatius a les persones residents en zones de baixa densitat de població, per tal d’afavorir la seva incorporació al mercat de treball.

b) Establir un procés específic mitjançant la formació presencial en els instituts d’educació secundària i la formació a distància mitjançant l’IESOC.

c) Possibilitar, mitjançant els corresponents acords o convenis, la implicació de les empreses i entitats de l’entorn, particularment pel que fa a impartir mòduls professionals en entorns laborals i per a facilitar la inserció, reinserció, promoció laboral o autoocupació de l’alumnat.

Persones a qui s’adreça

Aquest règim s’adreça a totes les persones que posseeixin els requisits acadèmics per accedir-hi.

Normativa

Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial