• Imprimeix

FP en alternança

FP en alternança

En què consisteix

L’alternança entre formació i treball en els ensenyaments de formació professionals inicial permet als i les estudiants compaginar la formació acadèmica amb una feina de qualitat, relacionada amb l’especialitat. Aquest alumnat disposa d’un contracte laboral o beca amb contraprestació econòmica.

Aquesta regulació ha de permetre fer concrecions del calendari i la jornada lectiva per tal que l’alumnat cursi la formació professional mentre treballa. 

Els objectius de l’alternança entre la formació i el treball són els següents:

  • Permetre un procés simultani, integrat i coordinat de  formació i treball de l’alumnat de cicles formatius, entre el centre docent i les empreses, en els sectors productius on hi ha més desajust entre el nombre d’estudiants matriculats i les necessitats laborals.
  • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels joves i les joves que inicien la seva professionalització en un camp determinat, alternant la formació en un cicle formatiu i el treball en una empresa.
  • Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent corresponent als diferents sectors productius i de serveis de l’economia catalana.
  • Oferir estímuls positius a l’alumnat i les empreses, motiva a les persones que finalitzen l’ensenyament general i tenen necessitat d’incorporar-se al mercat de treball, perquè ho facin des d’un cicle formatiu amb la suficient i adequada competència professional.
  • Fomentar la participació de les empreses en la qualificació de persones en formació, tot facilitant la simultaneïtat en el temps de la formació inicial i l’activitat laboral.

 A qui s’adreça

Es dirigeix preferentment a l’alumnat matriculat en els cicles formatius de grau mitjà o grau superior en sectors o activitats econòmiques amb necessitats no satisfetes de personal qualificat, disposat a simultaniejar la formació amb un treball relacionat amb la seva formació.

Beneficis

Per a les persones
  • Gaudir d’un lloc de treball mentre estudien.
  • Permet als estudiants de formació professional obtenir una qualificació professional amb la participació directa de les empreses.
Per a les empreses 
  • Es tracta de proveir a les empreses de personal qualificat per a donar resposta a les seves necessitats.
  • Serveix per cobrir la demanda elevada de professionals qualificats en determinades especialitats.

 

Modalitats

En els ensenyaments de formació professional inicial la formació en alternança pot adoptar dues modalitats:

Alternança simple:

combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa, sense que comporti el reconeixement acadèmic del temps d’activitat a l’empresa.

Alternança amb formació dual:

combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat, que realitzen en condició de: treballador assalariat, becari de formació o voluntari.

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Aconseguir la implantació d'aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l'ocupació al nostre país.

Per a més informació, podeu consultar:

Pàgina web FP Dual

Documents en alternança (centres públics depenents Departament d'Ensenyament)

Documents en alternança (centres privats i no depenents del Departament d'Ensenyament)

Models de referència de la formació professional dual

 

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2014 per la qual s'aprova el document "Formació professional dual" i s'integra com a part dels documents per a l'organització i la gestió dels centres