• Imprimeix

Dissenyar un pla d’acció: concreció

El pla d’acció guiarà el procés de transformació i adaptació de l’escola d’acord a les necessitats detectades. Haurà de proposar els objectius que es volen assolir. També haurà d’incloure els criteris d’assoliment d’aquests objectius. I no haurem d’oblidar establir indicadors que ens permetin mesurar els canvis que es produeixin de forma tangible que els criteris s’han assolit . També haurà d’indicar les diferents actuacions o activitats que volem portar a terme emmarcades en un calendari que ens permeti situar en el temps les tasques que s’hauran de desenvolupar per assolir els objectius prioritaris. Així mateix s’han de trobar inclosos en aquest pla els recursos necessaris pel seu desenvolupament.

 

Documents i eines relacionats

Per al disseny del pla d’acció

Per a l’avaluació del disseny

Per a la implementació

Per a l’avaluació de la implementació

Font: Manual d’avaluació de projectes i programes educatius. Consell Superior d’Avaluació

Data d'actualització:  19.04.2017