• Imprimeix

Analitzar la realitat

Cal assenyalar la importància de diversificar les fonts d’informació per fer l’anàlisi per a la detecció de necessitats de millora i plantejament de reptes.

El primer pas del procés serà la realització d’una anàlisi de la realitat educativa a la qual es vol donar resposta, i que ha de permetre identificar aquells aspectes a transformar. Això hauria de conduir a tenir un coneixement detallat del centre educatiu a tots els nivells: d’ensenyament-aprenentatge, organitzatiu i de relació amb el seu entorn més proper.  El resultat d’aquesta fase hauria de servir per detectar les necessitats, reptes o problemes que s’han de millorar o resoldre i proposar quins d’ells es qualifiquen com a prioritaris. En finalitzar aquesta fase hauria d’esta clar el punt de partida (¿on estem?).

 

Documents i eines relacionats

Fitxa d’autodiagnosi

Planificació estratègica com a eina de millora DAFO

Documents per a l’organització i gestió

Proves externes i internes

Actes de claustre i consell escolar