• Imprimeix

Categories emissor-receptor

En funció del grau d’implicació i participació en el desenvolupament dels processos d’innovació pedagògica, podríem establir tres categories de receptors de les accions de comunicació i difusió:

Es tracta d’una comunicació interna de centre, liderada per l’equip impulsor del procés d’innovació pedagògica i que té com a principals receptors els components de la comunitat educativa: professorat, alumnat i famílies.

Objectius:

 • potenciar el procés d’innovació mitjançant la seva transferència entre els membres de la comunitat educativa.
 • Promoure la reflexió i el debat constructiu a nivell intern de centre.
 • Promoure i mantenir un clima de confiança mútua i d’autocorresponsabilitat.

Les accions comunicatives tenen lloc entre:

 • Equip impulsor i equip directiu
 • Equip impulsor i professorat
 • Professorat i alumnat
 • Alumnat i alumnat
 • Centre i famílies

Es tracta d’una comunicació externa de centre, liderada per l’equip impulsor del procés d’innovació pedagògica i l’equip directiu i que té com a receptor l’entorn immediat al centre. Aquest tipus de comunicació promou la renovació de la cultura del centre, així com  l’enfortiment i valorització de la seva imatge externa.

Objectius: Difondre el procés i els projectes d’innovació pedagògica que es duen a terme al centre, així com el seu procés d’implementació i els resultats obtinguts.

Les accions comunicatives tenen lloc entre:

 • Comunitat educativa i entorn
 • Comunitat educativa i xarxa de centres
 • Comunitat educativa i grups de treball
 • Comunitat educativa i altres centres de la Comunitat educativa

Es tracta d’una comunicació externa de centre, liderada per l’equip impulsor del procés d’innovació pedagògica, l’equip directiu i el Departament d’Ensenyament. Té com a receptor tota la resta de la comunitat educativa

Objectius:

 • Difondre a la resta de la comunitat educativa els processos d’innovació pedagògica implementats, avaluats i reconeguts pel Departament d’Ensenyament.
 • Dissenyar, implementar i mantenir un sistema de gestió d’informació que possibiliti la transferència dels processos d’innovació pedagògica a la resta del Sistema Educatiu.

 

Accions comunicatives:

 • Jornades d’intercanvi d’experiències
 • Congressos
 • Seminaris de recerca i educació
 • Publicació d’articles