• Imprimeix

Característiques del pla de comunicació

El pla de comunicació del centre s’ha de dissenyar i documentar des de l’inici del seu establiment.

Cal establir canals de comunicació ben definits que determinin entre qui, quan i com es durà a terme el pla de comunicació.Els canals de comunciació han de ser clars, transparents i oberts, i se’ls ha de donar visibilitat a través d’entorns multicanal i  multiformat (xarxes socials, medis de comunicació locals, presentacions orals, publicacions, pàgina web del centre, revista escolar, etc).

Aquests canals de comunicació han de ser bidireccionals, centre-entorn, de manera que possibilitin l’enriquiment continu i la retroacció entre els diferents actors del pla de comunicació, així com la creació i el manteniment d’una xarxa oberta a la comunitat educativa.

S’ha de vetllar per a que el sistema de comunicació sigui general i estable, integrat dins de les dinàmiques habituals de comunicació del centre.