• Imprimeix

Cultura de centre

S'entén per cultura de centre aquell conjunt d'elements i regles que no són del tot explícites, però que formen part de la manera de fer i de ser d'un centre educatiu.

Els elements que configuren la cultura d’un centre els trobem tant en un nivell profund com en nivells més superficials. A nivell profund trobem elements com ara la història de la institució, els principis pedagògics compartits, els valors expressats i assumits pels seus membres, els supòsits tàcits, que no es veuen i que són difícils d'identificar, les regles no formulades de manera explícita, les creences, les rutines, els rituals, els tabús, o els mites. A nivell superficial  podem trobar elements com ara el reconeixement social del centre, la imatge que d’aquest es té al barri, el tipus d’instal·lacions de què disposa, el mobiliari o els espais.

Fer emergir, en moments de canvi, la cultura de centre és una qüestió clau, perquè cal que tots els seus membres comparteixin una mateixa visió del que és l’educació, l’objectiu amb què s’educa i el projecte educatiu que es porta a terme per assolir aquest objectiu.

Reconèixer la identitat pròpia i intentar millorar-la, fa avançar cap a un model de centre harmònic i coherent. L’estructura organitzativa ha de respondre al projecte de centre, i viceversa; i la manera de fer i d’actuar de tots els membres de la comunitat ha de donar resposta als objectius compartits.

Característiques relacionades amb la cultura de centre que afavoreixen els processos de millora i la innovació

  • Té la convicció que tots els aprenents poden créixer, desenvolupar-se i aprendre, cadascun al seu ritme i en funció de les seves necessitats.
  • Té vocació d’acollida i d’inclusió de tot tipus d’alumnes i famílies.
  • Implica les famílies en el funcionament del centre i facilita les connexions entre casa i escola.
  • Està concebut com un espai d’aprenentatge i de creixement personal: tothom hi aprèn, tant l’alumnat com el professorat, i tots es fan responsables del seu aprenentatge.
  • El clima del centre és el de millora contínua.
  • Està obert al món, a noves idees i persones, per conèixer, compartir i fer nous aprenentatges. Per això està connectat amb altres centres, entitats, xarxes amb la voluntat de conèixer i compartir projectes.