• Imprimeix

La comunitat educativa

La comunitat educativa està formada per les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu. La comunitat escolar està inclosa en la comunitat educativa. (Projecte de Llei d’Educació de Catalunya, títol III, article 19)

Quan parlem de comunitat educativa ens estem referint a totes les persones, grups, entitats i serveis implicats en la tasca educativa. És des d’aquesta perspectiva que podem entendre que un dels reptes de la innovació educativa és establir vincles clars i ponts transitables entre  els diferents tipus d’aprenentatge —formals, no formals i informals— que ofereix la comunitat educativa. Establir connexions estables entre tots ells i trobar maneres d’aprofitar els recursos humans i materials que cadascun d’aquests agents inverteix en l’educació i la cultura esdevé una necessitat.

Per aconseguir un veritable treball comunitari és imprescindible que els membres de la comunitat, i especialment els de la comunitat escolar,  creïn un context comú, on es comparteixin necessitats, recursos, idees, concepcions, objectius, metodologies, projectes, etc., amb l’objectiu de trobar respostes a les noves necessitats formatives derivades de la societat del coneixement. La construcció d’espais de diàleg, presencials o en línia, per a la presa de decisions conjuntes, ha d’ajudar a donar coherència i cohesió a les accions educatives que la comunitat hagi decidit efectuar.

Per afavorir la dinàmica dialògica entre els diferents agents cal que els seus membres comparteixin i basin el treball d’equip en la conversa i el debat constructiu, en el qual el diàleg, i l’apropament als temes tractats, es fa des de diferents punts de vista, sumant totes les veus per trobar solucions noves als reptes plantejats. Els espais de diàleg constructiu i les dinàmiques de treball cooperatiu esdevindran el principal motor de canvi i d’innovació de la comunitat educativa.

Caldrà assegurar que el projecte educatiu de millora o d’innovació tingui en compte aspectes relacionats amb la comunitat educativa i amb l’entorn.

 

Aspectes relacionats amb l’entorn

Aspectes relacionats amb la comunitat escolar

  • El canvi i la innovació que volem promoure haurien d’estar alineats amb les necessitats detectades per l’entorn i definides per la comunitat.
  • Les xarxes d’intercanvi i de cooperació haurien de ser visibles a la comunitat educativa i haurien d’estar al seu abast.
  • Les connexions amb els diferents tipus d’aprenentatges (formals, no formals i informals) haurien d’’afavorir l’aprenentatge personalitzat i sostingut durant tota la vida.

 

  • La creació d’un bon clima emocional que generi i reforci els vincles entre els membre de l’equip.
  • Un treball en equip guiat pel consens, la reflexió crítica i constructiva, així com la responsabilitat compartida per assolir els objectius.
  • Els lideratges distribuïts i les decisions sobre els canvis estructurals i organitzatius, com a base del funcionament de la comunitat.
  • La reflexió sobre la pròpia pràctica i les dinàmiques de construcció de coneixement com a eines per promoure canvis i millores, per crear un bon clima de treball i afavorir la imatge professional.