• Imprimeix

Plans de formació de zona

Els Plans de Formació de Zona (PFZ) són un recurs de formació al servei de la millora dels centres i el professorat d'una zona educativa.

 

Els PFZ pretenen donar resposta a les necessitats de formació d'uns ensenyants i d'uns centres per assolir uns objectius, de millora i de canvi de les pràctiques docents o de l'organització i el funcionament dels centres educatius.

El Departament d’Educació ha establert un conjunt d'objectius de formació permanent que tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats de formació dels centres educatius i dels docents.

Aquests objectius seran prioritzats, complementats o adaptats a cada territori d’acord amb les seves característiques específiques.

Cada PFZ estableix els seus objectius específics.

 

Les activitats dels PFZ s'adrecen a tot el professorat d'educació infantil, primària, secundària, de formació professional, de persones adultes, d'ensenyaments d'idiomes, artístics i esportius dels centres educatius d'una zona.

 

El professorat participa en els PFZ a través del procés de detecció de necessitats, de la seva representació en la Comissió del PFZ i mitjançant els moviments de renovació pedagògica, si escau.

Una vegada les demandes formatives han estat recollides per la Comissió, aquesta elabora una proposta de formació que, un cop aprovada, es fa pública perquè el professorat s'hi inscrigui.

Aquesta proposta comporta actuacions de formació en centre i actuacions formatives per a professorat de diversos centres.

 

Durant el primer trimestre de l'any cada Comissió del Pla de Formació de Zona recull les necessitats formatives del professorat i dels centres. Cada Comissió estableix els mecanismes que considera més idonis per recollir les necessitats formatives de centre i les derivades de l'interès concret de cada docent.

Els centres de formació d’adults (CFA/AFA) han de fer arribar les demandes de formació en centre i per a centres al coordinador/a d’adults dels serveis territorials corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona; les escoles oficials d’idiomes (EOI) les han de fer arribar a la Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació, i els centres d’ensenyaments artístics, a la Subdirecció General d’Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. El professorat de formació professional inicial ha de fer la demanda de formació específica a la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació.

Altres col·lectius específics han de vehicular la seva demanda cap a la unitat orgànica de la qual depenen.

 

 • Formació en centre. Formació lligada a projectes de canvi o millora del centre o de la ZER.
  La modalitat preferents són l'Assessorament i la Formació interna de centre (FIC).
 • Formació per a centres. Eina de suport i d'enfortiment del projecte educatiu de cada entre aprofitant l'intercanvi pedagògic i la formació de persones de diferents centes educatius que actuen com a equips impulsor o responsables dels seus centres. Inclouen: seminaris de coordinació i formació a equips de centres.
 • Formació individual per al professorat de diversos centres. Inclouen seminaris, cursos, tallers i grups de treball.
 • Actuacions de dinamització i sensibilització. Activitats obertes a un gran nombre d'assistents. Inclouen jornades, trobades pedagògiques, conferències i taules rodones.

 

En general, el període lectiu per portar a terme les activitats serà del 17 d'octubre al 15 de juliol.

Horari: La part presencial de les activitats de formació permanent es duran a terme dins l’horari laboral de no permanència al centre del professorat, llevat dels seminaris de coordinació d’equips directius, mestres d’educació especial i coordinadors TAC, així com dels casos excepcionalment autoritzats per la direcció general que correspongui i de les formacions que responen a una convocatòria institucional. 

Pel que fa a les activitats de formació en centre, la part presencial i la part de treball autònom col·lectiu es podran fer en horari laboral no lectiu de permanència al centre, sempre que l’organització i l’estructura de funcionament del centre docent així ho permeti.

La part de treball autònom col·lectiu de les modalitats de formació per a centres es podrà realitzar dins l’horari de permanència al centre.

Les activitats destinades específicament al professorat de formació professional inicial, d’ensenyaments de règim especial i d’educació d’adults no queden incloses en aquest apartat.

La Comissió del Pla de Formació de Zona és l’òrgan, constituït dins l’àmbit de cada servei educatiu, encarregat d'elaborar la proposta d'activitats del PFZ, de fer-ne el seguiment i, finalment, l'avaluació.

La Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels ST o l'Àrea de Serveis Educatius del Consorci d'Educació de Barcelona, analitzarà i concretarà la proposta de les activitats de territori, en funció de les prioritats i de les demandes no ateses d’alguna zona.

 

 • un inspector o inspectora d’educació de la zona que actuarà com a president o presidenta;
 • un o una professional del centre de recursos pedagògics (CRP), que pot coincidir o no amb la direcció, que actua com a secretari o secretària;
 • l’equip de la direcció tècnica del Servei Educatiu;
 • una persona de la secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis ter-ritorials corresponents;
 • representants dels centres educatius de la zona. S’ha d’assegurar la representació de les diferents etapes educatives i sectors (públic i concertat) amb una proporcionalitat adequada al nombre de centres;
 • un o una representant de l’institut de ciències de l’educació corresponent;
 • un o una representant dels moviments de renovació pedagògica, en el cas que n’hi hagi;
 • un o una representant de l’àmbit educatiu del consell comarcal i/o de l’ajuntament.

 

Les activitats de formació són organitzades pels Serveis Educatius de Zona, per les diferents unitats del Departament d'Ensenyament i les institucions col·laboradores, especialment els Instituts de Ciències de l'Educació de les universitats catalanes.

Els centres de recursos pedagògics organitzen i coordinen l'execució i el seguiment de les activitats del PFZ.

 

Es pot trobar informació sobre la publicació de l'oferta, la inscricpicó, els seguiment de les activitats i la certificació a Informació general