El Departament d’Ensenyament reserva, dins les activitats de consolidació de la llengua catalana, places per a professorat dins els grups ordinaris de les escoles oficials d’idiomes en nivell C2 de llengua catalana.
 

Requisits de participació

1. Estar en servei actiu en:

  • Centres educatius públics de nivell no universitari.
  • Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat.
  • Serveis educatius.
  • Unitats orgàniques del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.
  • Inspecció d'Educació.
2. Disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Trobareu la informació a la pàgina d’atenció a l’usuari/ària.
 

Procés de sol·licitud i adjudicació de places

Les persones interessades han de formalitzar una sol·licitud telemàtica, del 4 al 24 de juny de 2018.
 
Únicament es podrà fer una sol·licitud.
 
Motius pels quals una sol·licitud serà considerada ‘no admesa’:
  • No estar en servei actiu (veure apartat 1 de Requisits de participació).
  • Renúncia de la persona sol·licitant.
  • Manca de places.
 
Ordre d’admesos en cas que el nombre de sol·licituds admeses superi el nombre de places reservades:
Si en algun cas el nombre de sol•licituds admeses per EOI i grup supera el nombre de places reservades s’aplicarà el criteri d'ordre d'inscripció.
 

Publicació

La publicació de les llistes del professorat amb plaça, en llista d’espera i no admeses està prevista pel 29 de juny de 2018.
  

Gratuïtat

La matrícula del curs 2018-2019 és gratuïta per al professorat que accedeix a l’EOI a través d’una plaça reservada en un curs ordinari de nivell C2 de català.
 

Oferta de places

S'oferten 15 places per grup.

Inscripció

Del 4 al 24 de juny de 2018.

____________________________________________________________________________

 Per a més informació dirigiu-vos a:

Servei d'Immersió i Acolliment lingüístics (sial.formacio@xtec.cat)