El Departament d’Ensenyament reserva, dins les activitats de consolidació de la llengua catalana, places per a professorat dins els grups ordinaris de les escoles oficials d’idiomes en nivell C2 de llengua catalana.
 

Requisits de participació

1. Estar en servei actiu en:

  • Centres educatius públics de nivell no universitari.
  • Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat.
  • Serveis educatius.
  • Unitats orgàniques del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.
  • Inspecció d'Educació.
2. Disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Trobareu la informació a la pàgina d’atenció a l’usuari/ària.
 

Procés de sol·licitud i adjudicació de places

Les persones interessades han de formalitzar una sol·licitud telemàtica, del 15 de maig al 18 de juny de 2017.
Les sol·licituds s’han de formalitzar a través d’un formulari que estarà disponible a partir d’aquesta data en aquesta mateixa pàgina web.
Únicament es podrà fer una sol·licitud.
 
Motius pels quals una sol·licitud serà considerada ‘no admesa’:
  • No estar en servei actiu (veure apartat 1 de Requisits de participació).
  • Sol•licitant que ha obtingut una plaça reservada a l’EOI per un grup ordinari en qualsevol idioma o un curs extensiu d’anglès per a professorat, en les convocatòries dels cursos 2014-2015 i 2015-2016.
  • Renúncia de la persona sol·licitant.
  • Manca de places.
 
Ordre d’admesos en cas que el nombre de sol·licituds admeses superi el nombre de places reservades:
Si en algun cas el nombre de sol•licituds admeses per EOI i grup supera el nombre de places reservades s’aplicarà el criteri d'ordre d'inscripció.
 

Publicació

La publicació de les llistes del professorat amb plaça, en llista d’espera i no admeses està prevista pel 23 de juny.
  

Gratuïtat

La matrícula del curs 2017-2018 és gratuïta per al professorat que accedeix a l’EOI a través d’una plaça reservada en un curs ordinari de nivell C2 de català.
 

Oferta de places

S'oferten 10 places per grup.

 

 

Inscripció

Del 15 de maig al 18 de juny de 2017

____________________________________________________________________________

 Per a més informació dirigiu-vos a:

Servei d'Immersió i Acolliment lingüístics (sial.formacio@xtec.cat)