Impuls de la lectura

Estratègies per a la millora de la comprensió lectora. Formació destinada als centres que participen en l'Impuls de la Lectura.

araESCRIC

Estratègies per millorar la competència escrita dels alumnes i donar eines als docents per actualitzar les metodologies de la didàctica de l’escriptura

Immersió lingüística

Estratègies d'ensenyament i d'aprenentatge quan la llengua vehicular no és la llengua de la majoria de l'alumnat. Formació adreçada als centres que participen en el Pla d'actualització de la immersió lingüística (infantil i primària) i per a centres de secundària que fan la continüïtat d'aquests programes (formació adreçada a professorat de les àrees).

Estratègies integrades de llengües

Activitats que proporcionen una formació orientada a l'actualització metodològica, l'intercanvi d'experiències i l'experimentació d'estratègies innovadores en grups i seminaris docents.

Didàctica de la llengua

Activitats de formació que proporcionen orientacions metodològiques i recursos per facilitar l’adquisició de competències comunicatives i per fomentar entorns d’aprenentatge basats en la comunicació i la interdisciplinarietat.

Intercomprensió lingüística

Metodologies d'intercomprensió que se centren en la transferència d’estratègies de comprensió escrita entre les llengües d'una mateixa família lingüística.

Accions formatives relacionades amb la didàctica de la llengua, l'impuls de la lectura, la immersió lingüística, els projectes plurilingües i interdisciplinaris, i els programes d'àmbit internacional.