• Imprimeix

Reserva de places a EOI

Reserva de places a cursos ordinaris per a professorat a les Escoles Oficials d’Idiomes. Curs 2018-2019

El Departament d’Ensenyament reserva, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, places per a professorat dins els grups ordinaris de les escoles oficials d’idiomes en els idiomes següents: alemany, àrab, francès, italià, rus i xinès.

Es recorda al professorat que ha gaudit d’una reserva de places aquest any que ha de seguir les instruccions de matriculació de l’alumnat ordinari atès que ja és alumne oficial d’una EOI. Aquest professorat continuarà gaudint de la matrícula gratuïta si aprova el curs i es matricula del nivell següent. 

 

Requisits de participació

1. Estar en servei actiu en:

  • Centres educatius públics de nivell no universitari.
  • Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat.
  • Serveis educatius.
  • Unitats orgàniques del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.
  • Inspecció d'Educació.

2. Disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Trobareu la informació a Atenció a l'usuari/ària.

3. Enviar un escrit de la direcció del centre que justifiqui la necessitat de la formació relacionada amb el projecte de centre (alemany, francès i italià) i l’atenció a l’alumnat nouvingut i les seves famílies (àrab, rus i xinès).

4. Acreditar documentalment el nivell de llengua en cas de sol·licitar un nivell diferent a 1r.

Aquest programa no preveu reservar places al nivell C1 d’alemany, francès o italià. Es pot consultar la regulació per accedir a aquest nivell en el DOGC núm. 7591 de 4/4/2018, Resolució ENS/603/2018 de 27 de març) (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7591/1668227.pdf). Tant l’antic com el nou alumnat que vulgui accedir a aquest nivell ha de seguir les instruccions corresponents.

 

Procés de sol·licitud

Les persones interessades han de formalitzar una sol·licitud telemàtica, del 21 de juny al  4 de juliol de 2018. Les sol·licituds s’han de formalitzar a través d’un formulari que estarà disponible a partir d’aquesta data en aquesta mateixa pàgina web.

Només es podrà sol·licitar un idioma i una EOI.

Les persones interessades han d’enviar l’escrit de la direcció del centre (apartat 3 de Requisits de participació) i ,si escau, la documentació acreditativa del seu nivell de llengua (apartat 4 de Requisits de participació) durant el període de sol·licitud (21 de juny-4 de juliol). Aquest escrit s’ha d’enviar al Servei Territorial/Consoci d’Educació de Barcelona depenent de la localitat de l’EOI sol·licitada.

Relació d’adreces electròniques dels Serveis Territorials/Consoci d’Educació de Barcelona.

 

Publicació

Llista de les sol·licituds admeses, admeses en llista d’espera i no admeses

El professorat admès i en llista d’espera ha de contactar l’EOI sol·licitada per formalitzar la matrícula. Les dates de matrícula previstes són el 17 i 18 de juliol.

 

Motius pels quals una sol·licitud serà considerada ‘no admesa’

  • No estar en servei actiu (veure apartat 1 de Requisits de participació)
  • No haver lliurat l’escrit de la direcció del centre justificant la necessitat de la formació (apartat 3 de requisits de participació)
  • Renúncia de la persona sol•licitant.

 

Ordre d’admesos en cas que el nombre de sol·licituds admeses superi el nombre de places reservades

Si en algun cas el nombre de sol·licituds admeses per EOI i idioma supera el nombre de places reservades, s’aplicarà el resultat del sorteig de les dues primeres lletres del cognom  realitzat el 26 de setembre de 2017 a la seu del Departament d’Ensenyament: JO.

 

Gratuïtat

La matrícula del curs 2018-2019 és gratuïta per al professorat que accedeix a l’EOI a través d’una plaça reservada en un curs ordinari. 

 

Oferta de places:

Per a més informació dirigiu-vos a

Formació en Llengües Estrangeres: Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària /de l'Educació Secundària:  formlle@xtec.cat