• Imprimeix

Informació per al nou alumnat

Informació per al nou alumnat dels cursos telemàtics (IOC) dels nivels 3r, 4t i 5è

Requisits de participació

 1. Estar impartint docència en:

- Centres educatius públics de nivell no universitari

- Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat

O tenir destinació en:

- Serveis educatius

- Unitats orgàniques del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Inspecció d'Educació
 

2. Disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Trobareu la informació a la pàgina d’atenció a l’usuari/ària.

 

Procés de sol·licitud

Les persones interessades han de formalitzar una sol·licitud telemàtica, del 9 al 22 d’octubre de 2015. Les sol·licituds s’han de formalitzar a través d’un formulari que estarà disponible en aquesta mateixa pàgina web a partir del dia 9. 

Únicament es podrà enviar una  sol·licitud per participant.

 

Criteris per a l’assignació de les places

Si en algun cas el nombre de sol.licituds admeses supera el nombre de places vacants per nivell, s’aplicarà el resultat del sorteig de les dues primeres lletres del cognom realitzat el 28 de setembre de 2015 a la seu del Departament d’Ensenyament: E A.

  

Motius pels quals una sol·licitud serà considerada ‘no admesa’

  • No estar en servei actiu (veure apartat 1 de Requisits de participació).
  • Sol·licitant que ha obtingut una plaça reservada a l’EOI per un grup ordinari en qualsevol idioma o un curs extensiu d’anglès per a professorat, en les convocatòries dels cursos  2014-2015 i 2015-2016.
  • Renúncia de la persona sol·licitant.
  • Manca de places.
 

Llista de professorat admès i no admès

 

Acreditació de nivell i matrícules

El professorat admès ha de consultar la informació sobre el procediment d'acreditació de nivell i matrícula a http://ioc.xtec.cat/educacio/idiomes-pla-impuls

 

Gratuïtat

La matrícula del segon quadrimestre del curs 2015-16 és gratuïta per al professorat que accedeix a una plaça en un curs telemàtic d’anglès de l’IOC a traves d’aquest programa. No es contempla aquesta gratuïtat per aquell professorat que ha estat matriculat anteriorment en un d’aquests cursos i ara obté una plaça en el mateix nivell.