• Imprimeix

Cursos extensius d'anglès per a professorat 2017-2018

El Departament d’Ensenyament organitza, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, cursos d’anglès de nivells 4t, 5è i C1 a les escoles oficials d’idiomes i de nivells 3r, 4t i 5è a l'IOC per a professorat. Aquests cursos s’adrecen majoritàriament al professorat no especialista a fi de que assoleixi uns nivells alts de competència lingüística en anglès.

Informació per a l’antic alumnat 

Informació per al nou alumnat (EOI):

Es considera nou alumnat el professorat que no ha estat matriculat en un curs extensiu d’anglès per a professorat durant el curs 2016-2017 en una EOI o a l’IOC.

Requisits de participació

 1. Estar en servei actiu en:
 • Centres educatius públics de nivell no universitari.
 • Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat.
 • Serveis educatius.
 • Unitats orgàniques del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Inspecció d'Educació.

El professorat que pertany a centres municipals ha d'acreditar que està en actiu mitjançant un certificat de la direcció del centre. Cal lliurar aquesta documentació, escanejada, per correu electrònic a l'adreça formlle@xtec.cat dins del període de sol·licitud.

 

       2. Disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Trobareu la informació a: http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/gestio/

Procés de sol·licitud

Les persones interessades han de formalitzar una sol·licitud telemàtica, del 4 al 14 de setembre de 2017 (termini finalitzat).

Si es sol·licita un curs del nivell C1 s’ha d’estar en possessió d’un certificat de nivell B2.

Únicament es podrà enviar una sol·licitud per participant.

Criteris per a l’assignació de les places

 1. Ocupar una plaça amb destinació definitiva, destinació provisional o, en el cas d’un centre privat concertat, tenir un contracte indefinit.
 2. Ocupar una plaça d’interinatge en el moment de fer la sol·licitud.
 3. Ocupar una plaça de substitució en el moment de fer la sol·licitud.
 4. Les dues primeres lletres del primer cognom, en cas d'empat entre les persones sol·licitants. 


A la seu central del Departament el dia 1 de juny de 2017 es va realitzar el sorteig per designar les dues primeres lletres del cognom, aquestes lletres han estat la i la T.

Publicació

Està previst publicar les llistes de sol·licituds admeses i excloses el 20 de setembre.

Motius pels quals una sol·licitud serà considerada ‘no admesa’

 

   • Sol·licitant que no està en actiu en el període de sol·licitud.
   • Sol·licitant que ha obtingut una plaça reservada a l’EOI per un grup ordinari d’alemany, àrab, francès, italià, rus o xinès en la convocatòria del curs 2017-2018.
   • Renúncia de la persona sol•licitant.
   • Manca de places.

 

Acreditacions nivell de llengua

El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs presencial de 4t o 5è nivell haurà de lliurar presencialment l’acreditació documental o fer la prova de nivell, entre el 21 i el 22 de setembre a l’EOI corresponent.

El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs presencial o semipresencial de nivell C1 haurà d’acreditar presencialment la titulació de nivell B2 i fer la prova d’ordre d’accés, entre el 21 i el 22 de setembre a l’EOI corresponent.

Les dates i horaris de cada EOI es publicaran el dia 20 de setembre quan es faci pública la llista del professorat admès i no admès.

Descripció de la prova d'ordre d'accés del nivell C1

 

Gratuïtat

La matrícula del curs 2017-18 es gratuïta per al professorat que accedeix a l’EOI a través d’una plaça en els “cursos extensius d’anglès”. No es contempla aquesta gratuïtat per aquell professorat que ha estat matriculat anteriorment en un d’aquests cursos i ara obté una plaça en el mateix nivell. 

El professorat que ha estat alumne oficial en un grup ordinari el curs 2016-2017, no supera el curs  i s’incorpora a aquest programa en el mateix nivell, ha de pagar la diferència entre la matrícula com a alumne repetidor de primer any o de segon any (en aquest cas amb el vistiplau del centre) i la matrícula ordinària.

Oferta de cursos i places disponibles 


En el cas del professorat que imparteix cicles formatius de formació professional i ensenyaments d'adults en horari de tarda-vespre que vol cursar el nivell C1 es preveu la possibilitat de sol·licitar una plaça en una EOI que tingui oferta d’aquest nivell al matí.

 

Informació per al nou alumnat (IOC):

El període de sol·licitud del nou alumnat serà durant el mes d'octubre. Aquest professorat iniciarà les classes el febrer del 2018 (segon quadrimestre).

Per a més informació dirigiu-vos a Formació en llengües estrangeres: Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària / de l'Educació Secundària: formlle@xtec.cat