• Imprimeix

Cursos extensius d'anglès per a professorat

El Departament d’Ensenyament organitza, dins les activitats de formació en llengües estrangeres, cursos d’anglès de nivells 4t, 5è i C1 a les escoles oficials d’idiomes i de nivells 3r, 4t i 5è a l'IOC per a professorat. Aquests cursos s’adrecen majoritàriament al professorat no especialista a fi de que assoleixi uns nivells alts de competència lingüística en anglès.

Informació per a l’antic alumnat (es considera antic alumnat el professorat que està matriculat en un curs extensiu d’anglès per a professorat durant aquest curs 2017-2018 en una EOI o a l’IOC)

Informació per al nou alumnat (EOI): 

Es considera nou alumnat el professorat que no ha estat matriculat en un curs extensiu d’anglès per a professorat durant el curs 2017-2018 en una EOI o a l’IOC.

Requisits de participació

 1. Estar en servei actiu en:
 • Centres educatius públics de nivell no universitari.
 • Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat.
 • Serveis educatius.
 • Unitats orgàniques del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Inspecció d'Educació.

El professorat que pertany a centres municipals ha d'acreditar que està en actiu mitjançant un certificat de la direcció del centre. Cal lliurar aquesta documentació, escanejada, per correu electrònic a l'adreça formlle@xtec.cat dins del període de sol·licitud.

    2. Disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Trobareu la informació a: http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/gestio/

Procés de sol·licitud

Les persones interessades han de formalitzar una sol·licitud telemàtica, del 3 al 14 de setembre de 2018. Les sol·licituds s’han de formalitzar a través d’un formulari que estarà disponible a partir del 3 de setembre en aquesta mateixa pàgina web.

Si es sol·licita un curs del nivell C1 s’ha d’estar en possessió d’un certificat de nivell B2. Podeu consultar RESOLUCIÓ ENS/2480/2017, de 20 d’octubre

Únicament es podrà enviar una sol·licitud per participant.

Criteris per a l’assignació de les places

 1. Ocupar una plaça amb destinació definitiva, destinació provisional o, en el cas d’un centre privat concertat, tenir un contracte indefinit.
 2. Ocupar una plaça d’interinatge en el moment de fer la sol·licitud.
 3. Ocupar una plaça de substitució en el moment de fer la sol·licitud.
 4. Les dues primeres lletres del primer cognom, en cas d'empat entre les persones sol·licitants. S’aplicarà el resultat del sorteig de les dues primeres lletres del cognom  realitzat el 26 de setembre de 2017 a la seu del Departament d’Ensenyament: JO.

Publicació

Està previst publicar les llistes de sol·licituds admeses i excloses el 20 de setembre.

Motius pels quals una sol·licitud serà considerada ‘no admesa’

 • Sol·licitant que no està en actiu en el període de sol·licitud.
 • Sol·licitant que ha obtingut una plaça reservada a l’EOI per un grup ordinari d’alemany, àrab, francès, italià, rus o xinès en la convocatòria del curs 2018-2019.
 • Renúncia de la persona sol•licitant.
 • Manca de places.

Acreditacions nivell de llengua

El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs presencial de 4t o 5è nivell haurà de lliurar presencialment l’acreditació documental o fer la prova de nivell el 21, 24 o 25 de setembre a l’EOI corresponent.

El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs presencial o semipresencial de nivell C1 haurà d’acreditar presencialment la titulació de nivell B2 i fer la prova d’ordre d’accés el 21, 24 o 25 de setembre a l’EOI corresponent.

Descripció de la prova d’ordre d’accés de nivell C1

Les dates i horaris de cada EOI es publicaran el dia 20 de setembre quan es faci pública la llista del professorat admès i no admès.

Gratuïtat

La matrícula del curs 2018-19 es gratuïta per al professorat que accedeix a l’EOI a través d’una plaça en els “cursos extensius d’anglès”. No es contempla aquesta gratuïtat per aquell professorat que ha estat matriculat anteriorment en un d’aquests cursos i ara obté una plaça en el mateix nivell. 

En el cas del professorat que és alumne oficial en un grup ordinari el curs 2017-2018, no supera el curs  i s’incorpora a aquest programa en el mateix nivell, ha de pagar la diferència entre la matrícula com a alumne repetidor de primer any o de segon any (en aquest cas amb el vistiplau del centre) i la matrícula ordinària.

Oferta de cursos i places disponibles

Nivell 4t

Nivell 5è

Nivell C1

Accés al formulari de sol·licitud (a partir del 3 de setembre). Aquest formulari només es pot omplir amb un identificador xtec, per tant, cal que us assegureu que en el vostre navegador no teniu cap sessió iniciada amb un altre usuari.

 

Informació per al nou alumnat (IOC) : El període de sol·licitud del nou alumnat serà del 5 al 18 d’octubre. Aquest professorat iniciarà les classes el febrer del 2019 (segon quadrimestre)

Per a més informació dirigiu-vos a Formació en llengües estrangeres: Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària / de l'Educació Secundària: formlle@xtec.cat