La formació interna de centre (FIC) recull la tradició de treball intern que els centres porten a terme des de fa molts anys. Té com a finalitat contribuir a l’actualització metodològica del professorat dels centres, donant valor a la seva experiència i saber, per afavorir l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat.

 

La FIC vol promoure un procés col·lectiu de reflexió i de dinamització interna del centre a partir de conèixer i reconèixer en quins aspectes es pot millorar i en quins caldria avançar.

Es fonamenta en el valor que aporta una formació en el propi centre:

 • perquè parteix i aprofita l’experiència i el saber dels docents del centre;
 • perquè a partir d’aquesta experiència cerca les possibilitats de millora que hi ha a cada centre;
 • perquè permet als docents tenir una visió de conjunt del procés d’aprenentatge que els ajuda a adequar cadascuna de les seves intervencions;
 • perquè ajuda a generar dinàmiques internes de debat pedagògic i de treball en equip, que donen continuïtat al procés formatiu i creen el context idoni perquè les innovacions a les aules i als centres progressin i es consolidineris i indicadors) del procés formatiu i de la transferència a l’aula dels continguts de la formació i la seva contribució a la millora dels resultat.

Per ajudar els centres en el seu procés de reflexió metodològica col·lectiva, el Departament d’Ensenyament els ofereix itineraris formatius guiats.

Aquests itineraris proposen un camí de treball organitzat segons l’estructura següent:

 • una fase inicial d’autodiagnosi,
 • una fase de planificació,
 • una fase de construcció i experimentació de noves propostes,
 • una fase final d’avaluació.

Els itineraris incorporen:

 • eines d’autodiagnosi (eines d’anàlisi de les proves de competències bàsiques, elements d’anàlisi, etc.);
 • materials de formació (orientacions, activitats, enllaços, idees clau i bibliografia);
 • instruments d’avaluació (criteris i indicadors) del procés formatiu i de la transferència a l’aula dels continguts de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.

El Departament d’Ensenyament també ofereix orientacions per a la dinamització als equips de coordinació de la formació dels centres.

A més, aquests equips de coordinació disposaran del suport d’una persona del centre de recursos pedagògics (CRP), així com dels materials de formació i de les orientacions per dinamitzar el procés.

Aquesta persona col·laborarà, sempre que calgui, en els aspectes organitzatius i de seguiment de l’activitat.

D’altra banda, els centres que ja duen a terme un procés col·lectiu de reflexió i de dinamització interna podran optar per fer itineraris formatius propis.

estructura_interna

Poden participar en la FIC tots els centres d’educació infantil i primària i d’educació secundària que vulguin avançar en l’enriquiment de les seves pràctiques d’aula i de centre a partir d’un objectiu de millora compartit.

S’adreça al claustre com a equip i a cada docent com a integrant del centre. És per això que, en el cas de l’escola, ha d’implicar una majoria de mestres del claustre, i en el cas de l’institut, una majoria del professorat d’un o de més d’un departament didàctic, segons l’itinerari triat.

És important entendre aquesta formació com un procés per avançar col·lectivament en l’enfortiment de la cultura del centre.

Per tant, requereix:

 • El consens previ entre l’equip directiu i l’equip docent. És important que els equips directius presentin i expliquin el sentit d’aquesta formació a les persones del claustre o dels departaments didàctics.
 • El compromís i la participació d’una majoria del professorat del centre.
 • Un equip de coordinació, que tindrà el compromís de liderar la proposta formativa del centre. Estarà constituït, com a màxim, per tres persones del centre, entre les quals n’hi ha d’haver alguna de l’equip directiu.
 • Adquirir el compromís d’elaborar una carpeta de formació que reculli evidències del treball fet en les diferents fases de l’itinerari. Aquesta documentació servirà per fer un seguiment avaluatiu intern de la transferència a les aules del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels aprenentatges.

L’activitat formativa tindrà una durada de 30 hores, organitzades en dos blocs: un d’unes 20 hores, de treball conjunt de tot l’equip docent, i un altre d’unes 10 hores, de treball individual o en petit grup.

Per obtenir la certificació de l’activitat cal:

 • El document de valoració final del centre, que s’inclourà en la memòria avaluativa. Es facilitarà un model de document.
 • L’informe de seguiment del centre de recursos pedagògics (CRP).
 • L’assistència a un mínim del 80% de les hores de formació i la realització de les tasques planificades.
 • El vistiplau de la Inspecció d’Educació.

L’equip directiu farà la sol·licitud de l’activitat formativa al seu CRP, un cop el centre hagi decidit quin itinerari formatiu vol treballar, tant si és guiat com si és propi del centre. El CRP l’inclourà al pla de formació de zona (PFZ).

El termini per sol·licitar les activitats de formació interna de centre (FIC) serà el mateix que la resta de les activitats formatives del pla de formació de zona.