• Imprimeix

La geometria a l'educació secundària obligatòria

Educació secundària. La geometria a l'educació secundària obligatòria

 

La geometria a l'educació secundària obligatòria

La geometria a l'educació secundària obligatòria es concreta en dos dels blocs de continguts del currículum, el d'espai i forma i el de mesura, que requereixen un desenvolupament acurat que vagi més enllà dels aspectes descriptius o de les fórmules de càlcul de magnituds concretes. L'enfocament competencial de l'actual currículum implica treballar, també en el camp de la geometria, el desenvolupament dels processos generals de resolució de problemes, de raonament i prova, de comunicació i representació i de connexions que han d'estar sempre presents en l'educació matemàtica.

Pel que mostren els resultats de les proves externes de l'educació secundària obligatòria, els blocs d'espai i forma i mesura són els que presenten majors dificultats. Aquests resultats en el camp de la geometria plantegen un repte que demana reflexió i diàleg en el si dels equips de professorat, per tal d'identificar punts febles i tirar endavant canvis metodològics que puguin aportar millores. És natural que en els departaments de matemàtiques es plantegin preguntes com:

 • Què caldria fer per avançar cap a un enfocament més competencial de la geometria?
 • Què hauríem de canviar?
 • En quin sentit hauríem de plantejar aquests canvis?

Aquestes preguntes no tenen una resposta única i tancada, com quasi res en educació, sinó que han de ser treballades pels equips de professorat i s'han d'anar responent des de l'anàlisi de les característiques particulars de cada centre, de la seva realitat concreta.

L'itinerari que es presenta pretén acompanyar en aquesta anàlisi i impulsar canvis metodològics efectius que puguin aportar millores en l'enfocament dels blocs de geometria a l'ESO.

Presentació

La geometria és fonamental per a la formació de la competència matemàtica de l'alumnat. Aquesta importància queda accentuada perquè la geometria és molt present en tots els àmbits de la realitat que ens envolta.

Aquest itinerari es proposa contribuir a donar línies de millora metodològica per al treball a l'aula de les idees geomètriques, tot avançant cap un enfocament més qualitatiu, contextualitzat i constructiu del coneixement geomètric per tal de contribuir a passar des d'una geometria molt descriptiva cap a una geometria més constructiva, des d'una geometria més basada en fórmules cap a una geometria més reflexiva. L'ús de material manipulable i de programes de geometria dinàmica, com el GeoGebra, poden fer bones aportacions en aquest sentit.

Objectius

 • Reflexionar sobre el contingut del currículum pel que fa al bloc d'espai i forma i al de mesura, i valorar les implicacions que té l'enfocament competencial en el treball que es fa a l'aula entorn de la geometria.
 • Donar suport a canvis metodològics, proposant experimentacions a l'aula, que contribueixin a millorar l'ensenyament de la geometria a secundària.
 • Facilitar acords dels equips de professorat per avançar de manera coherent, a nivell de centre, en aquest camp.

Continguts

 • Currículum i processos pel que fa als blocs d'espai i forma i de mesura.
 • Els contextos en els problemes de geometria.
 • Aspectes metodològics per fer un treball geomètric més competencial.
 • El material manipulable en la construcció del coneixement geomètric.
 • Ús del GeoGebra en l'aprenentatge de la geometria.

 

L’esquema general per desenvolupar-los és el següent:

FASES CONTINGUTS CARPETA DE FORMACIÓ
FASE INICIAL
 • Informació general
 
 • Autodiagnosi
 
FASE DE PLANIFICACIÓ
 • Resultats de les proves diagnòstiques
 
 • Tipologia de problemes competencials

 

 • Exploració del currículum (geometria)

 

 • Identificació d'objectius específics

 

 • Adaptació i distribució dels blocs

 Adaptació de l'itinerari al centre

FASE DE CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ
 • Bloc 1. Els processos i els problemes de geometria

 Experimentem comptant amb els processos
 • Bloc 2. Com podem fer una geometria més competencial

 Primers acords

 • Bloc 3. Geometria amb material manipulable

 Descripció i valoració de l'activitat

Acords sobre materials manipulables

 • Bloc 4. Geometria amb GeoGebra

 Descripció i valoració de l'activitat

Acords sobre l'ús del GeoGebra

FASE FINAL
 • En què hem avançat
 
 • Què podem incorporar?

 

 • Projecció de futur

 

 • Avaluació del procés i del resultat

 Acords i valoració de l'itinerari de formació realitzat

 • Autoavaluació