• Imprimeix

Escriure a les classes de llengua

Educació secundària. Escriure a l'institut: escriure a les classes de llengua

 

Escriure a les classes de llengua

Aquest itinerari s'adreça al professorat dels departaments de llengües: llengua catalana, llengua castellana i llengües estrangeres. En aquest itinerari, es proposa començar a treballar a partir d'un tema concret, l'expressió escrita, per facilitar la feina conjunta i coordinada dels departaments de llengües. Així doncs, l'objectiu d'aquest itinerari és fer un primer tast i tenir una primera experiència sistematitzada del treball coordinat, per planificar, més endavant, com es podria fer en el centre un tractament integrat de les llengües.

Presentació

Aquest itinerari proposa eines per facilitar l'aproximació i el debat entre departaments, condicions imprescindibles perquè es pugui arribar a fer un treball conjunt. S'estructura a tres nivells:

1. D'una banda, es tracta de compartir el que es fa des de les classes de cada llengua, en aquest cas, sobre expressió escrita: quines pràctiques es proposen a l'alumnat, com es preveuen ajudes durant el procés perquè l'alumnat avanci, com s'avaluen aquestes pràctiques? D'altra banda, es proposa que el professorat faci una lectura del currículum en paral·lel de les tres llengües, per veure'n les coincidències i les diferències.

2. Es dissenya una experimentació a l'aula d'una pràctica d'expressió escrita, conjuntament entre el professorat de les tres llengües d'un mateix nivell educatiu. Per orientar el disseny d'aquesta pràctica es proporcionen eines i models per adaptar a cada necessitat, presentats en cinc temes: bases metodològiques per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües, el centre com a espai comunicatiu, recursos TIC i llengua, actituds respecte de la llengua i avaluació.

3. Es comparteix la valoració de l'experimentació i es fa una anàlisi d'experiències de tractament integrat de llengües, per fer una projecció que marqui el camí a seguir i avançar en tres direccions que conflueixen: compartir un marc metodològic, establir una organització que faci possible el treball integrat i marcar un full de ruta realista tenint en compte les particularitats de cada institut.

Objectius

 • Compartir la necessitat que els departaments de llengües treballin conjuntament perquè l'alumnat millori la seva competència comunicativa plurilingüe.
 • Facilitar la coordinació dels departaments de llengües de l'institut.
 • Conèixer i apropiar-se dels continguts i dels criteris d'avaluació del currículum.
 • Unificar metodologies i evitar repeticions innecessàries perquè l'alumnat tregui més partit de les classes de llengua.
 • Conèixer i compartir noves maneres de treballar de manera coordinada.
 • Arribar a acords sobre els aspectes a consolidar com a departaments i com a centre, en relació a l'expressió escrita.
 • Definir els models organitzatius de centre que milloraran la coordinació i el treball conjunt entre els departaments de llengua.

Continguts

Els continguts es presenten en quatre fases que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica i que propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, així com el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Fase inicial: es parteix del que es fa sobre l'escriptura des de cada llengua i del que valoren els aprenents. També es descriuen les característiques de les "activitats estrella", és a dir d'aquelles activitats que funcionen.

Fase de planificació: comparació dels continguts i de les orientacions del currículum, reflexió al voltant del que es fa sobre l'escriptura des de cada llengua, i planificació de les propostes per experimentar durant aquest itinerari.

Fase de construcció i experimentació: disseny d'una pràctica d'escriptura a tres bandes: llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera.

Fase final: avaluació de la formació i presa d'acords, com a departaments de llengües i com a centre, sobre els aspectes a consolidar.

 

L’esquema general per desenvolupar-los és el següent:

FASES CONTINGUTS CARPETA DE FORMACIÓ
FASE INICIAL
 • Presentació
 
 • Què fem sobre l'escriptura des de cada llengua? Què valoren els aprenents?
 Elaboració del document “Punt de partida”
FASE DE PLANIFICACIÓ
 • Què fem en relació amb el currículum? 
 Planificació de propostes per experimentar
 • Com ho fem?

 

FASE DE CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ
 • Bloc 1. Disseny d'una pràctica d'escriptura a tres bandes

Disseny de l'experimentació
 • Bloc 2.  Experimentació. Aplicació a l'aula. Valoració

Pla d'acció de centre

FASE FINAL
 • Avaluació. Quin model organitzatiu necessitem?
 
 • Què podem fer per anar més enllà?

Informe dels aspectes a consolidar