• Imprimeix

l'avaluació al servei de l'aprenentatge de l'alumnat

Educació secundària. Avaluar per aprendre: l'avaluació al servei de l'aprenentatge de l¿

 

Avaluar per aprendre: l'avaluació al servei de l'aprenentatge de l'alumnat

L’avaluació és una peça fonamental del currículum: si la toquem, de retruc s’operen canvis en les metodologies d’ensenyament i aprenentatge. Això no obstant, l’avaluació sovint és l’assignatura pendent del sistema. Tradicionalment, l’avaluació s’ha vist com un àmbit que entrava dins l’esfera de l’elecció i el criteri personal del docent, un terreny relliscós i inaccessible a la resta de docents i als aprenents i una font de conflictes. Aquesta visió no només és injusta per a l’aprenent sinó que, a més, fa perdre l’oportunitat d’utilitzar-la a favor de l’aprenentatge. L’avaluació per a l’aprenentatge està íntimament lligada a un currículum plantejat per competències, ja que posa èmfasi en l’aprenent i en la seva capacitat d’aprendre per autoregulació i pel feedback i l'intercanvi amb els altres aprenents i amb els docents. Aquesta funció formativa de l’avaluació no és incompatible amb la funció sumativa i qualificadora. En aquest sentit, l’avaluació no és una opció personal, sinó de centre, ja que condiciona què i com s’ensenya, i què i com s'aprèn.

Presentació

Aquest itinerari vol ser una eina de suport per al professorat de l’educació primària i secundària i per als centres en la tasca de compartir i arribar a acords sobre el tractament de l’avaluació al centre i, de forma més concreta, de l’ús formatiu de l’avaluació a les aules. Es pretèn fer aflorar què, com i en quins espais ho podem compartir i també dotar els docents de nocions bàsiques per aplicar dinàmiques i instruments d’avaluació formativa a les aules.

Objectius

 • Compartir el significat de l’avaluació formativa i el seu rol en la millora dels aprenentatges de l’alumnat.

 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica en relació amb l’ús formatiu de l’avaluació.

 • Conèixer i aplicar instruments i dinàmiques d’avaluació formativa.

 • Reflexionar sobre els vincles entre l’avaluació i l’aprenenatge.

Continguts

Els continguts bàsics que es treballaran són:

 • La noció d’avaluació formativa o per a l’aprenentatge.

 • La metodologia per desenvolupar-la a l’aula.

 • La reflexió sobre els canvis en el procés d’ensenyament i aprenentatge que provoca la introducció de dinàmiques i instruments d’avaluació formativa a l’aula.

 

L’esquema general per desenvolupar-los és el següent:

FASES CONTINGUTS CARPETA DE FORMACIÓ
FASE INICIAL
 • Quines són les nostres idees prèvies sobre l’avaluació?
 
 • Quines són les pròpies expectatives sobre el curs?
Elaboració del document “Punt de partida”
FASE DE PLANIFICACIÓ
 • Què vol dir avaluar per aprendre?
 
 • Quins són els nostres punts forts a nivell de centre per avançar?

Elaboració de la valoració qualitativa del qüestinari “Avaluar per aprendre”

FASE DE CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ
 • Bloc 1. Comencem compartint els objectius d’aprenentatge amb l’alumnat.

 
 • Bloc 2. Coneguem dinàmiques i eines d’avaluació formativa.

 
 • Bloc 3. Experimentem i documentem el procés i els resultats de la posada en pràctica.

Documentació de la posada en pràctica de l’experiència d’aula.

FASE FINAL
 • Valorem l’experimentació conjuntament.
 
 • Què podem fer per anar més enllà, individual i col·lectivament?

Avaluació de la posada en pràctica de l’experiència d’aula.