• Imprimeix

Llar d'infants L'avaluació com a guia de l'aprenentatge

Llar d'infants. Del currículum a l'aula al cicle 0-3

Del currículum a l'aula al cicle 0-3

Aquest itinerari planteja la necessitat d’adequar la pràctica educativa que es duu a terme a les llars d’infants i escoles bressol a allò que disposen el Decret 101/2010 i les orientacions per al desplegament del currículum 0-3.

Presentació

Per iniciar l'itinerari el centre s’ha de plantejar arribar a acords sobre els diferents apartats del projecte educatiu. Es tracta d’aspectes bàsics com què vol dir contribuir al desenvolupament global dels infants, quins són els mecanismes de relació i de comunicació amb les famílies, quina importància es dóna a mantenir un bon vincle i comunicació amb les famílies en el desenvolupament de l’infant; quines actituds i formes organitzatives asseguren un millor desenvolupament de les capacitats; quins són els material més adequats que podem oferir als infants....

Cal buscar una forma eficaç alhora que fàcil i àgil per deixar constància de tots aquests acords i la manera de dur-los a pràctica en el dia a dia de l’escola, a través de les unitats didàctiques referides a l’organització de les activitats quotidianes, els espais i les activitats lúdiques.

Finalment caldrà pensar com documentarem els processos per analitzar la pròpia pràctica educativa i mostrar a les famílies l’evolució dels infants.

Objectius

  • Conèixer i reflexionar sobre la normativa pedagògica que regula aquest cicle educatiu, el Decret 101/2010.
  • Reflexionar sobre els principis pedagògics que es desprenen de la normativa.
  • Analitzar les capacitats i els objectius de cicle i pensar en les estructures que permeten el seu assoliment per part dels infants.
  • Iniciar-se o aprofundir en la realització del projecte educatiu de centre.
  • Definir quin és el concepte d’infant que té l’equip educatiu.
  • Cercar i consensuar estratègies organitzatives i metodològiques que s’adeqüin a aquest concepte d’infant.
  • Consensuar formes adequades de deixar constància de la pràctica educativa.
  • Arribar a acords sobre la forma que utilitzarà el centre per documentar els processos.

Continguts

Fase inicial

Es reflexionarà sobre el Decret 101/2010 i les orientacions per al desplegament del currículum 0-3. En aquesta fase caldrà veure l’adequació de la organització del centre a allò que disposa el decret.

Fase de planificació

Se cercaran models, elements de reflexió, pautes d’actuació, exemples de llibres i revistes educatives..., i a partir de tot això es decidirà quins aspectes cal modificar.

Fase de construcció

Es reflectiran en el projecte educatiu els acords presos referents als aspectes sobre els quals es vol incidir.

Fase final

Es posaran a la pràctica i s’avaluaran els aspectes decidits pel centre, es farà un recull en una unitat didàctica documentada i es valorà si s’adequa als propòsits plantejats i a les expectatives de l’equip.