• Imprimeix

Usos curriculars de les TAC a l'educació primària

Educació infantil i primària. Usos curriculars de les TAC a l'educació primària

 

Usos curriculars de les TAC a l'educació primària

Aquest és un itinerari transversal a totes les àrees curriculars que planteja la necessitat de conèixer els continguts, entorns i recursos TAC que tenim a l’abast i donar confiança al professorat pel que fa al seu ús tot incorporant-los en les pràctiques d’aula.

Presentació

Partint de la reflexió que la integració des tecnologies  en els processos d’ensenyament-aprenentatge és un principi rector del nostre sistema educatiu, recollit a la LEC, es pretén compartir les visions metodològiques del professorat per arribar a consensuar algunes pràctiques que quedin consolidades a través del Pla TAC del centre i del projecte educatiu. L’escola del segle XXI no pot obviar que el seu alumnat utilitza correntment la tecnologia per a l’oci i la comunicació però que ha de ser guiat en l’adquisició de la competència digital en sentit ampli i en l’adquisició del coneixement.

Objectius

 • Millorar els nivells d’aprenentatge a totes les àrees
 • Reflexionar sobre el paper de les TAC en l’aprenentatge com a competència metodològica de l’alumnat
 • Conèixer els recursos TAC existents al centre
 • Compartir les pràctiques amb TAC que es duen a terme al centre en les diferents àrees, de forma contextualitzada
 • Analitzar les pràctiques docents implementades en el centre i acordar les que es duran a terme de forma generalitzada
 • Desenvolupar noves propostes d’activitats que incorporin les TAC de forma efectiva per a la millora dels aprenentatges
 • Establir acords de centre sobre els usos curriculars de les TAC en referència a coordinació entre àrees, tipologia d’activitats, estratègies metodològiques, treball interdisciplinari i instruments d’avaluació.
 • Incloure els acords presos pel que fa a la incorporació de pràctiques en el Pla TAC de centre, com a document de referència pel que fa als seus usos curriculars, dins del projecte educatiu.

Continguts

Fase inicial: es reflexionarà sobre el que es du a terme amb l’ajut de les TAC en el centre, des de cada àrea, es detectaran mancances formatives, inseguretats, etc, i s’organitzaran ajudes i col·laboració interna tot intercanviant el coneixement de recursos TAC per i entre àrees.

Fase de planificació: a partir de l'anàlisi de models de pràctiques d'aula, ja siguin existents al centre o externes, es plantejarà una activitat amb TAC per aplicar-la a la pròpia àrea o en forma d’activitat interdisciplinària.

Fase de construcció i experimentació: es dissenyarà una pràctica, cadascú a la seva àrea o en forma interdisciplinària,  a partir de pautes metodològiques establertes a la fase de planificació i s’experimentarà a l'aula.

Fase final: s’avaluarà la formació i s’arribarà a acords de centre sobre els aspectes a consolidar que quedaran recollits al Pla TAC del centre, dins el projecte educatiu.
 

L’esquema general per desenvolupar-los és el següent:

FASES CONTINGUTS CARPETA DE FORMACIÓ
FASE INICIAL
 • Què entenem per TAC?
 Aprenentatge i metodologia amb TAC
 • Què fem al centre?

Diagnosi del centre

 • Què fem a la nostra aula
 Diagnosi individual
   Punt de partida
FASE DE PLANIFICACIÓ
 • Cercar i analitzar materials i continguts

Anàlisi de continguts

Anàlisi de pràctiques de referència

 • Organitzar i crear portafolis digitals i entorns d'aprenentatge

Portafoli i entorn personal

 • Planificació de l'activitat

 Estructura de l'activitat

FASE DE CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ

Bloc 1

 • Disseny de l'activitat

 • Aportacions 2.0 a l'aula

 • Què i com avaluem amb les TAC

 • Transformem amb TAC una activitat existent

Disseny de l'activitat: planificació amb aplicacions 2.0 i rúbriques.

Programació de l'activitat

Bloc 2

 • Experimentació

 • Revisió i contrast del disseny

 • Valoració individual


Pla d'acció

Rúbrica

Valoració individual

FASE FINAL
 • Valoració conjunta activitats

 Diagnosi centre

Diagnosi individual

 • Revisió del punt de partida

Comparació entre l'estat inicial i final

 

 Acords de centre