• Imprimeix

Itinerari lectura

Itinerari lectura

 

La lectura a l’escola. Ensenyament i aprenentatge de la lectura (3-12 anys)

Es tracta d’un itinerari de centre, intra i intercicle, que permetrà familiaritzar-se amb els components legals i curriculars, conceptuals i metodològics bàsics relacionats amb la lectura; un coneixement imprescindible per millorar la confiança, i la coherència, del professorat a l’hora de concretar situacions d’aula que facilitin la millora dels resultats dels alumnes.

Presentació

L’itinerari s’articularà en dues parts. La primera, en dues fases, comuna a tot el professorat, permetrà reflexionar sobre les implicacions dels conceptes de lectura, d’hàbit lector i de procés lector, que, actualment, s’accepten com a referència.

En una segona part, i també en dues fases, els mestres del parvulari i el cicle inicial tindran l’oportunitat de millorar la didàctica de l’aprenentatge inicial de la lectura en quatre aspectes fonamentals (procediments implicats en la descodificació, estratègies de lectura, avaluació de la lectura i biblioteca d’aula); per la seva part, els mestres dels cicles mitjà i superior podran reflexionar, dissenyar i aplicar millores a l’aula en relació amb quatre aspectes bàsics relacionats amb la didàctica i la millora de la lectura: el temps de lectura diària, les estratègies de lectura, l’avaluació i l’aprenentatge a través de la lectura.

Objectius

 • Aprofundir en els procediments bàsics implicats en el procés de descodificació
 • Reconèixer les implicacions a l’aula del procés lector, particularment en relació amb les estratègies de lectura
 • Vincular, a través de la selecció criterial de materials, l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectura al desenvolupament de la competència lectora
 • Compartir el sentit, la necessitat i el contingut dels 30 minuts de lectura diària, mínima, que es prescriuen a l’article 8 del Decret 142/2007, per a tots els nivells d’educació primària.
 • Identificar i compartir criteris de millora de les pràctiques de lectura a l’aula
 • Reconèixer l’avaluació, formadora i formativa, de la lectura com una estratègia fonamental de millora dels resultats i de la didàctica de la lectura
 • Desenvolupar noves propostes d’activitats que incorporin els acords presos per a la millora dels resultats
 • Establir acords de centre sobre didàctica de lectura: coordinació intra i inter cicles, tipus d’activitats, estratègies metodològiques, treball interdisciplinari i instruments d’avaluació Incloure’ls en un document de referència aprovat pel claustre i el consell escolar del centre, dins del projecte educatiu

Continguts

 • Consciència fonològica: components, nivells i activitats
 • Estratègies de descodificació
 • Estratègies de comprensió lectora: el camí de l’apropiació personal de la lectura
 • L’hàbit lector: sentit, fonaments i didàctica
 • Els materials de lectura a l’aula i al centre: criteris de selecció i seqüenciació
 • Avaluació de la lectura: fluïdesa, actitud i comprensió lectora