• Imprimeix

Escriure a l'escola: parlar per escriure

Educació infantil i primària. Escriure a l'escola: parlar per escriure

Parlar per escriure

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió escrita comença a l’educació infantil, abans que els nens i nenes dominin el codi escrit, i continua al llarg de tota la vida. Aquest itinerari vol aprofundir en la importància de la conversa al llarg de tot el procés d’escriptura. Parlar per escriure ha d’ocupar una part important al llarg de les diferents fases del procés d’escriptura, a partir de la conversa organitzada i sistemàtica. Aquesta conversa ajudarà a trobar resposta a alguns aspectes de la llengua escrita: l’ús i l’instrument.

Presentació

A partir d’activitats modeladores, en aquest itinerari es posen en pràctica els conceptes teòrics que s’introdueixen. Hi ha també activitats model de conversa exploratòria i de gestió de les activitats orals. Durant la realització de l'itinerari, les persones participants han de fer activitats que incorporin la parla per a la producció d’algun dels documents escrits.

Es parteix del debat per compartir la importància de la parla en les activitats d’escriptura. Es recullen les activitats d’escriptura que ja es fan al centre que inclouen la conversa en alguna de les fases, i que es consideren activitats "estrella". Per cicles s’elaboren els descriptors que identifiquen aquestes activitats.

Es fa la reflexió conjunta a partir de la pràctica, de la veu dels experts i de l’experimentació d’una activitat d’expressió escrita a l’aula que inclogui la parla en alguna de les fases del procés. Aquests pràctica pot ser en català, castellà o primera llengua estrangera. Es faciliten eines per a la gestió de les activitats orals a l’aula i per a l’adequació de les intervencions de la persona docent per conduir les interaccions.

Es proposa l'elaboració d’un text escrit individual per part de cada participant sobre l’experimentació de l’activitat planificada. Aquesta tasca d’escriptura individual reflexiva ofereix l'experiència de posar-se en la pell de l'aprenent. Es revisaran els descriptors elaborats al començament de l’itinerari i es complementaran per acabar amb un document consensuat per cicles.

Objectius

 • Compartir la importància de la conversa en les activitats d’escriptura.
 • Reflexionar conjuntament quan, què i com escrivim com a persones adultes.
 • Conèixer i apropiar-se del que diuen el currículum i els teòrics sobre la importància de la conversa vinculada a les pràctiques d’escriptura.
 • Aprofundir sobre aspectes organitzatius i de gestió que intervenen en les activitats orals.
 • Dissenyar i experimentar una pràctica d’escriptura que inclogui activitats orals dins d’una proposta de treball de la programació en curs.
 • Valorar les experimentacions i arribar a acords dels aspectes a consolidar com a centre en relació amb el tema.

Continguts

Els continguts es presenten en quatre fases que combinen la part teòrica i la part pràctica i que propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, així com el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

1. Fase inicial: reflexió a l'entorn de la importància i les implicacions per a la pràctica de les activitats orals dins les propostes d’escriptura.

2. Fase de planificació: anàlisi d'algunes propostes didàctiques i planificació d'allò que es vol experimentar a l'aula.

3. Fase de construcció i experimentació: dissenyd'una pràctica d'escriptura que inclogui activitats orals i s'experimentarà a l'aula.

4. Fase final: avaluació i presa d'acords de centre sobre els aspectes a consolidar.

 

L’esquema general per desenvolupar-los és el següent:

FASES CONTINGUTS CARPETA DE FORMACIÓ
FASE INICIAL
 • Presentació
 
 • Què entenem per parlar per escriure?
 
 • Què fem?. Pràctiques estrella amb activitats orals i d'escriptura
Elaboració del document “Punt de partida”
FASE DE PLANIFICACIÓ
 • Per què és important? Quines implicacions té?
 
 • Cinc perspectives per parlar per escriure

 

FASE DE CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ
 • Bloc 1. Com ho podem fer? Anàlisi de models i propostes

Propostes per experimentar
 • Bloc 2.  Suport al disseny d'una pràctica d'escriptura. De què parlem? Per a què? Amb qui? Quan? On? Com?

Disseny de l'experimentació

 • Bloc 3.  Experimentació. Revisió conjunta i modificació del disseny de l'experiència. Aplicació a l'aula. Valoració

Pla d'acció de centre

Relat sobre l'experiència: resultats i valoració

FASE FINAL
 • Avaluació. Què caracteritza una pràctica estrella?
 
 • Què podem fer per anar més enllà?

Informe dels aspectes a consolidar