• Imprimeix

La construcció d'una línia metodològica a l'escola

La construcció d'una línia metodològica a l'escola

El currículum actual incorpora el desenvolupament de les competències com a element central de l’aprenentatge.Aquest fet pot portar molts centres a replantejar-se alguns dels aspectes metodològics per adaptar-se a aquestes demandes i a l’evolució d’una societat en canvi constant.

L’itinerari que teniu al davant es proposa promoure i acompanyar la reflexió i la presa d’acords necessària per avançar en la confecció d’una línia metodològica de centre compartida per tot l’equip.

 

Presentació

L’itinerari s’inicia amb propostes de treball que porten a compartir la visió personal  i de grup sobre la metodologia  i els objectius del centre  en emprendre aquesta tasca. Per tal d’ajudar a repensar la metodologia, s’ofereixen aportacions diverses. Les més rellevants són: el currículum i l’enfocament competencial; les aportacions científiques actuals sobre l’aprenentatge i  les característiques de la societat en la que l’alumnat viu. Es proposa també experimentar  les modificacions que es produeixen incorporant alguns dels elements metodològics seleccionats, tant dins l’aula com en el centre, i se’n valori els resultats. Finalment es condueix el procés per arribar a acords sobre els canvis a implementar. 

 

Objectius

 • Actualitzar, a partir de l’anàlisi de fonts diverses, el coneixement del grup sobre metodologia.
 • Dissenyar, experimentar i avaluar de manera coordinada alguns canvis metodològics a l’aula i al centre.
 • Consensuar aspectes a consolidar en el centre en relació a la metodologia.

 

Continguts

Els continguts s’inclouen en quatre fases, cada una de les quals presenta diverses activitats per reflexionar sobre què es fa al centre, segons les circumstàncies de cada un, des d’una part teòrica i que s’ha de concretar sempre a una de pràctica per fer progressar la situació del punt de partida. El diàleg, la reflexió, les conclusions, han de projectar uns canvis que, experimentats a l’aula, suposaran una millora.

 • Fase inicial: Punt de partida en relació a la metodologia utilitzada pels docents en el centre.
 • Fase planificació: Una mirada a la metodologia i adaptació de l’itinerari a les necessitats del centre.
 • Fase de construcció i experimentació: Selecció de criteris metodològics. Disseny, experimentació i avaluació d’alguns dels criteris seleccionats. 
 • Fase final: Avaluació i presa d’acords de centre.

 

Carpeta de formació

Aquesta carpeta recull de manera organitzada els documents elaborats durant el procés de formació. En aquest itinerari es proposa incloure a la carpeta els documents següents:

 • Punt de partida
 • Diàleg sobre la reflexió d’opinions sobre la matèria.
 • Disseny de l’experimentació
 • Resultats i valoració de l’experimentació.
 • Informe d’avaluació i aspectes a consolidar.

 

L’esquema general  és el següent:

 

FASES CONTINGUTS CARPETA DE FORMACIÓ
FASE INICIAL
 • Informació general
 
 • Autoavaluació. Seguim una mateixa línia metodològica?
 Elaboració del document “Punt de partida”
FASE DE PLANIFICACIÓ
 • Què entenem per metodologia?
 
 • Una mirada a les orientacions metodològiques del currículm
 • Concretem els nostres objectius
 Objectius de centre per aquesta FIC
FASE DE CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ
Bloc 1
 • Analitzem la metodologia del currículum
 • Aportacions de fonts diverses
 • Compartim i prioritzem criteris metodològics de centre
Recull dels criteris compartits
Bloc 2
 • Selecció de criteris metodològics que es volen experimentar
 • Disseny, experimentació i avaluació d'una pràctica concreta d'aula
 • Posada en comú
 • Disseny i experimentació d'una pràctica general d'escola
 • Avaluació conjunta
 Disseny i valoració de les pràctiques realitzades
FASE FINAL
 • Valoració de l’experiment i punt de partida del centre
Acords i compromisos de futur
 • Què podem fer per anar més enllà?
Informe d'avaluació