• Imprimeix

El càlcul a l'educació infantil i primària

Educació infantil i primària. El càlcul a l'educació infantil i primària

 

El càlcul a l'educació infantil i primària

El càlcul és un dels temes importants a l'educació matemàtica d'infantil i de primària i un dels que més ha evolucionat en els darrers temps. Aquesta evolució s'ha vist accelerada per la generalització de l'ús de les calculadores a la societat i l'enfocament competencial de l'aprenentatge. El fet és que s'ha anat passant d'un treball de càlcul basat principalment en la mecanització de les quatre operacions aritmètiques fetes amb els algorismes estàndard, a un enfocament molt més diversificat.

Les demandes del currículum, que queden naturalment reflectides en les proves d'avaluació, combinen l'ús d'estratègies informals i el de calculadores o altres eines TIC amb les operacions "de tota la vida", i demanen, a més, que s'eduqui el criteri per adoptar les formes de càlcul més convenients a cada situació, tenint en compte el context i la magnitud dels nombres. Davant d'aquesta situació, clarament més complexa, l'escola ha de coordinar les actuacions entorn d'aquest tema i fer-ne un plantejament adequat a cada cicle. Aquest itinerari tractarà d'ajudar a encaminar aquesta tasca.

Amb la voluntat de respectar la diversitat de ritmes i realitats, presentem un itinerari que pot contribuir que cada centre i cada docent avanci, a partir de la seva realitat i interessos.

Presentació

L'itinerari vol ser una eina que ajudi les escoles a avançar en direcció a un càlcul més flexible i basat en la comprensió. Es pretén que l'alumnat pugui donar una resposta ràpida en la majoria dels casos i que desenvolupi criteris per triar entre diverses formes d'afrontar els càlculs.

Els algorismes i la calculadora han de tenir un paper en la comprensió, cal que vagin més enllà de proporcionar respostes mecàniques.

Es dedicarà l'itinerari a dibuixar un mapa dels components del càlcul i a ajudar a compartir decisions sobre com es pot anar fent aquesta evolució.

Es proporcionaran enllaços per ampliar recursos, donat que el tema és tan ampli que resultarà molt difícil aprofundir-hi tant com seria desitjable.

Objectius

 • Ampliar el coneixement sobre la didàctica del càlcul.
 • Fomentar l'experimentació a l'aula per avançar cap al desenvolupament de competència en càlcul.
 • Construir acords de centre sobre com enfocar el càlcul des de l'educació infantil fins al final de l'educació primària.

Continguts

 • Aspectes destacats del càlcul: comprensió, flexibilitat, control i elecció de la forma de càlcul.
 • El mapa dels diversos components i el paper de cada un d'ells en un ús competent del càlcul.

 

L’esquema general per desenvolupar-los és el següent:

FASES CONTINGUTS CARPETA DE FORMACIÓ
FASE INICIAL
 • Informació general
 
 • Autodiagnosi
 
FASE DE PLANIFICACIÓ
 • Què pensem sobre el càlcul?
 
 • Què ens demana el currículum?

 

 • Mirem les proves externes d'avaluació

 

 • Esquema de continguts partint d'una mirada experta

 

 • Identificació d'objectius i adaptació de l'itinerari

Adaptació de l'itinerari al centre
FASE DE CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ
 • Bloc 1. Cap on hem d'anar?

 
 • Bloc 2. Significat de les operacions

 Significat de les operacions. Resum de centre


Portem una activitat a l'aula

 • Bloc 3. Control de resultats

 Acords sobre la introducció de l'estimació de resultats a l'aula


Portem una activitat a l'aula

 • Bloc 4. Diversitat de formes per calcular

 

FASE FINAL
 • Acords i compromisos
 
 • En què hem avançat?

 

 • Què podem incorporar?

 

 • Projecció de futur

 

 • Avaluació del procés i del resultat

Valoració de l'itinerari de formació realitzat