• Imprimeix

STEAMCat

L’àmbit CTEM o STEM engloba les àrees disciplinars de les Ciències, la Tecnologia, l'Enginyeria i la Matemàtica. La perspectiva d'integrar i reforçar l’ensenyament de les àrees científic-tecnològiques es considera una eina crucial per dos motius. D’una banda, enriquir la cultura científic-tecnològica i dotar de pensament crític als nostres estudiants, ciutadans presents i futurs, en un món on la ciència i la tecnologia cada vegada tenen més impacte en les seves vides i el seu entorn. En segon lloc, possibilitar la formació de professionals d’aquest àmbit més diversos (equitat), de més qualitat (competència), amb més valors (ètica) i en més quantitat (interès i vocacions), per aconseguir els reptes que com a societat afrontem.

Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

Aplicar metodologies en els àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic amb un enfocament competencial, transversal, generador i vehicular de coneixement que fomenti el pensament crític i la creativitat, per entendre i interpretar un món cientifictecnològic i matemàtic.

Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, compartint la investigació com a docents i la pràctica reflexiva, amb la implicació i la participació dels alumnes.

Millorar l’actitud personal per augmentar les vocacions dels àmbits cientificotecnològics i matemàtics especialment en dones i contextos socials desafavorits a través del propi procés d’aprenentatge, l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.

Promoure la creació d’aliances entre els centres educatius, els agents de l’àmbit cientificotecnològic i l’entorn proper mitjançant la realització d’activitats relacionades amb problemes socialment rellevants.

 

Visió general del "Mapa STEAMcat", filosofia STEAM en base a les metodologies, tecnologies i perspectives. Treball competencial i connexions interdisciplinars.Visió general del "Mapa STEAMcat", filosofia STEAM en base a les metodologies, tecnologies i perspectives. Treball competencial i connexions interdisciplinars.
Experimentació de les "STEAMTools" que són blocs de contingut de cadascuna de les metodologies, tecnologies i perspectives adients on s'explica el concepte, es posa en pràctica l'activitat i es comparteixen pràctiques educatives vinculades.
Creació, acompanyament i coavaluació d'una nova pràctica educativa o redisseny d'una existent en base a les STEAM. 

MAPA STEAM

 

L'oferta que ofereix el Departament d'Ensenyament, per donar eines als docents per provocar un increment de les vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques de l'alumnat. L'oferta prevista és amplia, podeu configurar el vostre propi itinerari de formació docent del proper curs a partir de la següent informació. Per altra banda, es recomana participar mínim dues persones del centre i a poder ser de diferents especialitats i cicles, per poder garantir la transferència al centre.