• Imprimeix

Objectius i continguts

El Departament d’Ensenyament i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya impulsen l’Educació per a la sostenibilitat amb la finalitat que tots els centres docents de Catalunya incorporin en els seus projectes educatius els principis, els objectius i les actuacions que promoguin els aprenentatges necessaris per a l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació ambiental i de la sostenibilitat, d’acord amb els principis rectors del sistema educatiu establerts per la LEC.

Actualment, hi ha un col·lectiu de centres especialment actius que desenvolupen projectes d’educació ambiental i per a la sostenibilitat en el marc del seu projecte educatiu. Així mateix, coma conseqüència de la implementació del Servei comunitari en el currículum d’ESO, diversos centres duent a terme projectes en aquest mateix sentit.  La majoria d’aquests centres estan  organitzats en la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) que està formada per la xarxa del Programa d’Escoles Verdes i altres xarxes municipals.

Els objectius de la formació són:

 • Identificar els conceptes claus en educació per a la sostenibilitat i la seva importància curricular i educativa.
 • Promoure l’avaluació inicial i continuada del centre en relació als 4 contextos d’acció del Programa escoles verdes: desenvolupament curricular, gestió del centre, implicació amb l’entorn i participació de la comunitat educativa en el desenvolupament del projecte.
 • Ajudar als centres a concretar objectius a mig i llarg termini en relació amb l’educació per a la sostenibilitat per a la seva incorporació en els documents de gestió educativa dels centres educatius.
 • Facilitar espais i eines per compartir i millorar les accions d’educació per a la sostenibilitat que els centres desenvolupen en el marc de les seves Programacions Generals Anuals.
 • Promoure l’aprenentatge a partir de l’intercanvi d’experiències i el treball en xarxa.
 • Analitzar recursos educatius que poden ajudar al desenvolupament curricular de les accions.

S’ofereixen les següents modalitats formatives de formació per a centres:

 • Formació inicial d’equips de centre: Iniciació a l’educació per a la sostenibilitat: s’adrecen a tots els centres de Catalunya que volen començar a desenvolupar els continguts de l’educació per a la sostenibilitat i integrar-los de forma coherent en el Projecte educatiu del seu centre.
 • Formació inicial de Servei comunitari per al professorat del centre designat pel director.
 • Seminaris de coordinació: Educació per a la sostenibilitat. adreçats a persones coordinadores de centres educatius que formen part del Programa d’Escoles Verdes. Els seminaris són una modalitat formativa per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, per promoure la col·laboració entre centres per a la realització de projectes compartits d’educació per a la sostenibilitat i per fer el seguiment del procés de millora contínua de cada centre.
 • Grups de treball o participació en la comissió impulsora de Servei comunitari.
 • Trobades d’intercanvi: adreçades a alumnat i professorat d’escoles verdes amb l’objectiu de compartir experiències, propostes i reflexions i ser un motor per promoure la participació de l’alumnat en els projectes del centre i la millora de les accions.
 • Trobades temàtiques: adreçades a professorat d’escoles verdes per aprofundir en alguna temàtica específica, amb aportacions d’experts i amb la presentació i anàlisi de recursos educatius que ajuden al desenvolupament curricular de les accions i a innovar en els projectes que desenvolupa el centre.

Reconeixement

Es reconeixerà els centres que tenen un compromís de millora continuada en tots els àmbits d’actuació del centre: currículum, gestió, participació, implicació amb l’entorn. Cada any els centres validen aquest compromís amb la seva inscripció, participació i  realització de les tasques incloses en el seminari de coordinació corresponent i amb la concreció de les accions a realitzar dins el seu Pla anual de centre.

Els centres que participin activament en els seminaris de coordinació distribuïts per tot el territori constaran com a centres actius al portal d’educació per a la sostenibilitat del Departament d’Ensenyament, de Territori i Sostenibilitat i de la XESC.