• Imprimeix

Iniciació a l'educació per a la sostenibilitat

Aquests cursos de formació inicial tindran lloc en diferents Serveis Territorials i s'adrecen als centres que volen començar a desenvolupar els continguts del programa i integrar-los de forma coherent en el Projecte educatiu del seu centre.

Persones a qui s’adreça
Aquesta modalitat de formació entre centres va dirigida a equips de professionals de centres (entre 3 i 5 persones) on almenys una persona forma part de l'equip directiu (o persona en qui delegui). Aquestes persones tindran el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre. L'estructura formativa incorpora la planificació, l'experimentació i l'avaluació del pla d'actuació en el centre de la temàtica treballada.

Criteris d’inscripció
Les sol·licituds d’inscripció seran validades per les direccions de centre mitjançant la inscripció amb priorització a direcció de l’aplicació GTAF. Només s’assignaran les persones validades per les direccions.

Estructura
La modalitat de formació és un curs de 30 hores distribuïdes en 20 hores presencials (8 sessions de dues hores i mitja cadascuna) amb persona formadora i 10 hores  de treball personal tutoritzat.

Certificació
S’obtindrà el certificat de la formació si s’acompleixen els requisits següents:
Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Avaluació positiva de les tasques a realitzar: Pla d'educació per a la sostenibilitat i Pla d'acció.

Calendari, horari i lloc de realització:  El calendari, horari i lloc de realització els trobareu en la informació de cada activitat. Totes les sessions es faran de 17:30h a 20:00h