• Imprimeix

Educació per a la sostenibilitat

Actualment, d'acord amb la LEC i el currículum vigent, tots els centres docents de Catalunya han d’incorporar en els seus projectes educatius els principis, els objectius i les actuacions que promoguin els aprenentatges necessaris per a l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació ambiental.

El Departament d’Ensenyament i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya impulsen el Programa d’educació per a la sostenibilitat amb la finalitat que tots els centres docents de Catalunya incorporin en els seus projectes educatius els principis, els objectius i les actuacions que promoguin els aprenentatges necessaris per a l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació ambiental i de la sostenibilitat, d’acord amb els principis rectors del sistema educatiu establerts per la LEC.

Fa molts anys que els centres educatius catalans desenvolupen iniciatives d'educació ambiental. El 1998 una iniciativa conjunta dels Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Ensenyament va posar en marxa el Programa Escoles Verdes com a un programa específic d’educació ambiental. Aquest programa i el procés general de presa de consciència ambiental han permès que el nombre de centres docents compromesos amb l’educació ambiental hagi anat creixent al llarg dels darrers anys.

Tots els centres que formen part de la Xarxa d’escoles verdes han de participar en un seminari territorial d’equips de centre o en seminari de coordinació d’equip de centre, atès que són les eines bàsiques per a la formació, dinamització i seguiment dels centres que participen en el Programa Escoles Verdes.

S'ofereixen cursos de formació inicial, seminaris territorials d'equips de centre i seminaris territorials de coordinació d’equips de centre.

La inscripció a aquestes activitats es farà del 12 al 26 de setembre de 2018 i la consulta d’assignacions serà el dia 9 d'octubre.

 

El Departament d’Ensenyament i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya impulsen l’Educació per a la sostenibilitat amb la finalitat que tots els centres docents de Catalunya incorporin en els seus projectes educatius els principis, els objectius i les actuacions que promoguin els aprenentatges necessaris per a l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació ambiental i de la sostenibilitat, d’acord amb els principis rectors del sistema educatiu establerts per la LEC.Actualment, hi ha un col·lectiu de centres especialment actius que desenvolupen projectes d’educació ambiental i per a la sostenibilitat en el marc del seu projecte educatiu. Així mateix, coma conseqüència de la implementació del Servei comunitari en el currículum d’ESO, diversos centres duent a terme projectes en aquest mateix sentit.  La majoria d’aquests centres estan  organitzats en la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) que està formada per la xarxa del Programa d’Escoles Verdes i altres xarxes municipals.Els objectius de la formació són:

 • Identificar els conceptes claus en educació per a la sostenibilitat i la seva importància curricular i educativa.
 • Promoure l’avaluació inicial i continuada del centre en relació als 4 contextos d’acció del Programa escoles verdes: desenvolupament curricular, gestió del centre, implicació amb l’entorn i participació de la comunitat educativa en el desenvolupament del projecte.
 • Ajudar als centres a concretar objectius a mig i llarg termini en relació amb l’educació per a la sostenibilitat per a la seva incorporació en els documents de gestió educativa dels centres educatius.
 • Facilitar espais i eines per compartir i millorar les accions d’educació per a la sostenibilitat que els centres desenvolupen en el marc de les seves Programacions Generals Anuals.
 • Promoure l’aprenentatge a partir de l’intercanvi d’experiències i el treball en xarxa.
 • Analitzar recursos educatius que poden ajudar al desenvolupament curricular de les accions.

 

S’ofereixen les següents modalitats formatives de formació per a centres:

 • Formació inicial d’equips de centre: Iniciació a l’educació per a la sostenibilitat: s’adrecen a tots els centres de Catalunya que volen començar a desenvolupar els continguts de l’educació per a la sostenibilitat i integrar-los de forma coherent en el Projecte educatiu del seu centre.
 • Formació inicial de Servei comunitari per al professorat del centre designat pel director.
 • Seminaris de coordinació: Educació per a la sostenibilitat. adreçats a persones coordinadores de centres educatius que formen part del Programa d’Escoles Verdes. Els seminaris són una modalitat formativa per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, per promoure la col·laboració entre centres per a la realització de projectes compartits d’educació per a la sostenibilitat i per fer el seguiment del procés de millora contínua de cada centre.
 • Grups de treball o participació en la comissió impulsora de Servei comunitari.
 • Trobades d’intercanvi: adreçades a alumnat i professorat d’escoles verdes amb l’objectiu de compartir experiències, propostes i reflexions i ser un motor per promoure la participació de l’alumnat en els projectes del centre i la millora de les accions.
 • Trobades temàtiques: adreçades a professorat d’escoles verdes per aprofundir en alguna temàtica específica, amb aportacions d’experts i amb la presentació i anàlisi de recursos educatius que ajuden al desenvolupament curricular de les accions i a innovar en els projectes que desenvolupa el centre.

 

Reconeixement

Es reconeixerà els centres que tenen un compromís de millora continuada en tots els àmbits d’actuació del centre: currículum, gestió, participació, implicació amb l’entorn. Cada any els centres validen aquest compromís amb la seva inscripció, participació i  realització de les tasques incloses en el seminari de coordinació corresponent i amb la concreció de les accions a realitzar dins el seu Pla anual de centre.Els centres que participin activament en els seminaris de coordinació distribuïts per tot el territori constaran com a centres actius al portal d’educació per a la sostenibilitat del Departament d’Ensenyament, de Territori i Sostenibilitat i de la XESC.