• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Professorat interí

Curs de formació per al professorat interí. Edició 2018-2019

La Direcció General d'Educació Infantil i Primària i la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria organitzen el “Curs d'iniciació a la tasca docent” en centres públics. La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics estableix la llista del professorat que ha de seguir el curs.

 

Persones destinatàries

Professorat interí o substitut nomenat per a tot aquest curs abans del 13 de setembre, sense una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars i que no hagi certificat el curs d'iniciació a la tasca docent per a professorat interí novell.

Queden exemptes de la realització de l'activitat les persones que puguin acreditar amb documentació (contractes, nòmines,...) de tenir experiència prèvia de dotze mesos o més en els tres cursos anteriors a l'actual. Haurà de presentar una sol·licitud al Servei de Personal Docent del seu Servei Territorial o a l'Àrea de Recursos Humans del Consorci d'Educació de Barcelona.

El professorat rebrà de la direcció del centre informació sobre el procés que haurà de seguir per fer la inscripció al curs que té una durada de 30 hores (15 presencials i 15 no presencials), i de les activitats de formació a la seva àrea territorial.

Recomanem a tot el professorat que tingui el seu correu xtec actualitzat, entre d'altres motius per tenir accés a Odissea, un dels espais virtuals dels Departament d'Ensenyament per a la formació del professorat: http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/

Objectius

Acollir i acompanyar el professorat interí novell en els inicis de la seva dedicació professional, complementant la tasca de la fase de tutoria de centre amb una formació que ajudi a millorar les seves competències professionals.

Oferir eines, recursos i estratègies de gestió de l’aula i de desenvolupament de les tasques relacionades amb la tutoria i l’orientació de l’alumnat i les seves famílies.

Contribuir a millorar les pràctiques docents per afavorir l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat.

Estructura i continguts

Aquest curs és semipresencial, té una durada de 30 h i s'estructura en 6 mòduls:

Sessió

Mòdul

Títol

Hores presencials

Hores telemàtiques

Hores total

1

1

Sistema educatiu: objectius i prioritats.

Funcions i competències docents.

Treball en equip.

Organització dels centres docents

3

2

5

2

2

Estratègies metodològiques de gestió de l’aula Aula digital

2

3

5

3

Salut del personal docent

Seguretat i riscos laborals

1

4

5

3

4

Aprenentatge competencial

Programació i  avaluació

3

2

5

4

5

Escola inclusiva,

atenció a la diversitat i la interculturalitat

3

2

5

5

6

Tutoria i seguiment de l’alumnat

3

2

5

   

TOTAL

15

15

30

Certificació

Tindran dret a certificació les persones que acreditin l'aprofitament del curs amb la presentació de totes les tasques de cada mòdul a l'entorn Odissea realitzades de manera satisfactòria i un mínim del 80% d'assistència a les sessions presencials.

 

Calendari

- Inscripcions: de l’1 al 12 de desembre

- Consulta d’adjudicacions: 19 de desembre

- Inici de les sessions formatives: a partir del 7 de gener

 

Inscripció

Cada docent ha de realitzar la inscripció a l'activitat o activitats que li han estat proposades o assignades pel seu servei territorial entre l'1 i el 12 de desembre triant-la en el llistat següent:

 

Àrea territorial:

Seleccioneu la vostra àrea territorial

 

Referents normatius

L'article 3.4 del Decret 172/2005, de 23 d'agost, de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent estableix:

"Durant el primer curs en què hagin estat nomenats professorat interí o substitut per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, els mestres i professors/es seguiran un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents. Aquest curs constarà d'una fase presencial i d'una fase de tutoria, a càrrec d'un professor/a experimentat que els guiarà durant el primer curs com a docents.

Aquest apartat no és aplicable al personal docent que, en accedir al seu primer nomenament com a interí o substitut per a tot un curs escolar, tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars."

Resolució ENS/2551/2013, de 29 de novembre, que modifica l’apartat 2 de la Resolució

EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d’iniciació del

personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d’agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de

maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent, i que queda redactat de la

manera següent:

“-2 La fase presencial del curs d’iniciació:

El professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre docent haurà de

participar en un curs de formació específic per aquest personal, organitzat per la Subdirecció

General d’Innovació, Formació i Orientació del Departament d’Ensenyament. El calendari i les seus on

es realitzarà la formació es podrà consultar a la secció de formació de l’XTEC. La durada d’aquesta fase

serà de 30 hores, de les quals 15 hores s’han de fer de forma presencial i les 15 hores restants es

poden fer de forma no presencial.”.

 

Per a més informació

Dirigiu-vos al vostre Servei Territorial o bé a la bústia del Servei d'Innovació i Formació de l'Educació

Infantil i Primària / i de l'Educació Secundària: formacio@xtec.cat