• Imprimeix

Professorat funcionari en pràctiques

Curs de formació per a funcionariat docent en pràctiques. Edició 2018-2019

La Direcció General d'Educació Infantil i Primària i la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat organitzen el “Curs de formació per a funcionariat docent en pràctiques” en centres públics. La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics estableix la llista del professorat que ha de seguir el curs.


Persones destinatàries

Funcionaris i funcionàries en pràctiques que el 31 d'agost de 2018 hagin prestat menys de 6 mesos de serveis en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament. A aquests efectes no es tindran en compte els serveis prestats en centres privats (concertats o no).

El Servei de Selecció i Avaluació del Personal Docent de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics farà arribar un correu electrònic als funcionaris en pràctiques que han de fer el curs.

 

Objectius

Acollir el professorat que s'incorpora a la funció pública docent i donar-li a conèixer algunes característiques de l'administració educativa, dels centres docents públics i del funcionariat docent.

Conèixer alguns dels aspectes bàsics del marc legal de l’exercici de la funció pública docent i dels relacionats amb la seguretat i la salut en els centres docents.

Conèixer l'estructura i funcions de les diferents unitats del Departament d'Ensenyament des de la perspectiva dels centres docents públics.

Reflexionar sobre alguns aspectes bàsics de funcionament d'un centre educatiu públic.

Tenir informació sobre les prioritats del Departament d'Ensenyament i sobre la formació, els recursos i els serveis educatius que ofereix al professorat

 

Estructura i continguts

Aquest curs és semipresencial, té una durada de 20 h i s'estructura en 6 mòduls:

 

Contingut

Modalitat formativa

Nombre d'hores

Mòdul 1

El marc legal de l'exercici de la funció pública docent.

Context educatiu. El professorat i el centre educatiu.

Seguretat i salut

Telemàtic

3 h

Mòdul 2

El Departament d'Ensenyament

Telemàtica

2 h

Mòdul 3

Organització del centre docent públic

Telemàtica

4 h

Mòdul 4

Benvinguda a la funció pública docent

El centre docent i el seu entorn

Presencial

5 h

Mòdul 5

Programes del Departament d'Ensneyament

Telemàtica

5 h

Mòdul 6

Informacions pràctiques i avaluació del curs

Telemàtica

1 h

Total d'hores del curs

20 h

 

Certificació

La superació del curs, a efectes de la certificació i del compliment del que estableix la resolució de regulació de la fase de pràctiques, implica:

la realització de manera satisfactòria de les activitats telemàtiques que es proposen en els diferents mòduls.

realització del qüestionari d’avaluació del curs.

l’assistència a la sessió presencial amb aprofitament.

 

Calendari

- Inscripcions: de l’1 al 12 de desembre

- Consulta d’adjudicacions: 19 de desembre

- Inici de les sessions formatives: a partir del 7 de gener

 

Inscripció 

 

Referents normatius

RESOLUCIÓ ENS/2501/2018, de 24 d'octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

De conformitat amb el que estableix la base 10 de la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, cal regular la fase de pràctiques del procés selectiu.

 

Per a més informació

Dirigiu-vos al vostre Servei Territorial o bé a la bústia del Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària / i de l'Educació Secundària: formacio@xtec.cat