• Imprimeix

Professorat funcionari en pràctiques

NOTA INFORMATIVA:

Està en preparació l'edició 2018-2019. En les properes setmanes les persones que han de fer aquesta formació rebran una carta al centre on estan destinades.

 

Curs de formació per a funcionariat docent en pràctiques. Edició 2017-2018

La Direcció General d'Educació Infantil i Primària, la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i la Direcció General de Formació Professionals i Ensenyaments Artístics organitzen el “Curs de formació per a funcionariat docent en pràctiques” en centres públics. La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics estableix la llista del professorat que ha de seguir el curs.


Persones destinatàries

Funcionaris i funcionàries en pràctiques que el 31 d'agost de 2017 hagin prestat menys de 6 mesos de serveis en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament. A aquests efectes no es tindran en compte els serveis prestats en centres privats (concertats o no).

El Servei de Selecció i Avaluació del Personal Docent de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics farà arribar una carta a les persones que han de fer el curs al centre on estan destinades.

 

Objectius

Acollir el professorat que s'incorpora a la funció pública docent i donar-li a conèixer algunes característiques de l'administració educativa, dels centres docents públics i del funcionariat docent.

Conèixer alguns dels aspectes bàsics del marc legal de l’exercici de la funció pública docent i dels relacionats amb la seguretat i la salut en els centres docents.

Conèixer l'estructura i funcions de les diferents unitats del Departament d'Ensenyament des de la perspectiva dels centres docents públics.

Reflexionar sobre alguns aspectes bàsics de funcionament d'un centre educatiu públic.

Tenir informació sobre les prioritats del Departament d'Ensenyament i sobre la formació, els recursos i els serveis educatius que ofereix al professorat

 

Estructura i continguts

Aquest curs és semipresencial, té una durada de 20 h i s'estructura en 6 mòduls:

 

Contingut

Modalitat formativa

Nombre d'hores

Mòdul 1

El marc legal de l'exercici de la funció pública docent.

Perfil del professorat en l'escola actual

Seguretat i salut

Telemàtic

3 h

Mòdul 2

El Departament d'Ensenyament

Telemàtica

2 h

Mòdul 3

Organització del centre docent públic

Telemàtica

4 h

Mòdul 4

Benvinguda a la funció pública docent

El centre docent i el seu entorn

Presencial

5 h

Mòdul 5

Programes de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Telemàtica

5 h

Mòdul 6

Informacions pràctiques i avaluació del curs

Telemàtica

1 h

Total d'hores del curs

20 h

 

Certificació

La superació del curs, a efectes de la certificació i del compliment del que estableix la resolució de regulació de la fase de pràctiques, implica:

la realització de manera satisfactòria de les activitats telemàtiques que es proposen en els diferents mòduls.

realització del qüestionari d’avaluació del curs.

l’assistència a la sessió presencial amb aprofitament.

 

Calendari

- Inscripcions: de l’1 al 13 de desembre

- Consulta d’adjudicacions: 19 de desembre

- Accions Formatives:

Curs amb el codi 9000800500:

Curs telemàtic: a partir del 8 de gener a la plataforma telemàtica Odissea.

Sessió presencial: es realitzarà el 19 de gener de 09:00 a 13:00 hores a l’Institut Provençana situat al c/ Sant Pius X, núm 8. de L'Hospitalet de LLobregat.

Curs amb el codi 9000810500:

Curs telemàtic: a partir del 15 de gener a la plataforma telemàtica Odissea.

Sessió presencial: es realitzarà el 26 de gener de 15:00 a 20:00 hores a l’Institut Comte de Rius situat a la Ctra/ de Valls s/n de Tarragona.

 

Inscripció

Cada docent ha de realitzar la inscripció a l'activitat que s’adapti millor a les seves necessitats tenint en compte que la incidència en les seves responsabilitats professionals en el seu centre es vegin el menys afectades possibles.

Cursos de formació per a funcionariat docent en pràctiques: (operatiu del 1 al 13 de desembre)

 

 

Referents normatius

RESOLUCIÓ ENS/2395/2017, de 10 d'octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

De conformitat amb el que estableix la base 10 de la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent, cal regular la fase de pràctiques del procés selectiu.

Per a més informació

Dirigiu-vos al vostre Servei Territorial o bé a la bústia del Servei d'Innovació i Formació de l'Educació Infantil i Primària / i de l'Educació Secundària: formacio@xtec.cat