Curs de formació per al professorat interí

La Direcció General d'Educació Infantil i Primària i la Direcció General d'Educació Secundària

Obligatòria i Batxillerat organitzen el “Curs d'iniciació a la tasca docent” en centres públics. La Direcció

General de Professorat i Personal de Centres Públics estableix la llista del professorat que ha de seguir

el curs.

Persones destinatàries

Professorat interí o substitut nomenat per a tot aquest curs sense una experiència docent prèvia de

dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars i que no hagi certificat el curs d'iniciació a la

tasca docent per a professorat interí novell.

Queden exemptes de la realització de l'activitat les persones que puguin acreditar amb documentació de

tenir experiència prèvia de dotze mesos o més en els tres cursos anteriors a l'actual. Haurà de presentar

una sol·licitud al Servei de Personal Docent del seu Servei Territorial o a l'Àrea de Recursos Humans del

Consorci d'Educació de Barcelona.

El professorat rebrà informació relativa a les activitats de formació a la seva àrea territorial i sobre el

procés que haurà de seguir per fer la inscripció al curs que té una durada de 30 hores (15 presencials i

15 no presencials).

Inscripció

Cada docent ha de realitzar la inscripció a l'activitat que li ha estat assignada pel seu servei territorial entre l'1 i el 13 de desembre triant-la en el llistat següent:

 

Àrea territorial:

Seleccioneu un àrea territorial

Àrea territorial:

 

Calendari

- Inscripcions: de l’1 al 13 de desembre

- Consulta d’adjudicacions: 17 de desembre

- Inici de les sessions formatives: a partir del  9 de gener

Certificació

Tindran dret a certificació les persones que acreditin l'aprofitament del curs amb la presentació de totes

les tasques de cada mòdul a l'entorn Odissea i un mínim del 80% d'assistència a les sessions

presencials.

Referents normatius

L'article 3.4 del Decret 172/2005, de 23 d'agost, de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig,

sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí

docent estableix:

"Durant el primer curs en què hagin estat nomenats professorat interí o substitut per a tot un curs

escolar en un mateix centre docent, els mestres i professors/es seguiran un curs d'iniciació a la tasca

docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents. Aquest curs constarà

d'una fase presencial i d'una fase de tutoria, a càrrec d'un professor/a experimentat que els guiarà

durant el primer curs com a docents.

Aquest apartat no és aplicable al personal docent que, en accedir al seu primer nomenament com a

interí o substitut per a tot un curs escolar, tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en

els darrers tres cursos escolars."

Resolució ENS/2551/2013, de 29 de novembre, que modifica l’apartat 2 de la Resolució

EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d’iniciació del

personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d’agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de

maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent, i que queda redactat de la

manera següent:

“-2 La fase presencial del curs d’iniciació:

El professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre docent haurà de

participar en un curs de formació específic per aquest personal, organitzat per la Subdirecció

General d’Innovació, Formació i Orientació del Departament d’Ensenyament. El calendari i les seus on

es realitzarà la formació es podrà consultar a la secció de formació de l’XTEC. La durada d’aquesta fase

serà de 30 hores, de les quals 15 hores s’han de fer de forma presencial i les 15 hores restants es

poden fer de forma no presencial.”.

Per a més informació

Dirigiu-vos al vostre Servei Territorial o bé a la bústia del Servei d'Innovació i Formació de l'Educació

Infantil i Primària / i de l'Educació Secundària: formacio@xtec.cat

 

Aquesta formació pretén:

  • Acollir i acompanyar el professorat interí novell en els inicis de la seva dedicació professional, complementant  la tasca de la fase de tutoria de centre amb una formació pràctica que ajudi a millorar les seves competències professionals.
  • Oferir eines, recursos i estratègies de gestió de l’aula i de desenvolupament de les tasques relacionades amb la tutoria i l’orientació de l’alumnat i les seves famílies.
  • Contribuir a millorar les pràctiques docents per afavorir l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat.