• Imprimeix

Inscripcions individuals

Pautes per a sol·licitar una activitat de formació permanent en modalitat d'inscripció individual

 1. Sol·licitar l’activitat mitjançant el formulari.
 2. La Subdirecció General de Planificació i Organització de la Formació Professional, a través de l’Àrea de formació permanent del professorat de Formació Professional, respondrà a la sol·licitud rebuda indicant quina part de l’import assumirà.
 3. La persona interessada abonarà l’import total de la inscripció, sol·licitarà una factura, segons el model que s’annexa i guardarà el rebut corresponent.
 4. Es signarà una declaració, en la qual la persona interessada es compromet a fer el curs.
 5. El rebut, la factura i la declaració signada es lliuraran a l’Àrea de Formació Permanent del Professorat de Formació Professional per tal d’iniciar la proposta de pagament a través de la Secció de Gestió Econòmica i Administrativa
 6. Finalitzada l’activitat s’haurà de lliurar el certificat obtingut, com a justificant d’assistència, a l’Àrea de formació permanent del professorat de Formació Professional.
  Departament d'Ensenyament
  Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
  A/a Sr. Francesc Farré
  Via Augusta, 202-226, planta 1B
  08021 Barcelona
 7. L’esmentada Àrea validarà degudament el certificat i us el retornarà.
 8. Una còpia del certificat obtingut el lliurarem a la Secció de Gestió Econòmica i Administrativa, per tal de procedir al pagament de l’import acordat en l’apartat 2.
 9. Finalment, s’inclourà l’activitat al registre del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació.