• Imprimeix

Línies de formació

Línies aprovades pel Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament en la sessió del dia 30 de març de 2012, i modificades en sessió de 20 de març de 2014

 

Eix Prioritat Subprioritat  
1     Suport als projectes educatius dels centres per a la millora dels processos i resultats educatius
  1   Millora dels resultats educatius de tot l'alumnat i de la convivència en els centres, mitjançant l'aplicació dels currículums competencials i l'enfortiment dels aprenentatges clau
    1a Desenvolupament competencial del currículum i aprenentatges claus, especialment en llengua i matemàtiques
      -  Definició de criteris per analitzar i millorar activitats de lectura i promoure l'ensenyament explícit de les estratègies i habilitats lectores (Impuls de la lectura) en entorns analògics i digitals
      - Estratègies d'aula, materials i recursos, inclosos els digitals, que potenciïn el treball matemàtic i l'aplicació dels coneixements i les habilitats adquirides
      - La biblioteca escolar com un espai de suport al currículum
    1b Actualització del programa d'immersió lingüística des de la perspectiva del tractament integrat de llengua i continguts
    1c Millora de la competència comunicativa de l'alumnat en llengües estrangeres i extensió de la metodologia AICLE
    1d Desenvolupament, seguiment i avaluació de la competència digital de l'alumnat com a competència transversal
    1e Participació en projectes internacionals en el marc dels programes d'aprenentatge permanent i de les altres accions impulsades per la Unió Europea
    1f Aplicació d'estratègies i recursos per millorar la identificació precoç i la intervenció educativa en el cas d'alumnes amb discapacitats, trastorns d'aprenentatge i altes capacitats
    1g Enfortiment dels projectes de convivència com a eina de millora del clima escolar i l'èxit educatiu
    1h Promoció d'una educació que potenciï la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, i integració de forma explícita i amb continguts d'aprenentatge de la perspectiva de gènere
  2   La funció tutorial i l'orientació com a eina clau per a l'acompanyament de l'alumnat i la millora del clima de centre
    2a L'orientació educativa, acadèmica i, en el cas de secundària, professional, com a eina de millora de l'alumnat des de la perspectiva acadèmica, social i de l'orientació professional
    2b L'acció tutorial i l'orientació personal com a acció educativa que complementa i enriqueix la tasca docent orientadora
    2c L'acció tutorial com a eina per millorar la coresponsabilitació escola-família
    2d L'orientació tutorial com a eina per millorar la convivència
    2e La formació per a la gestió de les pràctiques en centres de treball de l'alumnat de formació professional com a eina d'inserció laboral
    2f El foment de l'autoformació integrada, entesa com una metodologia que fomenta l'autoregulació de l'alumnat completant el treball a l'aula amb el treball autònom orientat, en els ensenyaments d'adults
  3   Participació de la comunitat educativa i relacions amb l'entorn
    3a Desenvolupament dels plans educatius d'entorn i altres projectes educatius comunitaris
    3b Promoció del treball i l'aprenentatge en xarxa com una eina per elaborar projectes comunitaris i construir una acció contínua i coherent entre els diferents agents educatius d'un territori
    3c Desenvolupament del servei comunitari i les accions de compromís cívic que faciliten l'aprenentatge en l'exercici actiu de la ciutadania
    3d Enfortiment de les comunitats d'aprenentatge com a projecte per aconseguir l'èxit educatiu per a tothom i la millora de la convivència
    3e Potenciació de recursos i estratègies per a la dinamització dels espais de comunicació i de participació de la comunitat educativa
  4   Recursos i estratègies per millorar la capacitat i la competència dels equips docents per dur a terme una adequada atenció a la diversitat de l'alumnat amb necessitats educatives específiques
    4a Avaluació psicopedagògica per a la identificació de necessitats educatives i elaboració de propostes d¿intervenció
    4b Intervenció educativa per afavorir l'aprenentatge de l'alumnat amb trastorns de conducta, trastorns d'aprenentatge i discapacitats
    4c Inclusió digital: accessibilitat dels recursos educatius, dels entorns de treball digitals i dels suports digitals
    4d Incorporació al nostre sistema educatiu de l'alumnat d'incorporació tardana, tant des del punt de vista lingüístic com emocional: aules d'acollida i itinerari d'incorporació a l'aula ordinària
    4e Educació intercultural com a resposta pedagògica per preparar la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica
  5   Impuls per a la direcció i el lideratge dels centres públics per a una gestió i organització afavoridores de l'èxit educatiu de l'alumnat
    5a Formació inicial, permanent d'actualització i professionalitzadora per a la direcció i el lideratge dels centres públics
    5b Formació en qualitat i millora contínua adreçada als centres de formació professional i de règim especial per a la millora de la gestió en el camí de l'excel·lència
  6   Coordinació de centres com a eina afavoridora d'un model de treball i d'aprenentatge en xarxa
    6a Propostes de formació orientades a la coordinació i l'intercanvi entre persones responsables en algun àmbit de gestió dels centres educatius
    6b Enfortiment de les xarxes de treball intercentres que afavoreixin l'intercanvi d'experiències i la transferència entre centres i al sistema
    6c Grups de treball interprofessionals en el marc dels plans educatius d'entorn
Eix Prioritat Subprioritat  
2     Millora de les competències professionals del professorat per a la seva pràctica docent i de l'altre personal adscrit als centres educatius
  7   Suport al professorat novell amb la finalitat d'acollir-lo, acompanyar-lo i vetllar pel seu creixement professional
  8   Capacitació i actualització metodològica, científica, tècnica i didàctica
    8a Formació i actualització lingüística del professorat
    8b Formació i actualització del professorat per afavorir, almenys, el domini d'una llengua estrangera
    8c Competència comunicativa, metodològica i didàctica, en l'àmbit del plurilingüisme, de les llengües estrangeres curriculars
    8d Formació específica del professorat de formació professional, programes de formació i inserció (PFI), ensenyaments de règim especial i formació de persones adultes
    8e Programa d'actualització científica, tècnica i didàctica
    8f Salut docent i prevenció de riscos laborals
    8g Competència digital del professorat com a transversal per a la pràctica docent en les seves dimensions tecnològica, comunicativa, metodològica, axiològica i per al desenvolupament professional
Eix Prioritat Subprioritat  
3     Millora de les competències professionals de la Inspecció d'Educació, de les persones formadores i dels serveis educatius
  9   Formació de persones formadores en coherència amb les prioritats de formació
    9a Formació com a eina de canvi associada a l'èxit escolar de l'alumnat
    9b Disseny, organització i avaluació de la formació (transferència i impacte)
    9c Potenciació de la competència digital docent dels equips de persones formadores com a competència transversal
  10   Formació adreçada a la Inspecció d'Educació i als serveis educatius
    10a Millorar la competència dels professionals dels serveis educatius:
      - En relació amb l'avaluació psicopedagògica dels alumnes i amb l'assessorament als centres i al professorat per avançar en l'atenció de la diversitat a l'aula i, preferentment, en l'atenció a l'alumnat amb trastorns d'aprenentatge, trastorns de conducta, altes capacitats o necessitats educatives específiques.
      - En relació amb l'enfortiment del perfil dels gestors de la formació i la seva capacitat per avançar en processos d'avaluació de la transferència i l'impacte de la formació als centres i a les aules.
      - En relació amb els processos de tractament integrat de llengua i continguts (immersió a infantil, primària i secundària) i amb el treball de la comprensió lectora.
    10b Formació de la Inspecció d'Educació