• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Presentació

 

Els centres formadors són aquells centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial i/o formació de persones adultes, així com els serveis educatius i unitats del Departament d’Educació els quals s’ofereixen per rebre i tutoritzar estudiants universitaris en pràctiques, incorporant-los en la vida diària del centre, amb l’objectiu de que rebin formació professionalitzadora en l’entorn real de centre i aula. Això requereix d’una coordinació estreta amb les universitats i l’establiment d’un pla de treball que guiarà l’acompanyament d’aquests estudiants en pràctiques al llarg de la seva estada al centre.

Ser-ho, implica un acord de claustre i establir un protocol d’acollida i al llarg de l’estada formativa de l’estudiant, que es concreta amb l'Informe de Centre Formador.

L’Informe de Centre Formador és el document on el centre formador que mentoritza estudiants universitaris en pràctiques registra la seva identitat i dóna a conèixer el conjunt de pràctiques educatives que configuren el seu projecte educatiu.

Aquest projecte educatiu plasmat en el ICF mostra a la Universitat la “manera de treballar pròpia” del centre, del seu equip i de cadascun dels professionals que formen la institució educativa.

L’ICF és una eina d’informació i de comunicació entre centre formador i Universitat.

Els centres formadors reben l’acompanyament dels referents dels Serveis Territorials del Departament d’Educació per a utilitzar i plantejar l’ICF com a via per comunicar el seu projecte educatiu i el seu estil de centre.

El contingut de l’ICF consta de dues parts, una de dades genèriques i l’altra de dades específiques.

Les dades genèriques consten d’uns apartats que recullen informació objectiva del centre, a partir de la qual els centres es donen a conèixer dins la xarxa de centres del sistema educatiu català finançat amb fons públic. Aquesta part genèrica ha de lliurar-se en el moment de la sol·licitud per ser centre formador o en el de  comunicació de continuïtat com a centre formador.

Les dades específiques permeten entrar en el detall de la pràctica educativa de centre, tot fent esment tant a la seva pràctica habitual professional com a la dedicació professional prevista per a l’acollida i l’acompanyament de l’estudiant en pràctiques. Aquesta part específica no cal lliurar-la en el moment de la sol·licitud sinó que es recomana que es faci al llarg del període que tenen lloc les pràctiques i, per tant, el contacte professional entre l’estudiant universitari i el centre formador.

A l'inici de curs, el director o la directora del centre formador designa la coordinació de les pràctiques, preferentment a un membre de l'equip directiu i, a proposta de l'equip directiu, i entre el personal que ho sol·liciti, la tutoria de les pràctiques de cada estudiant entre els membres del claustre, una vegada escoltats i seguint els requisits establerts.

Aquests requisits i les funcions dels coordinadors, coordinadores, tutors i tutores es poden trobar a l’Ordre de pràctiques ENS/237/2017.

 

A continuació podeu trobar el llistat i un mapa dels centres que han sol·licitat ser centres formadors.

Llistat de centres formadors

 

Anualment, durant el mes de febrer, els centres educatius sostinguts amb fons públics fan arribar als serveis territorials del Departament d’Educació o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, la seva sol·licitud, juntament amb la documentació requerida.

De forma excepcional, es pot sol·licitar ser centre formador fora d'aquest període, sempre que l'oferta de pràctiques proposada respongui a una demanda específica de places.

Els centres educatius públics poden trobar més informació al Portal de centres del Departament  dins l’apartat Gestió acadèmica-Selecció de centres.

Els centres educatius d’altres titularitats poden trobar més informació al Portal de centres d’altres titularitats dins l’apartat Gestió acadèmica-Selecció de centres.

Els Serveis Educatius o Unitats del Departament d’Educació no han de presentar la sol·licitud esmentada, si bé caldrà que, abans de l'inici del període de pràctiques, es faci arribar al referent territorial una descripció de les tasques i funcions que realitzarà l'estudiant.

Els centres privats no gestionats amb fons públics, coordinen les pràctiques directament amb les entitats i les universitats.