• Imprimeix

Històric Xarxa CB

En el si de la Xarxa CB s'han creat instruments i recursos en diferents àmbits de la gestió i l'avaluació del currículum per competències

Avaluar per aprendre. Instruments per avançar cap a l'avaluació per a la millora dels aprenentatges de l'alumnat

 

Durant el curs 2010-2011 i 2011-2012, s'han encetat processos de formació entorn de l'avaluació i s'han posat en pràctica a les aules alguns instruments d'avaluació per aprendre. L'avaluació formativa o per aprendre se centra en la perspectiva de l'aprenent, partint de la base que per a la millora dels aprenentatges és clau que l'aprenent sàpiga regular-se i reconèixer, amb l'ajut del docent, els seus errors i com superar-los.

Avaluar per aprendre. Instruments per a la reflexió interna

 

Durant el curs 2009-2010, en el marc del Projecte Comenius SAIL, s'han elaborat uns qüestionaris, validats i implementats per la Xarxa CB, per ajudar els centres a iniciar una reflexió interna sobre "avaluació per aprendre".

 

Durant els cursos 2007-2008 i 2008-2009, s'ha treballat el que implica per a l'alumnat assolir la competència d'aprendre a aprendre: disposar d'habilitats per a conduir el propi aprenentatge i, per tant, ésser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d'acord amb els propis objectius i necessitats. S'han elaborat uns instruments d'autoavaluació per al professorat per ajudar a la reflexió sobre les estratègies d'ensenyament i aprenentatge que permeten que l'alumnat sigui competent en aprendre a aprendre. També s'han elaborat 4 documents que proporcionen una fonamentació teòrica als treballs.

Durant el curs 2006-2007, s'han elaborat documents per ajudar els centres d'educació primària a analitzar els resultats de les proves CB de competència comunicativa i orientar les accions de millora. Aquestes orientacions se sentren en la comprensió i l'expressió oral i escrita.