• Imprimeix

Base d'orientació

L’objectiu de tot procés d'ensenyament és que l'alumnat sigui capaç, quan es trobi davant d'un nou problema que exigeixi aplicar els coneixements apresos, d'anticipar i planificar les operacions necessàries per resoldre'l. 

Uns instruments útils ideats per avaluar i regular aquesta capacitat són les bases d'orientació, anomenades així perquè la seva finalitat és que orientin l'alumnat en la seva tasca. De vegades, també se les anomena "guies de navegació" o "cartes d'estudi". Habitualment, una bona pregunta per generar aquest tipus de produccions és: "En què hem de pensar o què hem de fer per realitzar un determinat tipus de tasques?". L'avaluació de la qualitat d’aquestes bases d'orientació serà objectiu prioritari del procés d'aprenentatge perquè, de fet, resumeixen el coneixement que els estudiants hauran d’interioritzar, és a dir, retenir a la memòria de manera que es pugui activar quan calgui.

Cada estudiant ha d'elaborar la seva pròpia base d'orientació, tot i que en alguns casos ho farà a partir d’un procés de construcció conjunt entre tot el grup-classe i en d’altres serà més individual.

 

Pràctiques

 • Base d'orientació text expositiu

  Base d'orientació text expositiu

  Experiències sobre el procés d'elaboració de la base d'orientació d'un text expositiu 

 • Bases d'orientació

  Bases d'orientació

  Exemples de bases d'orientació

   Traducció d'enunciats a llenguatge algèbric

   Treball cooperatiu a matemàtiques

   Descripció d'un text descriptiu estàtic 

 • La base d'orientació

  La base d'orientació

  Reflexió i exemple de com fer una base d'orientació. El document inclou un full d'autoavaluació.