• Imprimeix

Suport escolar personalitzat

El recull que trobareu en aquestes pàgines és una selecció de diferents materials, adreçada al professorat, que poden ser utilitzats com a referència, com a model, amb la voluntat que ajudin els mestres i els alumnes a avançar i millorar en els seus aprenentatges.

Les orientacions i les activitats van adreçades a les etapes d’educació infantil i d’educació primària per utilitzar-les d’acord amb les dificultats i necessitats dels alumnes, no tan sols segons l’edat dels alumnes.

 

Cal oferir a cada nen i nena els recursos adequats i en el moment oportú. L’escola ha de ser per a tothom, per als qui no tenen una família al darrera, per als qui la necessiten d’una forma extraordinària. S’ha d’assolir el repte de ser una escola que eduqui i motivi l’aprenentatge per a tots els alumnes, amb expectatives d’èxit per a tots.

El SEP es planteja com un recurs per millorar la resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge dels alumnes i avançar en un dels objectius del Pla de Govern 2011–2014: reduir a la meitat el fracàs escolar per aconseguir que cap nen o nena es quedi enrere, i per augmentar l’èxit educatiu de tots.

Trobem recollides a la LEC referències explícites dels compromisos que s’han d’adquirir en l’adequació dels processos d’ensenyament-aprenentatge als diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

Avançar cap a una educació inclusiva implica, no només escolaritzar tot l’alumnat, cal posar també a l’abast de tots el poder aconseguir l’èxit educatiu a partir de les possibilitats individuals de cadascú. Les evidències de diferents estudis, tant d’avaluacions de Catalunya com d’avaluacions internacionals, els estudis científics relacionats amb l’educació ens aporten dades que correlacionen factors d’èxit i factors de fracàs; la identificació de les dificultats, la prevenció a les primeres edats, l’atenció personalitzada ajudant a elaborar el propi procés... són elements que milloren l’assoliment dels objectius, tant en els aprenentatges com en el creixement personal.

Un nen, una nena que ha viscut una bona experiència escolar normalment té uns resultats millors, sempre que aquesta experiència s’hagi produït al llarg de tota l’etapa educativa escolar. En cas contrari, els resultats cauen en picat.

(Francesco Tonucci)

El Suport Escolar Personalitzat és un recurs de millora que s'emmarca en el conjunt d'actuacions que el Departament d'Ensenyament impulsa per a l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen i de cada nena.

Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s'ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Aquest reforç ha d'aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius.

És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes. 

Qui rebrà el SEP?

Com a criteri general i de forma prioritària:

 1. Els alumnes de l'educació infantil, per garantir el domini de la llengua oral.
 2. Els alumnes que cursen el cicle inicial de l'educació primària, amb la finalitat de reforçar el procés d'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i aquells aspectes claus del seu aprenentatge.
 3. Els alumnes dels cicles de l'educació primària que presentin retards en els aprenentatges bàsics i, en especial, el dels últims cursos per garantir un bon pas a l'educació secundària.
 4. Els alumnes amb altes capacitats, per tal de potenciar-les i mantenir la seva motivació i interès pels aprenentatges.

Què s'ha de fer?

El suport escolar personalitzat s'oferirà en horari lectiu i postlectiu, segons les necessitats dels alumnes de cada centre i en el marc de la seva autonomia.

Qui l'ha de fer?

Els mestres de l'escola, amb les dotacions horàries específiques destinades a aquesta finalitat.

Quan durarà el SEP?

L'equip docent decidirà el moment en què cada alumne, d'acord amb les dades obtingudes de la seva avaluació continuada, ha assolit els aprenentatges fixats, inicialment, per millorar.

Aquesta decisió es prendrà, sempre que calgui, al llarg del curs escolar i dels cicles educatius.

La Inspecció d'Educació supervisarà com s'articula el SEP a cada centre educatiu i, si és el cas, assessorarà els directors sobre la seva aplicació.

Els centres educatius d'educació infantil i primària han de planificar l'organització del SEP. Per ajudar a aquest procés s'estableixen algunes de les tasques que s'han de realitzar, ordenades en el temps i relacionant-les amb els agents implicats.

Cal tenir present que aquesta planificació s'ha d'incorporar a la programació general anual del centre.

PLANIFICACIÓ, IMPLEMENTACIÓ I SEGUIMENT DEL SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT (SEP)

TASQUES

 1. Criteris de centre sobre el SEP
 2. Detecció i identificació d'alumnat SEP
 3. Avaluació inicial i continuada
 4. Informes i registres
 5. Avaluació final de curs
 6. Coordinació i comunicació entre docents
 7. Recursos per l'atenció a la diversitat a nivell de centre

SEP Tasques CentresTasques del centre. Suport escolar personalitzat (SEP)

Per tal de dur a terme les actuacions proposades en el Suport d'atenció personalitzat (SEP) i acordar com intervindran els diferents mestres implicats cal establir unes condicions organitzatives.

Per organitzar l’horari d’atenció i suport cal tenir en compte l’edat dels alumnes i els continguts que es prioritzaran.

Algunes de les sessions poden ser de poca durada si es realitzen en moments clau dels diferents aprenentatges.

Es presenten uns documents de centres educatius amb exemples d'organització horària, actuació dels mestres, objectius i pla de treball, de seguiment i d'avaluació del SEP en els diferents cicles educatius.

SEP per a l’alumnat de 2n d’Educació Primària

Escola Folch i Torres (Esplugues de Llobregat)

Sessions compartides dins l’horari lectiu, sessió postlectiva amb petit grup. Objectius i criteris d’avaluació de lectura, comprensió lectora i resolució de problemes.

 • Horari alumne SEP
 • Planificació SEP
 • Avaluació i valoració  curs 2011-12

 

SEP per a l’alumnat d’Educació Infantil i d’Educació Primària

Escola Galileo Galilei (El Prat de Llobregat)

Pautes bàsiques, fases d’aplicació i distribució horària.

 • Organització SEP

 

SEP per a l’alumnat d’Educació Infantil i d’Educació Primària

Escola Banús (Santa Coloma de Gramanet).

Bases organitzatives i de funcionament. Alumnes, horaris, activitats SEP i mestres responsables, coordinació, seguiment i avaluació.

 • Organització i funcionament SEP
 • Avaluació del curs 2011-12