• Imprimeix

Treball a l'aula

Aprendre a aprendre

 Instruments de treball per aconseguir una bona gestió d'aula, orientada a millorar la capacitat dels alumnes per aprendre a aprendre, perquè siguin autònoms, perquè segueixin les pautes de funcionament amb un bon clima d'aula. 

 

Instrument 1Aula  Instrument 2Normes  Instrument 3Estratègies  Instrument 4Relacions 


Pla o contracte de treball

Programació compartida entre mestre/a i alumne/a per tal que aquest pugui avançar al seu ritme i nivell individual.

 

Fitxa descriptiva   Instrument 1La pedagogia del contracte 


Treball cooperatiu

Fa que els alumnes treballin i aprenguin de forma conjunta, en equip, establint relacions socials positives entre ells i que cada alumne/a se senti responsable del treball a fer.

 

Instrument 1Fitxa descriptiva  Instrument 1El treball en grups cooperatius 


Dos mestres a l'aula

Pretén atendre i augmentar el suport a tots els alumnes de l’aula, adequant la programació i la intervenció per garantir una atenció més personalitzada..

 

icona pdfFitxa descriptiva icona pdfTipus de suport


La tutoria entre iguals

Quan un alumne/a ensenya i l’altre aprèn s’estableix una relació cooperativa entre les parelles d’alumnes, sota el guiatge del mestre.

 

icona pdfFitxa descriptiva icona pdfTutoria entre iguals


Estudi de casos

Proposa que els alumnes aprenguin a analitzar una situació concreta i a resoldre el problema, tenint en compte les dades descriptives i podent arribar a solucionar el cas.

 

icona pdfFitxa descriptiva icona pdfMètode de casos 


Multinivells

Treballa un mateix tema des de nivells de dificultat diversos, a partir de l’agrupament dels alumnes dins de la mateixa aula en diferents grups.

 

icona pdfFitxa descriptiva icona pdfProgramació multinivell 


Carpeta d'aprenentatge [portafolis]

És un instrument d’avaluació on es recullen les produccions i activitats dels alumnes relacionades amb les habilitats i els coneixements que s’han treballat.

 

icona pdfFitxa descriptiva icona pdfPortafolis


Racons/Tallers

Per tal que l’alumne/a treballi de forma autònoma, individual o en parelles, en diferents espais dins de l’aula, amb material divers i amb continguts coneguts.

 

icona pdfFitxa descriptiva icona pdfLa programació del treball per racons 


Projectes

Per donar resposta a la necessitat d’organitzar els continguts educatius des d’una perspectiva globalitzadora, creant situacions de treball on l’alumnat pugui, a partir d’un plantejament inicial i dels seus coneixements previs, incentivar processos d’investigació que suposin cercar, seleccionar i interpretar la informació a través de fonts diverses i relacionar-los amb el que ja saben.

 

icona pdfFitxa descriptiva icona pdfEl treball per projectes 

Enllaços d'interès

Gravacions

 • La conversa a la rotllana

  Vídeo que mostra l'experiència de l'escola El Vapor de Terrassa relacionada amb la didàctica de l'expressió oral i en concret amb el treball del diàleg a l'estona de la rotllana 

 • Plans de treball

  Els plans de treball ajuden als alumnes a planificar uns continguts concrets, en aquest cas de llengua catalana, en un temps determinat, fomentant l'autonomia i potenciant l'autocorrecció per tal que l'alumne sigui conscient dels seus errors i en faciliti, d'aquesta forma, el seu aprenentatge.

 • Activitats multinivell

  En un grup multinivell de P3, P4 i P5 es treballen els càrrecs del matí. Els alumnes interaccionen entre ells i es donen suport quan algú ho necessita. Ajudar no és el mateix que fer! Aprendre a respectar els diferents ritmes és difícil... però no impossible! Només cal fer-ho natural i els hi sortirà espontàniament. Aprofitar el multinivell en aquestes tasques és molt enriquidor.

 • Suport dins l'aula

  El suport amb dos mestres a l’aula s’utilitza per treballar la comprensió lectora, la producció de textos, el càlcul, la resolució de problemes... i d’aquesta manera donar suport a l’alumnat que presenta algunes dificultats per tal que puguin avançar en el seus aprenentatges.

 • Racons a P-5

   Els treball per racons amb dos mestres dins de l’aula permet fer una atenció més individualitzada per cada infant i per tant un seguiment de l’alumnat més exhaustiu en cada moment del seu procés d’aprenentatge.

 • Petit grup i racons

   El treball en petit grup i racons en paral·lel implica una organització d'aula que possibiliti el treball autònom d'una bona part de l'alumnat. Mentre un grupet d'alumnes treballa amb la mestra, la resta fan activitats tots sols en els racons de treball de l'aula.