• Imprimeix

Què són els PFI?

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Els programes de formació i inserció s'estructuren en:

  • Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
  • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
  • Accions de seguiment i orientació de l'alumne.

Els programes s'ofereixen en 3 modalitats, segons la seva organització:

  • Plans d'iniciació professional (PIP), que es realitzen en instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament i en centres docents privats i establiments de formació autoritzats.
  • Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i les administracions locals.
  • Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament.

Les possibilitats formatives dintre dels Programes de formació i inserció són les següents:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/