• Imprimeix

Preguntes freqüents

Els PFI els poden cursar alumnes que facin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa.

Atès que els PFI estan adreçats a joves que no han aprovat l'ESO, cap jove que tingui el títol pot cursar un PFI. En aquest cas, es pot inscriure a un cicle formatiu d’FP de Grau Mitjà.

Els PFI tenen una durada d'un curs acadèmic, amb un currículum establert per a cada tipus de mòduls (professionals i de formació general). Si un alumne hi accedeix quan el curs està molt avançat, serà difícil que pugui assolir les competències i obtenir-ne el certificat. Per aquest motiu, la data de tancament de matrícula és el 30 de novembre, i, per tant, es podrà accedir al PFI fins aquesta data, sempre que n’hi hagi places disponibles.

No és un requisit. Tanmateix, és necessari un document identificador de l’alumne, que estigui vigent, a banda del compliment de la resta de requisits (edat i no tenir el GESO).

Hi ha alguns programes que realitzen centres docents privats i establiments que reben  subvenció en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. Per a la inscripció a aquests programes cal que, prèviament, cada alumne s’inscrigui de manera individual al Registre de Garantia Juvenil.

Només es pot repetir un PFI en casos molt excepcionals, sempre que hi hagi causes que ho justifiquin.

Si un alumne vol cursar un PFI d’un altre perfil pot fer la preinscripció i optar a una plaça. D’acord amb els criteris establerts per a la preinscripció, la seva sol·licitud tindrà menys puntuació, per barem, que la d’aquells que no han cursat mai un PFI.

La superació d’un PFI té els efectes següents:

 

  1. Certificació acadèmica i professional.

Que conté la qualificació final obtinguda en el Programa de Formació i Inserció (PFI)  i acredita quines Unitats de Competència (UC) de nivell 1 de qualificació ha assolit l’alumne.

Si es tenen acreditades les UC que conté un Certificat de Professionalitat, es pot sol·licitar al SOC l’expedició del Certificat de Professionalitat corresponent.

Generalment un PFI conté les unitats de competència de, com a mínim, un Certificat de Professionalitat. Per tant, si se superen tots els mòduls de formació professional del PFI es  pot tenir un Certificat de Professionalitat de nivell 1.

 

  1. Facilitats per accedir als cicles formatius de grau mitjà.

La superació d'un programa de formació i inserció té el reconeixement que s'estableix en la normativa que regula les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

 

  1. Accés als Centres de Formació d’Adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

 

  1. Reconeixement dels mòduls professionals superats en el Programa de Formació i Inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic al qual el perfil està associat.

 

  1. Obtenció del Certificat de Professionalitat que emet el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) si s’han acreditat les unitats de competència que el componen.

No, per poder-hi accedir cal superar la prova d’accés a CFGM en les condicions establertes per als alumnes de PFI i amb els reconeixements que contempli la convocatòria.

El document que té validesa per a la preinscripció a cicles és el certificat de superació de les proves d’accés; en cap cas, el certificat de PFI.

Sí. Pot presentar-se si té 17 anys o més, o bé els fa l’any que es presenta a la prova. La diferència és que no tindrà cap reconeixement específic com a PFI, en cas que la convocatòria de proves d’accés en faci algun.

Els alumnes accedeixen a la reserva de places que hi ha per als d’alumnes que superen la prova d’accés.

No. La superació d’un PFI no suposa l’obtenció del graduat en ESO. Per obtenir-lo els alumnes han de matricular-se als centres de formació d’adults i cursar els mòduls que corresponguin, segons nivell.

Igualment, la superació de la prova d’accés permet accedir als cicles, però no obtenir el graduat en ESO.

a) L'oferta de programes organitzats pel Departament d’Ensenyament es fa pública abans de que surti la preinscripció als programes (acostuma a ser al mes de maig)

b) El D.E. autoritza a centres docents privats i establiments per fer PFI, però aquests centres autoritzats poden o no fer els programes. Per això, cal contactar amb cada centre per saber si farà aquesta oferta.

No obstant això, es preveuen poques variacions en l’oferta respecte al curs anterior, i mentrestant no s’actualitzi la nova oferta es pot consultar la del curs 2017-2018.

 

A cadascun dels programes organitzats pel Departament d’Ensenyament hi ha una reserva d’una plaça per a alumnes amb NEE derivades de discapacitat intel·lectual.

A més hi ha PFI on tots els alumnes són NEE. Aquests tenen menys alumnes (entre 8 a 12) i poden tenir més durada (2 cursos).

 

Al llistat de centres de la guia estan inclosos aquells PFI dedicats exclusivament a alumnes amb necessitats educatives especials.