• Imprimeix

Ensenyaments professionals

Grau superior d'interpretació del llenguatge de signes

català organigrama crèdits

Annex del DECRET 157/2003 de 23 de juny, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'interpretació de la llengua de signes (DOGC núm 3919, de 7de juliol de 2003).


1. Identificació del títol.

1.1 Denominació: interpretació de la llengua de signes.

1.2 Nivell: formació professional de grau superior.

1.3 Durada del cicle formatiu: 2000 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1790 hores (crèdit de l'1 a l'11 i el 13)
1.3.2 Formació en centres de treball: 210 hores (crèdit 12).


2. Perfil professional.

2.1 Competència general.

És competència general d'aquest tècnic interpretar de la llengua de signes espanyola o d'altres llengües de signes de l'Estat espanyol, i també del sistema de signes internacional a les llengües orals oficials i coficials de l'Estat espanyol i a l'inrevés, i realitzar les activitats de guia-interpretació de persones sordcegues, utilitzant correctament els sistemes lingüístics que intervenen en el procés de comunicació i aplicant les tècniques adequades d'interpretació segons el model i el tipus de servei.

2.2 Competències professionals.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Interpretar de la llengua de signes espanyola o de la llengua de signes de la Comunitat autònoma a la llengua oral i a l'inrevés:

1. Preparar les activitats d'interpretació, a fi i efecte d'organitzar el resultat de la comunicació.

2. Interpretar de la llengua de signes espanyola o de la llengua de signes de la Comunitat autònoma corresponent al castellà oral i a la llengua oral d'aquesta Comunitat autònoma, utilitzant les tècniques i els recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i l'exactitud de la interpretació realitzada.

3. Interpretar del castellà oral i de la llengua oral de la Comunitat autònoma corresponent a la llengua de signes espanyola o a la llengua de signes de la Comunitat autònoma.

b) Realitzar les activitats de guia-intèrpret de persones sordcegues:

1. Preparar les activitats d'interpretació, a fi i efecte d'organitzar el resultat de la comunicació.

2. Interpretar del castellà oral i de la llengua oral de la Comunitat autònoma corresponent als diferents sistemes de comunicació de persones sordcegues, utilitzant tècniques i recursos adequats, a fi d'optimar la fiabilitat i l'exactitud de la interpretació realitzada.

3. Interpretar dels sistemes de signes de comunicació de les persones sordcegues al castellà oral i a la llengua oral de la Comunitat autònoma corresponent, utilitzant les tècniques i els recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i exactitud de la interpretació realitzada.

4. Interpretar de la llengua de signes espanyola o de la llengua de signes de la Comunitat autònoma corresponent als diferents sistemes de comunicació de les persones sordcegues, utilitzant les tècniques i els recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i l'exactitud de la interpretació realitzada.

5. Interpretar dels diferents sistemes de comunicació de les persones sordcegues a la llengua de signes espanyola o de la llengua de signes de la Comunitat autònoma corresponent, utilitzant les tècniques i els recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i l'exactitud de la interpretació realitzada.

6. Interpretar entre dos sistemes de comunicació propis de les persones sordcegues, utilitzant tècniques i recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i l'exactitud de la interpretació realitzada.

7. Interpretar els missatges relacionats amb la temàtica de les persones sordes i sordcegues del SSI (Sistema de Signes Internacional) a alguns dels sistemes de comunicació utilitzats per les persones sordcegues, utilitzant tècniques i recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i l'exactitud de la interpretació realitzada.

8. Interpretar d'alguns sistemes de comunicació utilitzats per les persones sordcegues al SSI, missatges relacionats amb la temàtica de les persones sordes o sordcegues, utilitzant tècniques i recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i l'exactitud de la interpretació realitzada.

9. Transmetre la informació de l'entorn necessària per permetre a la persona sordcega comprendre la situació i el missatge comunicatiu i per poder desenvolupar-se amb desimboltura.

10. Realitzar les activitats de guia, segons les característiques de l'usuari.

c) Interpretar del SSI a la llengua oral i a l'inrevés:

1. Preparar les activitats d'interpretació, a fi i efecte d'organitzar el resultat de la comunicació.

2. Interpretar del SSI al castellà oral i a la llengua de la Comunitat autònoma corresponent missatges referits a la temàtica de les persones sordes i sordcegues, utilitzant les tècniques i els recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i exactitud de la interpretació realitzada.

3. Interpretar del castellà oral i de la llengua oral de la Comunitat autònoma corresponent al SSI missatges relacionats amb la temàtica de les persones sordes i sordcegues, utilitzant les tècniques i els recursos adequats, a fi i efecte d'optimar la fiabilitat i exactitud de la interpretació realitzada.

2.3 Capacitats clau.

Són les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions.

a) Capacitat de resolució de problemes:

És la disposició i habilitat per a enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització o l'aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificar, diagnosticar, formular solucions i avaluar), definida o no, per tal de trobar-hi la solució.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La identificació del tipus de servei i d'usuari, mitjans de recolzament i ajuts tècnics possibles, durada de la sessió i normes professionals i laborals que es necessitin aplicar per definir l'activitat d'interpretació que cal realitzar.

La identificació de les adaptacions necessàries que cal realitzar en la llengua dins de totes les situacions d'interpretació (llengua de signes espanyola, llengua de signes catalana), en la realització de les activitats de guia-intèrpret de persones sordcegues, i SSI.

La identificació dels possibles procediments de col·laboració amb d'altres intèrprets, en el servei que cal prestar a l'usuari.

La identificació de les normes professionals que s'han d'aplicar en l'activitat d'interpretació d'un missatge.

La identificació de les necessitats de vocabulari específic necessari per a la realització del servei demanat.

La identificació dels materials adequats al codi lingüístic que s'ha seleccionat, en funció del tipus de tècniques pròpies de la interpretació consecutiva.

L'ordenació espacial i la posada al punt dels materials necessaris en el lloc de treball, i també en la determinació del tipus d'indumentària a partir de les normes establertes, per tal d'afavorir la recepció i la transmissió de missatges en les activitats d'interpretació.

La determinació del grau d'idoneïtat de les condicions de to i volum, i de disponibilitat i perfecte estat dels mitjans d'emissió i recepció audiovisuals.

La determinació del grau d'idoneïtat de les condicions d'il·luminació i de la distribució espacial de les persones i dels objectes que integren la sessió.

La determinació del tipus de distribució més idònia en funció del nombre de persones sordes i sordcegues i tipus de sala.

L'aportació de solucions a les contingències detectades en la realització de la transmissió de missatges.

L'adequació de les tècniques d'interpretació consecutiva o simultània al tipus de servei que s'ha demanat, dins de la interpretació de missatges.

La realització d'adaptacions o de correccions al missatge original, per tal de que s'adeqüi al context, segons els acords presos amb l'usuari.

La resolució de les contingències detectades en els mitjans tècnics i en els recursos ambientals, amb eficàcia i eficiència per tal de no interrompre el procés de comunicació.

La selecció del sistema de comunicació adequat per transmetre el missatge i la informació de l'entorn necessari per permetre a la persona sordcega comprendre la situació i el missatge comunicatiu i per poder sortir-se'n amb desimboltura.

La selecció per part de l'intèrpret de la informació de més rellevància en funció de la situació de comunicació, percebuda pels canals visual o auditiu en el cas de guia-interpretació de persones sordcegues.

L'assegurament de la correspondència entre el missatge percebut i el transmès a partir de la verificació de la correcció de l'aplicació dels codis, de les estructures i de les regles gramaticals pròpies de les llengües orals de destí o dels sistemes de comunicació de les persones sordcegues.

La selecció de les tècniques d'interpretació consecutiva o simultània que cal utilitzar en les activitats d'interpretació.

La determinació del grau de correcció i d'adequació al servei de manat per l'usuari de les tècniques d'interpretació consecutiva o simultània en les diferents activitats d'interpretació.

La detecció de deficiències en els mitjans tècnics i en els recursos ambientals produïdes en la realització de les activitats d'interpretació.

b) Capacitat d'organització del treball:

És la disposició i habilitat per a crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents, per tal de dur a terme les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La preparació de les activitats d'interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana a la llengua catalana o espanyola oral i a l'inrevés; en la preparació de les activitats de guia-intèrpret de persones sordcegues, i també d'interpretació del SSI a la llengua oral i a l'inrevés.

L'elaboració dels materials adequats al codi lingüístic que s'ha d'utilitzar en les sessions d'interpretació consecutiva de la llengua de signes espanyola o catalana a la llengua catalana o espanyola oral i a l'inrevés.

La supervisió de la posada al punt dels materials necessaris, de les condicions concretes dels mitjans d'emissió i recepció, de la disponibilitat i de les condicions correctes dels mitjans audiovisuals, i de les condicions d'il·luminació i de distribució espacial de les persones i dels objectes que integren la sessió d'interpretació en totes les seves modalitats.

L'adequació a les necessitats comunicatives del sistema dactilològic en la realització d'activitats d'interpretació.

L'adequació a les regles establertes del sistema o d'altres codis similars que cal utilitzar com a sistemes de comunicació de persones sordcegues.

c) Capacitat de responsabilitat en el treball:

És la disposició per a implicar-se en la feina, considerant-la l'expressió de la competència personal i professional, i vetllant pel bon funcionament dels recursos humans o materials relacionats amb el treball.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La preparació de les activitats d'interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana a la llengua oral i a l'inrevés, de les activitats de guia-intèrpret de persones sordcegues i també de les activitats d'interpretació del SSI a la llengua oral i a l'inrevés.

L'establiment, si escau, dels procediments de col·laboració amb d'altres intèrprets, en la interpretació de missatges.

L'establiment dels torns i de les pauses necessàries per al desenvolupament de les activitats d'interpretació.

La determinació dels procediments i dels mitjans d'obtenció de la informació addicional necessaris per a la preparació de les activitats d'interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana a la llengua oral i a l'inrevés; en la realització de les activitats de guia-intèrpret de les persones sordcegues, i també en la interpretació del SSI a la llengua catalana i espanyola oral i a l'inrevés, com també en la determinació dels mitjans auxiliars sobre el vocabulari que cal utilitzar.

L'establiment del tipus de tècniques per a la recollida d'informació en les sessions d'interpretació consecutiva.

L'elaboració dels materials adequats al codi lingüístic que cal utilitzar en les activitats d'interpretació dels missatges.

L'organització espacial i la posada al punt dels materials necessaris per portar a terme les activitats d'interpretació de missatges.

La verificació dels mitjans d'emissió o de recepció, i si escau dels materials audiovisuals necessaris per al desenvolupament de la sessió d'interpretació.

La utilització de la indumentària correcta a partir de les normes establertes, i també en la utilització de les condicions d'il·luminació i de distribució espacial de les persones, de forma idònia.

La utilització de forma correcta i apropiada a la llengua de signes o a les llengües orals, de les tècniques pròpies per a la realització de les activitats d'interpretació en totes les seves modalitats.

La utilització de forma correcta i apropiada pels sistemes de comunicació de persones sordcegues i pel SSI i també per les llengües orals, de les tècniques de percepció, anàlisi i reproducció en la realització de les activitats d'interpretació.

La utilització de forma correcta de les tècniques d'interpretació consecutiva o simultània en funció del servei demanat en la interpretació en totes les seves modalitats.

La utilització de forma correcta dels codis, de les estructures i de les regles gramaticals pròpies de la llengua oral de destí o de la llengua de signes de destí; de la llengua de signes espanyola o catalana; dels sistemes de comunicació utilitzats per les persones sordcegues o del SSI.

La utilització de forma correcta del sistema dactilològic, en funció de les necessitats comunicatives.

La utilització de forma correcta del sistema Braïlle o d'altres codis similars.

La utilització de forma correcta de l'entonació, ritme i vocalització propis de la llengua oral de destí, en la interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana al castellà i al català oral.

La utilització de forma correcta de l'expressivitat, correcció cinètica, pressió tàctil i ritme propis dels sistemes de comunicació de les persones sordcegues en la interpretació del castellà i del català oral als diferents sistemes de comunicació d'aquestes.

La utilització de l'entonació, ritme i vocalització propis de la llengua oral de destí -català o castellà- en la interpretació dels diferents sistemes de comunicació de les persones sordcegues al castellà i al català oral.

La utilització de l'expressivitat, correcció cinètica, pressió tàctil i ritme propis dels diferents sistemes de comunicació de les persones sordcegues en la interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana als diferents sistemes de comunicació.

La utilització de forma correcta dels recursos expressius de la llengua de signes de destí, la interpretació dels diferents sistemes de comunicació de les persones sordcegues a la llengua de signes espanyola o catalana.

La utilització de l'expressivitat, correcció cinètica, pressió tàctil i ritme propis del sistemes de comunicació de les persones sordcegues, en la interpretació de missatges entre dos sistemes de comunicació propis d'aquestes, i també en la interpretació de missatges relacionats amb la temàtica de les persones sordes i sordcegues del SSI a alguns dels sistemes de comunicació utilitzats per aquestes.

La utilització dels paràmetres propis de la llengua de signes i de la pressió tàctil més idònia dels diferents sistemes de comunicació de les persones sordcegues en la interpretació de missatges d'alguns sistemes de comunicació utilitzats al SSI.

La utilització de l'entonació, ritme i vocalització propis de la llengua oral de destí en la interpretació de missatges referits.

La utilització dels recursos de recolzament de forma correcta i en el moment adequat en la interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana al castellà i al català oral, i també en la interpretació del castellà i del català oral a la llengua de signes espanyola o catalana.

La utilització dels mitjans tècnics i tecnològics i dels recursos de recolzament adequats, de forma correcta i en el moment adient, en la realització de la interpretació del castellà i del català oral als diferents sistemes de comunicació de persones sordcegues o en la interpretació dels diferents sistemes de comunicació d'aquestes al castellà i al català oral; en la realització de la interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana als diferents sistemes de signes de comunicació de les persones sordcegues; i també en la realització dels diferents sistemes de comunicació de les persones sordcegues a la llengua de signes espanyola o catalana.

La utilització dels mitjans tècnics i tecnològics i dels recursos de recolzament adequats, de forma correcta i en el moment adient, en la realització de la interpretació entre dos sistemes de comunicació propis de les persones sordcegues, i també en la interpretació de missatges relacionats amb la temàtica de les persones sordes i sordcegues del SSI a alguns dels sistemes de comunicació utilitzats per aquestes.

La utilització dels mitjans tècnics i tecnològics i dels recursos de recolzament adequats, de forma correcta i en el moment adient, en la realització de la interpretació de missatges referits a la temàtica de les persones sordes i sordcegues en la interpretació del SSI al castellà i al català oral i també en la interpretació del castellà i del català oral al SSI.

La detecció i comunicació de totes aquelles deficiències detectades en els mitjans tècnics i en els recursos materials, en la realització de les activitats d'interpretació.

L'aplicació de les normes deontològiques establertes, amb professionalitat, en les diferents situacions comunicatives.

La selecció dels sistema de comunicació més adient a l'usuari i a la situació de la comunicació, i també en la realització de les activitats de guia-intèrpret en persones sordcegues.

La transmissió de la informació de l'entorn necessària per permetre a la persona sordcega comprendre quina és la seva situació, missatge comunicatiu i per al desenvolupament amb desimboltura.

La realització de les activitats de guia per tal de permetre a l'usuari la realització dels desplaçaments, l'atenció de les seves necessitats, l'accés als objectes, elements o serveis que permeten cobrir les seves necessitats bàsiques, i també el desenvolupament de les comunicacions durant els desplaçaments mitjançant el sistema adequat.

El liderat o l'adaptació a les característiques de l'equip de bell nou en el desenvolupament d eles activitats d'interpretació.

d) Capacitat de treball en equip:

És la disposició i habilitat per a col·laborar de manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per tal d'assolir un objectiu proposat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

L'establiment de torns d'interpretació en la realització de les activitats d'interpretació.

La col·laboració amb els diferents membres de l'equip constituït de bell nou per a la realització d'activitats d'interpretació.

e) Capacitat d'autonomia:

És la capacitat per a realitzar una tasca de forma independent, és a dir, executant-la de principi a fi sense necessitat de rebre cap ajut o suport.

Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir que el professional, en algunes tasques concretes, no hagi de ser assessorat.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana al castellà i al català oral i a l'inrevés.

La interpretació del SSI al castellà i al català oral i a l'inrevés.

La interpretació entre dos sistemes de comunicació utilitzats per persones sordcegues, i també d'aquests al castellà oral, a la llengua de signes espanyola, al SSI o català oral o a la llengua de signes catalana i a l'inrevés, realitzant activitats pròpies de la tasca de guia.

f) Capacitat de relació interpersonal:

És la disposició i habilitat per a comunicar-se amb els altres amb un tracte adient, amb atenció i empatia.

Aquesta capacitat es manifesta en:

El tracte amb l'usuari i amb els altres membres de l'equip si escau.

g) Capacitat d'iniciativa:

És la disposició i habilitat per a prendre decisions sobre propostes o accions. Donat cas que vagin en la línia de millorar el procés, producte o servei, per canvi o modificació, s'està definint la capacitat d'innovació.

Aquesta capacitat es manifesta en:

La identificació del tipus de servei, característiques i necessitats de l'usuari, codis lingüístics que s'han d'utilitzar, tècniques d'interpretació que s'han de desenvolupar, mitjans de recolzament i ajuts tècnics possibles, durada de la sessió i normes professionals i laborals que es necessari aplicar per a definir l'activitat d'interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana al català o al castellà oral i a l'inrevés; per realitzar les activitats de guia-intèrpret de persones sordcegues; i també per realitzar la interpretació del sistema de signes internacional SSI al català o castellà oral i a l'inrevés.

La identificació de les adaptacions necessàries que cal realitzar en els signes que s'han d'utilitzar en el procés d'interpretació.

La identificació dels possibles procediments de col·laboració amb d'altres intèrprets, en el servei que cal prestar a l'usuari.

La identificació dels torns i de les pauses que són necessàries efectuar en el desenvolupament de la interpretació d'un missatge.

La identificació de les necessitats de vocabulari específic necessari per a la interpretació de la informació del servei demanat.

La identificació dels materials adequats al codi lingüístic que s'ha seleccionat, en funció del tipus de tècnica de presa de notes i del sistema de transcripció de signes utilitzat en les sessions d'interpretació consecutiva.

L'ordenació espacial i la posada al punt dels materials necessaris en el lloc de treball, i també en la determinació del tipus d'indumentària a partir de les normes establertes, per tal d'afavorir la recepció i la transmissió de missatges de comunicació amb persones sordes i sordcegues.

La valoració que les condicions de to i volum siguin les adequades i de la correcta disponibilitat i perfecte estat dels mitjans d'emissió i recepció audiovisuals, en la interpretació dels missatges.

La valoració de les condicions d'il·luminació i de la distribució espacial de les persones i dels objectes que integren la sessió, i també de la correcta visibilitat per a les persones sordes i sordcegues en la realització de les activitats d'interpretació de missatges.

L'aportació de solucions a les contingències detectades en la preparació de les activitats d'interpretació de missatges.

L'adequació de les tècniques d'interpretació consecutiva o simultània al tipus de servei que s'ha demanat.

La realització d'adaptacions o de correccions al missatge original, per tal de que s'adeqüi al context, segons els acords presos amb l'usuari.

La resolució de les contingències detectades en els mitjans tècnics i en els recursos ambientals, amb eficàcia i eficiència per tal de no interrompre el procés de comunicació.

La selecció del sistema de comunicació adequat per tal de transmetre la informació de l'entorn necessària per permetre a la persona sordcega comprendre la situació i el missatge comunicatiu i per poder desenvolupar-se amb desimboltura.

La selecció per part de l'intèrpret de la informació de més rellevància en funció de la situació de comunicació, percebuda pels canals visual o auditiu per a les persones sordcegues.

La detecció de les deficiències en les mitjans tècnics i en els recursos ambientals utilitzats en la realització de la d'interpretació de missatges.

La selecció apropiada de les tècniques de percepció, anàlisi i reproducció per a la realització de les activitats d'interpretació de missatges.

La selecció de les tècniques d'interpretació consecutiva o simultània que cal utilitzar en les activitats d'interpretació.

La verificació que les tècniques d'interpretació consecutiva o simultània en la interpretació de missatges s'utilitzen de forma correcta i adequada al servei demanat per l'usuari.

La verificació que hi ha correspondència entre el que és percebut i allò que és transmet en la realització de la interpretació de missatges.

La verificació de la comprensió fidedigna i ordenada del missatge original per part del receptor en la realització de la interpretació de missatges.

La detecció d'adaptacions o correccions que cal realitzar sobre el missatge original en la realització de les activitats d'interpretació.

La verificació de la utilització de forma correcta i de la seva adequació a les necessitats comunicatives del sistema dactilològic.

La verificació de la utilització de forma correcta dels paràmetres propis de la llengua de signes espanyola i catalana, i també la verificació de la comprensió clara i contextualitzada del missatge original per part del receptor.

La preparació de les activitats d'interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana a la llengua oral i a l'inrevés, de les activitats de guia-intèrpret de persones sordcegues i de les activitats d'interpretació del sistema de signes internacional SSI a la llengua oral i a l'inrevés.

L'establiment, si escau, dels procediments de col·laboració amb d'altres intèrprets, en la interpretació de missatges.

L'establiment dels torns i de les pauses necessaris per al desenvolupament de les activitats d'interpretació.

La determinació dels procediments i dels mitjans d'obtenció de la informació addicional necessaris per a la preparació de les activitats d'interpretació.

La determinació dels mitjans auxiliars sobre el vocabulari que cal utilitzar en les activitats d'interpretació.

L'establiment de les tècniques de presa de notes i dels sistemes de transcripció de signes per a la recollida de la informació en sessions d'interpretació consecutiva per a l'elaboració dels materials adequats al codi lingüístic que cal utilitzar en les activitats d'interpretació.

L'organització espacial i en la posada al punt dels materials necessaris per portar a terme les activitats d'interpretació.

La determinació dels materials audiovisuals necessaris per al desenvolupament de la sessió d'interpretació simultània de les activitats d'interpretació.

La determinació dels tipus d'indumentària que cal utilitzar en les sessions d'interpretació a partir de les normes establertes, i de les condicions d'il·luminació i de distribució espacial de les persones assistents de forma idònia.

La determinació de les tècniques pròpies del procés d'interpretació, segons la llengua o llengües de signes o llengües orals utilitzades.

La determinació dels codis, de les estructures i de les regles gramaticals propis de la llengua oral de destí o de la llengua de signes de destí, o dels sistemes de comunicació utilitzats per les persones sordcegues, o del SSI.

La determinació dels signes dactilològics que cal utilitzar, en funció del tipus de missatge que s'ha de transmetre i de les necessitats comunicatives detectades.

La determinació del tipus de sistema o d'altres codis similars en situació d'interpretació de persones sordcegues.

La determinació del grau d'entonació, ritme i vocalització pròpia de la llengua oral de destí.

La determinació dels paràmetres i del grau de pressió tàctil que cal aplicar propis dels sistemes de comunicació de les persones sordcegues.

La comunicació de totes aquelles deficiències detectades en els mitjans tècnics i en els recursos materials en la realització de les activitats d'interpretació.

La selecció dels sistema de comunicació més adient a l'usuari i a la situació de la comunicació, en la realització de les activitats d'interpretació.

La transmissió de la informació de l'entorn necessària per permetre a la persona sordcega comprendre quina es la seva situació, missatge comunicatiu i per al desenvolupament del si mateixa.

La realització de les activitats de guia per tal de permetre a l'usuari la realització dels desplaçaments, l'atenció de les seves necessitats, l'accés als objectes, elements o serveis que permeten cobrir les seves necessitats bàsiques, i també el desenvolupament de les comunicacions durant els desplaçaments mitjançant el sistema adequat.

La realització de les activitats d'interpretació en totes les seves modalitats de missatges, a partir de la interpretació de la informació necessària i suficient per definir el servei, i de la preparació de les activitats, dels mitjans tècnics i auxiliars, de les tècniques que cal utilitzar, de l'espai i de la seva ordenació, i de la il·luminació necessària.

La realització de les activitats de guia-intèrpret de persones sordcegues a partir de la interpretació de la informació necessària i suficient per definir el servei, i de la preparació de les activitats, dels mitjans tècnics i auxiliars, de les tècniques que cal utilitzar, de l'espai i de la seva ordenació, i de la il·luminació necessària.

La realització de les activitats d'interpretació del SSI al castellà i al català oral i a l'inrevés a partir de la interpretació de la informació necessària i suficient per definir el servei, i de la preparació de les activitats, dels mitjans tècnics i auxiliars, de les tècniques que cal utilitzar, de l'espai i de la seva ordenació, i de la il·luminació necessària.

La realització de les activitats d'interpretació de missatges entre dos sistemes de comunicació utilitzats per les persones sordcegues, i també d'aquests al castellà oral, a la llengua de signes espanyola, al SSI i al català oral o a la llengua de signes catalana i a l'inrevés, a partir de la interpretació de la informació necessària i suficient per a definir el servei, i de la preparació de les activitats, dels mitjans tècnics i auxiliars, de les tècniques que cal utilitzar, de l'espai i de la seva ordenació, i de la il·luminació necessària.

2.4 Camp professional.

2.4.1 Àmbit professional i de treball.

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en empreses privades d'oferta de serveis d'interpretació, organismes públics que necessitin els seus serveis de forma permanent, i fonamentalment (almenys en l'actualitat) en organitzacions no governamentals que treballin amb persones desafavorides de l'àmbit de la sordesa o sordcegues, especialment aquelles específiques d'aquest col·lectiu a nivell nacional (CNSE, ONCE) i territorial, dins del sector de serveis a la comunitat o de serveis personals.

Aquest tècnic exercirà la seva activitat professional dins de qualsevol organisme públic, privat o no governamental que ofereixi serveis per a les persones sordes o sordcegues, especialment en aquelles d'interès general (Sistema educatiu, Serveis d'Assistència Social, Serveis Sanitaris, Sistema Judicial, d'altres) que necessitin un professional per afavorir la comunicació d'aquestes persones.

2.4.2 Àmbit funcional i tecnològic.

A tall d'exemple el conjunt d'ocupacions o llocs de treball que podrien ser desenvolupats després d'haver adquirit la competència professional són:

Intèrpret de la Llengua de signes espanyola o de la Comunitat Autònoma.

Intèrpret del SSI.

Guia-intèrpret de persones sordcegues.

Possibles especialitzacions: l'especialització vindria determinada per l'àmbit d'intervenció (jurídic, econòmic, científic, d'altres) per la qual cosa demanaria una actualització de forma permanent en el vocabulari específic o per la tècnica d'interpretació (directa o inversa) més necessària en les situacions d'interpretació.

 

3. Currículum.

3.1 Objectius generals del cicle formatiu.

Analitzar la informació obtinguda sobre els usuaris, identificant les necessitats i demandes presentades, relacionant aquestes amb els diferents tipus de serveis que cal oferir, triant els codis lingüístics que s'han d'utilitzar, les tècniques d'interpretació que cal desenvolupar, els mitjans de recolzament i els ajuts possibles i les normes professionals i laborals que s'han d'utilitzar, per tal de definir l'activitat d'interpretació que cal portar a terme.

Dissenyar les activitats d'interpretació definida, identificant el tipus de missatge que s'ha de comunicar, i les consideracions tècniques i legals de la interpretació, especificant els procediments de col·laboració amb d'altres intèrprets, els torns i les pauses necessàries per al desenvolupament de l'activitat, les tècniques apropiades a l'activitat d'interpretació definida, els mitjans tècnics i tecnològics que cal utilitzar, per tal de definir el tipus d'interpretació que cal portar a terme.

Analitzar la informació sobre els aspectes necessaris per definir el servei d'interpretació, identificant les característiques i les necessitats de l'usuari i de la seva cultura, interpretant les normes professionals i laborals que s'han d'aplicar; seleccionant les tècniques d'interpretació que cal portar a terme, els mitjans de recolzament i els ajuts tècnics possibles que cal utilitzar, els codis lingüístics que cal utilitzar i el tipus de servei que s'ha de portar a terme, per tal de preparar les activitats d'interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana a la llengua catalana o castellana oral i a l'inrevés; les activitats de guia-intèrpret de les persones sordcegues i les activitats d'interpretació del SSI a la llengua oral catalana o castellana i a l'inrevés.

Elaborar els materials adequats al codi lingüístic que cal utilitzar en les activitats d'interpretació, interpretant la informació del servei demanat i les normes professionals i deontològics, identificant les característiques i les necessitats de l'usuari, seleccionant les tècniques de presa de notes i del sistema de transcripció de signes que cal utilitzar, el tipus de procediment d'ús dels medis auxiliars sobre vocabulari, el tipus d'indumentària i l'ordenació espacial dels materials necessaris, aplicant les tècniques d'interpretació consecutiva o simultània, directa o indirecta, per tal de realitzar la interpretació del missatge de la llengua de signes espanyola o catalana a la llengua catalana o castellana oral i a l'inrevés; dels diferents sistemes de comunicació de les persones sordcegues al castellà o al català oral i a l'inrevés, i del SSI a la llengua oral catalana o castellana i a l'inrevés.

Verificar el compliment de les normes professionals i deontològiques, les condicions dels mitjans d'emissió i recepció, i si escau audiovisuals, les condicions il·luminació i de distribució espacial de les persones i el grau de comprensió del missatge per part dels usuaris, comprovant la correspondència entre el missatge enviat amb el percebut, valorant el grau d'adequació de les tècniques de percepció, anàlisi i reproducció, de les tècniques d'interpretació i dels elements i recursos tàctils utilitzats en les activitats d'interpretació, per tal de supervisar la validesa de la informació que es transmet.

Relacionar-se amb l'usuari, identificant les seves característiques, necessitats o demandes, comunicant-se i interactuant de manera eficaç, empàtica, amable i respectuosa, i també amb una actitud acurada de respecte i amb gran professionalitat, per tal de realitzar les activitats d'interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana a la llengua catalana o castellana oral i a l'inrevés; les activitats de guia-intèrpret de les persones sordcegues i les activitats d'interpretació del SSI a la llengua oral catalana o castellana i a l'inrevés.

Planificar el procés d'inserció en les activitats referides a la interpretació de la llengua de signes, identificant els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, les capacitats i les actituds requerides, determinant les vies d'inserció possibles i els mitjans adients en cada cas, per tal d'integrar-se satisfactòriament en el món laboral.

Sensibilitzar-se sobre els efectes que les condicions de treball poden produir en la salut personal, col·lectiva i ambiental, amb la finalitat de millorar les condicions de realització del treball utilitzant les mesures correctives i de protecció.

Incorporar-se al món productiu, adaptant-se als diferents àmbits professionals de l'aplicació de/a la llengua de signes, afrontant les activitats d'interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana a la llengua catalana o castellana oral i a l'inrevés; les activitats de guia-intèrpret de les persones sordcegues i les activitats d'interpretació del SSI a la llengua oral catalana o castellana i a l'inrevés, amb progressiva autonomia i amb iniciativa, utilitzant les metodologies adequades i les estratègies d'intervenció adients, valorant les aptituds i els interessos necessaris en el conjunt de tasques realitzades per tal d'integrar-se en l'àmbit de la interpretació de les persones sordes i sordcegues.

Integrar els processos d'interpretació de la llengua de signes espanyola o catalana a la llengua catalana o castellana oral i a l'inrevés; les activitats de guia-intèrpret de les persones sordcegues i els processos d'interpretació del SSI a la llengua oral catalana o castellana i a l'inrevés; i funcions pròpies del perfil professional del tècnic superior en interpretació de la llengua de signes, mitjançant l'anàlisi de la seva contribució i interrelació en l'activitat d'interpretació, la determinació dels processos i funcions que cal desenvolupar, i executar-los per tal de donar resposta globalitzada a les necessitats o demandes de l'usuari en el desenvolupament de les activitats d'interpretació.

3.2 Crèdits.

Crèdit 1: aplicació de les tècniques d'interpretació a la Llengua de Signes Espanyola (LSE) i a la Llengua de Signes Catalana (LSC).
Crèdit 2: guia-interpretació de persones sordcegues.
Crèdit 3: interpretació en el sistema de signes internacional.
Crèdit 4: llengua de signes espanyola (LSE).
Crèdit 5: llengua de signes catalana (LSC).
Crèdit 6: expressió corporal aplicada al llenguatge de signes.
Crèdit 7: psicosociologia de la població sorda i sordcega.
Crèdit 8: lingüística aplicada a les llengües de signes.
Crèdit 9: àmbits professionals d'aplicació de la llengua de signes catalana o espanyola.
Crèdit 10: llengua estrangera, anglès.
Crèdit 11: formació i orientació laboral.
Crèdit 12: formació en centres de treball.
Crèdit 13: síntesi.

3.3 Hores de lliure disposició del centre.

Dins de la durada establerta per a aquest cicle formatiu, els centres docents disposaran de 170 hores lectives per completar el currículum establert i adequar-lo al seu àmbit socioeconòmic.

Els centres docents distribuiran lliurement les hores bé en un o més dels crèdits previstos per a aquest cicle, bé programant més crèdits.

En cap cas aquestes hores no incrementaran la durada del crèdit de formació en centres de treball.

3.4 Relació dels crèdits en què s'estructuren els mòduls professionals.

Mòdul 1: aplicació de les tècniques d'interpretació a la llengua de signes espanyola.

Crèdit 1: aplicació de les tècniques d'interpretació a la Llengua de Signes Espanyola (LSE) i a la Llengua de Signes Catalana (LSC).

Mòdul 2: guia-interpretació de persones sordcegues.

Crèdit 2: guia-interpretació de persones sordcegues.

Mòdul 3: interpretació en el sistema de signes internacional.

Crèdit 3: interpretació en el sistema de signes internacional.

Mòdul 4: llengua de signes espanyola (LSE).

Crèdit 4: llengua de signes espanyola (LSE).

Mòdul 5: expressió corporal aplicada al llenguatge de signes.

Crèdit 6: expressió corporal aplicada al llenguatge de signes.

Mòdul 6: psicosociologia de la població sorda i sordcega.

Crèdit 7: psicosociologia de la població sorda i sordcega.

Mòdul 7: lingüística aplicada a les llengües de signes.

Crèdit 8: lingüística aplicada a les llengües de signes.

Mòdul 8: àmbits professionals d'aplicació de la llengua de signes espanyola.

Crèdit 9: àmbits professionals d'aplicació de la llengua de signes catalana o espanyola.

Mòdul 9: llengua estrangera, anglès.

Crèdit 10: llengua estrangera, anglès.

Mòdul 10: formació i orientació laboral.

Crèdit 11: formació i orientació laboral.

Mòdul 11: formació en centres de treball.

Crèdit 12: formació en centres de treball.

 

4. Especialitats del professorat que té atribució docent en els crèdits del cicle formatiu de grau superior d'interpretació de la llengua de signes:

a) El professorat de l'especialitat d'anglès del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 10: llengua estrangera, anglès.

b) El professorat de l'especialitat de formació i orientació laboral del cos de professors d'ensenyament secundari té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 11: formació i orientació laboral.

c) Estan assignats a un professor especialista, segons el que està previst a l'article 33.2 de la LOGSE, els crèdits:

Crèdit 1: aplicació de les tècniques d'interpretació a la llengua de signes espanyola i a la llengua de signes catalana.

Crèdit 2: guia-interpretació de persones sordcegues.

Crèdit 3: interpretació en el sistema de signes internacional.

Crèdit 4: llengua de signes espanyola.

Crèdit 5: llengua de signes catalana.

Crèdit 6: expressió corporal aplicada al llenguatge de signes.

Crèdit 7: psicosociologia de la població sorda i sordcega.

Crèdit 8: lingüística aplicada a les llengües de signes.

Crèdit 9: àmbits professionals d'aplicació de la llengua de signes catalana o espanyola.

d) El professorat de les especialitats citades als apartats a), b) i c) té atribució docent per al crèdit:

Crèdit 13: síntesi.

 

5. Convalidacions, correspondències i accés a estudis universitaris.

5.1 Mòduls professionals que poden convalidar-se amb la formació professional ocupacional.

Aplicació de les tècniques d'interpretació de la llengua de signes espanyola.

Guia-interpretació de persones sordcegues

Interpretació en el sistema de signes internacional.

Llengua de signes espanyola (LSE).

Expressió corporal aplicada al llenguatge de signes.

Àmbits professionals d'aplicació de la llengua de signes espanyola.

5.2 Mòduls professionals que poden correspondre's amb la pràctica laboral.

Aplicació de les tècniques d'interpretació de la llengua de signes espanyola.

Guia-interpretació de persones sordcegues.

Interpretació en el Sistema de Signes Internacional.

Llengua de signes espanyola (LSE).

Expressió corporal aplicada al llenguatge de signes.

Àmbits professionals d'aplicació de la llengua de signes espanyola.

Formació i orientació laboral.

Formació en centres de treball.

5.3 Accés a estudis universitaris.

Llicenciat en Traducció i Interpretació.

Llicenciat en Filologia

Mestre.

Diplomat en Treball Social.

Diplomat en Educació Social.

Diplomat en Logopèdia.